АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Днiпровська теплоелектроцентраль"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №236613
3. Дата проведення державної реєстрації 05.10.2001
4. Територія (область) Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.) 25409711
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 99.9277
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 410
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.11 Виробництво електроенергiї; 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря; 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
10. Органи управління підприємства Вищий орган товариства - Загальнi збори; Наглядова рада; Виконавчий орган Товариства (колегiальний) - Дирекцiя; Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 305482
3) Поточний рахунок 26009300588144
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н