АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів  
10. Інформація про заміну управителя  
11. Інформація про керуючого іпотекою  
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Примітки
Пункт: ”Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних” не вiдмiчений , тому що ПАТ ”Днiпровська ТЕЦ” (Товариство) не брало участi у створеннi юридичних осiб. Пункт: ”Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” не вiдмiчений , тому що у ПАТ ”Днiпровська ТЕЦ” вiдсутня посада корпоративного секретаря. Пункти: ”Iнформацiя про облiгацiї емiтента”, ”Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” , ”Iнформацiя про похiднi цiннi папери” не вiдмiченi, тому що Товариство облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери за звiтний перiод не випускало. Пункти з iнформацiєю про прийняття рiшення: -про надання згоди на вчиннення значних правочинiв; -про надання згоди на вчиннення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не вiдмiченi т.я. протягом звiтного перiоду таких рiшень щодо вчинення правочинiв Товариства не приймалось. Пункти з iнформацiєю про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забеспечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не вiдмiченi т.я. не проводилось Товариством, iнформацiя вiдсутня. Пункти роздiлу ” Iнформацiя про iпотечне покриття” : 1) Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; 2) Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 3) Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями за цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 4) Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, не вiдмiченi, тому що такої iнформацiї про iпотечне покриття за звiтний перiод у Товариствi вiдсутня. Пункт ”Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв” вiдсутнiй, т.я. замiни такої установи Товариством не проводилось за звiтний перiод. Квартальна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не вiдмiчений i вiдсутнiй у Товариствi за звiтний перiод. Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №713 вiд 06.08.12р. ”Про передачу Фондовi державного майна пакетiв акцiй публiчних акцiонерних товариств” 100% акцiй ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ” передано з 08.08.12р. з НАК ”Нафтогаз України” до Фонду державного майна України для подальшої їх приватизацiї. Наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) № 3300 вiд 10 серпня 2012 року було прийнято рiшення про приватизацiю 101638844 ( 100% ) акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» ( номiнальною вартiстю акцiї 0,25грн.) Наказом Фонду державного майна України № 3393 вiд 29 серпня 2012 року було прийнято рiшення про пiльговий продаж акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» з метою реалiзацiї плану, затвердженого наказом ФДМУ вiд 14.08.12. № 3317 та керуючись п.2.4 «Порядку проведення пiльгового продажу акцiй акцiонерних товариств», затвердженого Наказом ФДМУ вiд 03.07.00. №1368. Внаслiдок пiльгового продажу було реалiзовано 0,0723% акцiй в 2012 роцi фiзичним особам – працiвникам пiдприємства. 99,9277% акцiй було заплановано на подальший продаж. 17.12.2015р. Господарським судом Днiпропетровської областi прийнято Ухвалу про порушення провадження у справi про банкрутство ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (51925, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Радянська, буд.2, код ЄДРПОУ 00130820) за заявою Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ( 04116, м. Київ, вул. Шолуденка буд.1, код ЄДРПОУ 31301827) Причини порушення провадження у справi: наявнiсть безспiрних вимог кредитора Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн., якi стягненi за рiшеннями суду та не погашенi бiльш нiж протягом трьох мiсяцiв з дати вiдкриття виконавчого провадження. Господарський суд Днiпропетровської областi ухвалив: - визнати Фонд державного майна України учасником провадження у справi про банкрутство ПАТ «ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ»; - порушити провадження у справi про банкрутство ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»; - визнати грошовi вимоги Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», м. Київ в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн.; - внести мораторiй на задоволення вимог кредиторiв; - ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днiв; - розпорядником майна призначити Стрижак Ольгу Олександрiвну (свiдоцтво №1040 вiд 16.07.13р., 49087, м. Днiпропетровськ, вул. Харкiвська, буд.5, оф.11); - призначити попереднє засiдання суду на 25.02.2016р. об 11:10. Згiдно Протоколу №01/2016 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ” вiд 26.04.2016р. визначено , що рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ” не вiдбулися в зв`язку з вiдсутнiстi погодження Кабiнетом Мiнiстрiв України завдання на голосування представнику держави. Проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» було проведено 21.07.2016р. i оформлено протоколом №1 позачергових загальних зборiв на яких було розглянутi нижченаведенi питання порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 9. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства, отриманих за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi. 10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Внесення змiн до внутрiшнiх положень. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 15. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 19. Про змiну найменування Товариства. Всi питання були розглянутi позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» i прийнятi вiдповiднi рiшення. На виконання вимог Закону України «Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки» (п.19 порядку денного позачергових загальних зборiв) прийнято рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» на Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль» (скорочена назва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»). Змiни щодо посадових осiб, яки були розглянутi п.п. 15-18 порядку денного позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» (членiв Наглядової ради i Ревiзйної комiсiї) опублiкованi 27.07.2016р. в Бюлетенi "Вiдомостi НКПЦФР" №141 та розмiщенi 25.07.16р. у загальнодоступнiй базi даних Комiсiї (НКЦПФР) i 27.07.2016р. на сторiнцi ddtec.pat.ua Товариства (Особлива iнформацiя: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента). Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпровська ТЕЦ", яке оформлено Протоколом №9/2016 вiд 15.09.2016р. були розглянутi i прийнятi наступнi питання: - обрання Голови Наглядової ради , заступника Голови Наглядової ради та секретара Наглядової ради ( питання №1 порядку денного); - припинено повноваження правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" у повному складi ( питання №2 порядку денного); - затвердження органiзацiйної структури ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" та обрання персонального складку дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ( питання №3 порядку денного), про що було публiковано 22.09.2016р. в Бюлетенi "Вiдомостi НКПЦФР" №181 та розмiщено 20.09.16р. у загальнодоступнiй базi даних Комiсiї (НКЦПФР) i 22.09.2016р. на сторiнцi ddtec.pat.ua Товариства (Особлива iнформацiя: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента).