АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Аудиторська фiрма ” Капiтал Плюс”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30371406
Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, Подiльський р-н, вул.Фрунзе буд.14-18, кв.49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2069
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон (044)502-67-18
Факс (044)502-67-19
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, консультування з питань опадаткування
Опис Проведення Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Аудиторська фiрма ” Капiтал Плюс” аудиту фiнансової звiтностi Товариства у складi Балансу (звiту про фiнансовий стан) складеної за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК ”УКРГАЗБАНК”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 03087, Україна, м.Київ вул.Єреванська,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263236
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044)5941162
Факс (044)4944650
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Договiр мiж Публiчним акцiонернним товариством Акцiонерний банк ”УКРГАЗБАНК” i Товариством №01-177/03-СР вiд 22.10.2012р. банкiвського рахунку для зарахування цiльових коштiв ( окремий рахунок призначений виключно для акумулювання коштiв працiвникiв Товариства та iнших осiб, що мають право на пiльгове придбання акцiй Товариства).


Найменування Публiчне акцiонерне товариство ”Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, Україна м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 2796651
Факс (044) 2791322
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-7620 вiд 11.02.2015р. мiж Публiчним акцiонерним товариством ”Нацiональний депозитарiй України” i Товариством. Лiцензiя або iнший документ на вид дiяльностi, дата видачi та назва державного органу, що її (його) видав Товариством не заповненi, т.я. загальний порядок надання Центральним депозитарiем послуг, повязаних iз провадженням депозитарної дiяльностi проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення їм контролю за депозитарними установами визначаються ”Правилами центрального депозитарiю цiнних паперiв” (зареєстрованими Рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2013р. №2092 (зi змiнами)).


Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”СТРАХОВА ГРУПА ”Ю.БI.АЙ.”
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31113488
Місцезнаходження 04112, Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул.Дегтярiвська, буд.48, оф.708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №469766
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2009
Міжміський код та телефон (044)2370308
Факс (044)2370309
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”СТРАХОВА ГРУПА ”Ю.БI.АЙ.” надає страховi послуги ПАТ ”ДнiпровськаТЕЦ” згiдно укладених договорiв.