АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Генеральний директор ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiтютiн Евгенiй Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського ГУ РУМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, Голова Правлiння
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища . Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, 1995 р., КВ №900193 Iнженер-металург ; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет ,1998 р., НР №10487816 Економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет , 2000 р., НР №1195117 Магiстр державного управлiння; Приднiпровську державну академiю будiвництва та архiтектури. Кандидат технiчних наук зi спецiальностi «Управлiння проектами та програмами» ДК- №049010 вiд 12.11.2008 р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Перший заступника Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i був Членом Правлiння Товариства , виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", з 09.02.2016р. Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ". З 15.09.2016р. Генеральний директор ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Головний бухгалтер ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костерiна Вiра Павлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1961
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, головний бухгалтер i Член Правлiння Товариства
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Облiк i аудит”, квалiфiкацiя економiста з бухгалтерського облiку, рiк закiнчення 1998р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Останнi п`ять рокiв Костерiна В.П. обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i була членом Правлiння Товариства. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Заступник Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюченко Iнна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 008695, 02.02.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник голови правлiння з економiчних питань.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiї”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймала посаду заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Заступник Генерального директора з питань ПРВ ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" -член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батиченко Геннадiй Олексiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 305167, 10.11.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiй”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р., Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння Української Академiї державного управлiння при Президентовi України, спецiальнiсть „Державне управлiння”, квалiфiкацiя магiстр державного управлiння, рiк закiнчення 2002р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади заступника Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва та начальника вiддiлу закупiвель та договорної роботи ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Головний iнженер ПАТ«Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Писаревський Iгор Євгенiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК , 231392, 27.07.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1967
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник головного iнженера
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора iндустрiальний iнститут iменi М.I. Арсенiчева, спецiальнiсть «Промислова теплоенергетика», квалiфiкацiя iнженер-промтеплоенергетик. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади головного iнженера та заступника головного iнженера, старшого начальника змiни станцiї ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Член Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гриненко Рита Леонiдiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища, закiнчила у 1985 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка за спецiальнiстю «Iнженер-геолог»; у 2003 роцi – Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «Правове регулювання економiки». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Гриненко Р.Л. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Член Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Алла Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1961
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1986 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Електричнi мережi та системи». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Корнiєнко А.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Голова Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Паспортних даних посадовою особою не надано. Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища, у 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Управлiння та економiка текстильної та легкої промисловостi»; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Манькiвською А.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Секретар Наглядової ради Товариства – представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєнко Полiна Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1971
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи на звiтний перiод вiдсутнi. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Андрiєнко П.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Заступник Голови Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи -ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Вiталiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1980
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за зiтний перiод вiдсутнi. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiсть «Правознавство». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України, заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради; директор ТОВ «Денiкс Груп»; начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний»; начальник юридичного управлiння ТОВ «Гелiос iнжинiринг». Iнформацiя, щодо посади Денисенко В.М. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї Товариства-Фонд державного майна України –акцiонер Товариства-юридична особа
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 00032945, д/н
Рік народження**  
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Т.я. член Ревiзiйної комiсiї - ФДМУ є юридичною особою iнформацiї про паспортнi данi, про наявнiсть у посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, загального стажу роботи, року народження, освiти, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв, посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариством не вiдмiченi. ФДМУ Наказом вiд 22.08.2016р. №1598 «Про представника Фонду державного майна України у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства» уповноважив на представництво iнтересiв ФДМУ у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства Дишлюка Петра Михайловича ( 1972 р. народження, паспорт серiї СО №096108, виданий 02.03.1999р. Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi) –головного спецiалiста вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв, реалiзацiї державних корпоративних прав Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ФДМУ.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї Товариства– представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiйник Наталiя Георгiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1965
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi, головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1996 роцi закiнчила Днiпропетровську металургiйну академiю за спецiальнiстю «Економiка промисловостi». Мiсце роботи – ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi. Iнформацiя, щодо посади Олiйник Н.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства-представник держави, юридичної особи–ФДМУ- акцiонера Товариства
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степанчук Свiтлана Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1969
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому р-нi ГУ ДФС у м. Києвi.
Опис Змiни в персональному розкладi посадової особи за звiтний перiод: Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» вiд 15.03.2017р. яке оформлено протоколом №1 (питання порядку денного "Про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - Степанчук Свiтлану Iванiвну. З 21.07.2016р. по 15.03.2017р. Степанчук С.I. член Ревiзiйної комiсiї Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Економiст», спецiалiзацiя фiнанси та кредит. Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу Фонду державного майна України, заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому р-нi ГУ ДФС у м. Києвi.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.