АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Член Ревiзiйної комiсiї Товариства-Фонд державного майна України –акцiонер Товариства-юридична особа
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження**  
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України.
Опис Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Фонд державного майна України – акцiонер Товариства - юридична особа, яку обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Мiсцезнаходження – Україна, 01601, м. Київ, вул. Кутузова 18/9. Код за ЄДРПОУ – 00032945. Фонд державного майна України (ФДМУ) володiє 101565404 штук простих iменних акцiй Товариства . ФДМУ не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами ФДМУ, немає.


Посада Заступник Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюченко Iнна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 008695, 02.02.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник голови правлiння з економiчних питань
Опис Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Павлюченко Iнну Миколаївну - Заступником Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiї”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймала посаду заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Головний iнженер ПАТ«Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Писаревський Iгор Євгенiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 231392, 27.07.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1967
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник головного iнженера
Опис Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Писаревського Iгоря Євгенiйовича головним iнженером ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора iндустрiальний iнститут iменi М.I. Арсенiчева, спецiальнiсть «Промислова теплоенергетика», квалiфiкацiя iнженер-промтеплоенергетик. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади головного iнженера та заступника головного iнженера,старшого начальника змiни станцiї ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Заступник Голови Наглядової ради Товариства-представника акцiонера Товариства, юридичної особи -ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Вiталiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1980
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України
Опис Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Денисенко Вiталiя Миколайовича членом Наглядової ради Товариства. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Заступником Голови Наглядової ради Товариства Денисенко Вiталiя Миколайовича. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Денисенко В.М. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiсть «Правознавство». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України, заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради; директор ТОВ «Денiкс Груп»; начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний»; начальник юридичного управлiння ТОВ «Гелiос iнжинiринг». Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Денисенко В.М. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Денисенку В. М., немає.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї Товариства– представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степанчук Свiтлана Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1969
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
Опис Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» обрано Степанчук Свiтлану Iванiвну членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Економiст», спецiалiзацiя фiнанси та кредит. Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу Фонду державного майна України, заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому р-нi ГУ ДФС у м. Києвi. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Степанчук С.I. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Степанчук С.I., немає.


Посада Голова Наглядової ради Товариства- представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою Манькiвською А.Г. на посадi Голови та Члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Манькiвську Анастасiю Геннадiївну членом Наглядової ради Товариства. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Головою Наглядової ради Товариства Манькiвську Анастасiю Геннадiївну. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Манькiвська А.Г. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Освiта вища, у 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Управлiння та економiка текстильної та легкої промисловостi»; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Манькiвська А.Г. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Манькiвської А.Г., немає.


Посада Генеральний директор ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiтютiн Евгенiй Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського ГУ РУМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, Голова Правлiння
Опис Змiни в персональному розкладi посадової особи : Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноваження правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi") припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Вiтютiна Є.Ю. на посадi Голови Правлiння Товариства, В.о. Голови Правлiння Товариства та члена Правлiння Товариства з 31.10.2007р. по 15.09.2016р. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Вiтютiна Євгенiя Юрiйовича - Генеральним директором ПАТ «Днiпровська ТЕЦ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, 1995 р., КВ №900193 Iнженер-металург ; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет ,1998 р., НР №10487816 Економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет , 2000 р., НР №1195117 Магiстр державного управлiння; Приднiпровську державну академiю будiвництва та архiтектури. Кандидат технiчних наук зi спецiальностi «Управлiння проектами та програмами» ДК- №049010 вiд 12.11.2008 р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Перший заступника Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i був Членом Правлiння Товариства , виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", з 09.02.2016р. Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Заступник Генерального директора з питань ПРВ ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" -член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батиченко Геннадiй Олексiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 305167, 10.11.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва
Опис Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Батиченка Геннадiя Олексiйовича - Заступником Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiй”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р., Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння Української Академiї державного управлiння при Президентовi України, спецiальнiсть „Державне управлiння”, квалiфiкацiя магiстр державного управлiння, рiк закiнчення 2002р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади заступника Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва та начальника вiддiлу закупiвель та договорної роботи ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Головний бухгалтер ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї.
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костерiна Вiра Павлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1961
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, головний бухгалтер i Член Правлiння Товариства.
Опис Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноваження правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi") припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Костерiною В.П. на посадi Члена Правлiння Товариства та головного бухгалтера Товариства з 31.10.2007р. по 15.09.2016р. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Костерiну Вiру Павлiвну головним бухгалтером ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Облiк i аудит”, квалiфiкацiя економiста з бухгалтерського облiку, рiк закiнчення 1998р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Останнi п`ять рокiв Костерiна В.П. обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i була членом Правлiння Товариства. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Секретар Наглядової ради Товариства – представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєнко Полiна Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1971
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
Опис Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Андрiєнко Полiну Григорiвну членом Наглядової ради Товариства. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Секретарем Наглядової ради Товариства Андрiєнко Полiну Григорiвну. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Андрiєнко П.Г. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Освiта вища. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П. Г., немає. Андрiєнко П. Г. не є афiлiйованою особою Товариства.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї Товариства– представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiйник Наталiя Георгiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1965
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 35
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi, головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi.
Опис Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» обрано Олiйник Наталiю Георгiївну членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1996 роцi закiнчила Днiпропетровську металургiйну академiю за спецiальнiстю «Економiка промисловостi». Мiсце роботи – ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Олiйник Н.Г. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Олiйник Н.Г. немає.


Посада Член Наглядової ради Товариства- представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гриненко Рита Леонiдiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 35
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою Гриненко Р.Л. на посадi члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано членом Наглядової ради Товариства - Гриненко Риту Леонiдiвну. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища, закiнчила у 1985 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка за спецiальнiстю «Iнженер-геолог»; у 2003 роцi – Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «Правове регулювання економiки». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Гриненко Р.Л. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Гриненко Р.Л., немає.


Посада Член Наглядової ради Товариства-представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Алла Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1961
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Корнiєнко Аллу Григорiвну членом Наглядової ради Товариства. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1986 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Електричнi мережi та системи». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Корнiєнко А. Г. не є афiлiйованою особою Товариства.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.