АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів  
10. Інформація про заміну управителя  
11. Інформація про керуючого іпотекою  
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Примітки
Пункт: ”Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних” не наводиться, оскiльки ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ( Товариство) не брало участi у створеннi юридичних осiб. Пункт: ”Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” не наводиться, оскiльки в ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" корпоративний секретар Наглядовою радою товариства не обирався. Пункти: ”Iнформацiя про облiгацiї емiтента”, ”Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” , ”Iнформацiя про похiднi цiннi папери” не наведенi, тому що Товариство облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери за звiтний перiод не випускало. Пункти з iнформацiєю про прийняття рiшення: - про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчиннення значних правочинiв; - про надання згоди на вчиннення значних правочинiв; - про надання згоди на вчиннення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не вiдмiченi т.я. протягом звiтного перiоду таких рiшень щодо вчинення правочинiв Товариства не приймалось. Пункти з iнформацiєю про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забеспечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не наведенi, т.я. данi дiї не проводилось Товариством протягом звiтного перiоду. Пункти роздiлу ” Iнформацiя про iпотечне покриття” : 1) Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; 2) Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 3) Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями за цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 4) Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, не наводяться, тому що таких дiй про iпотечне покриття за звiтний перiод у Товариствi немає. Пункт ”Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв” не наводиться, т.я. замiни такої установи Товариством не проводилось за звiтний перiод. Фiнансова звiтнiсть Товариства, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не наведена, т.я. квартальна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не наведений i вiдсутнiй у Товариствi за звiтний перiод. Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2015 року №904/10198/15 порушено провадження у справi про банкрутство Товариства, розпочато процедуру розпорядження майном та введено мораторiй на задоволення вимог кредиторiв. Справу порушено за заявою Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» у зв'язку з наявнiстю безспiрних вимог кредитора, в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн., якi стягнутi за рiшеннями суду та не погашенi бiльш нiж протягом трьох мiсяцiв з дати вiдкриття виконавчого провадження. З метою виявлення кредиторiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», на офiцiйному веб-сайтi Вищого господарського суду України в мережi Iнтернет було оприлюднено повiдомлення про порушення провадження у справi про банкрутство. Розпорядником майна була призначена Стрижак Ольга Олександрiвна (свiдоцтво №1040 вiд 16.07.13р., 49087, м. Днiпропетровськ, вул. Харкiвська, буд.5, оф.11). Ухвалою Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 09.11.2016р. в справi №904/10198/15 припинено повноваження розпорядника майна Стрижак О.О. та призначено розпорядником майна Усачова О.М.