АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство ”Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, Україна, Подiльський р-н, м.Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044)5910404
Факс (044)4825207/08
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-7620 вiд 11.02.2015р. мiж Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" i ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Загальний порядок надання Центральним депозитарiем послуг, повязаних iз провадженням депозитарної дiяльностi проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення їм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами i Регламентом центрального депозитарiю цiнних паперiв.


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 03087, Україна, м.Київ, вул.Єреванська,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263236
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044)5941162
Факс (044)4944650
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Договiр мiж Публiчним акцiонернним товариством Акцiонерний банк ”УКРГАЗБАНК” i Товариством №01-177/03-СР вiд 22.10.2012р. банкiвського рахунку для зарахування цiльових коштiв ( окремий рахунок призначений виключно для акумулювання коштiв працiвникiв Товариства та iнших осiб, що мають право на пiльгове придбання акцiй Товариства).


Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”СТРАХОВА ГРУПА ”Ю.БI.АЙ.”
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31113488
Місцезнаходження 04112, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Дегтярiвська, буд.48 оф.708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №198651
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.04.2013
Міжміський код та телефон (044)2370308
Факс (044)2370309
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БI.АЙ." надає страховi послуги ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" згiдно договорiв страхування.


Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35796588
Місцезнаходження 36007, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Кучеренка, 4-49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4169
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2008
Міжміський код та телефон (050)5582871
Факс д/н
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко" надає послуги у сферi бухгалтерського облiку та аудиту ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiдповiдно до укладених договорiв.