АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Днiпровська теплоелектроцентраль" за ЄДРПОУ 00130820

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2016 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 173976 157648
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 164268 ) ( 149414 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
9708 8234
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2911 25842
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 7529 ) ( 5592 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 31335 ) ( 27477 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 1007
 збиток 2195 ( 26245 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 287 87
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 1094
 збиток 2295 ( 25958 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 1094
 збиток 2355 ( 25958 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -25958 1094

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 138448 124836
Витрати на оплату праці 2505 23205 20653
Відрахування на соціальні заходи 2510 4717 7375
Амортизація 2515 1621 1621
Інші операційні витрати 2520 35121 27965
Разом 2550 203112 182450

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 101638844 101638844
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 101638844 101638844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0002554 0.01076
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.0002554 0.01076
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Є.Ю. Вiтютiн

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

В.П. Костерiна