АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вiтютiн Є.Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2017

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Днiпровська теплоелектроцентраль"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00130820
4. Місцезнаходження м.Кам'янське, 51925, вул.Заводська,2
5. Міжміський код, телефон та факс (0569)550033, д/н
6. Електронна поштова адреса dtec@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

ddtec.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017

(дата)