АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 24.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Генеральний директор ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ»
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiтютiн Евгенiй Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського ГУ РУМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”ДнiпровськаТЕЦ”, Генеральний директор
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Рiчними Загальними зборами ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" якi вiдбулися 20.04.2017р., рiшень щодо змiн посадових осiб дирекцiї Товариства не приймалося. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи Дирекцiї Товариства Статутом не передбачений. Освiта : Вища . Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, 1995 р., КВ №900193 Iнженер-металург ; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет ,1998 р., НР №10487816 Економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет , 2000 р., НР №1195117 Магiстр державного управлiння; Приднiпровську державну академiю будiвництва та архiтектури. Кандидат технiчних наук зi спецiальностi «Управлiння проектами та програмами» ДК-№049010 вiд 12.11.2008 р. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Перший заступника Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i був Членом Правлiння Товариства , виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", з 09.02.2016р. Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", з 15.09.2016р. Генеральний директор ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Головний бухгалтер ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костерiна Вiра Павлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1961
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпровська ТЕЦ”, головний бухгалтер - член дирекцiї.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Рiчними Загальними зборами ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" якi вiдбулися 20.04.2017р., рiшень щодо змiн посадових осiб дирекцiї Товариства не приймалося. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї Товариства Статутом не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Облiк i аудит”, квалiфiкацiя економiста з бухгалтерського облiку, рiк закiнчення 1998р. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Останнi п`ять рокiв Костерiна В.П. обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i була членом Правлiння Товариства, головного бухгалтера ПАТ "Днiпровська ТЕЦ"-члена дирекцiї. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Заступник Генерального директора з економiчних питань ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюченко Iнна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 008695, 02.02.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпровська ТЕЦ”, заступник Генерального директора з економiчних питань - член дирекцiї.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Рiчними Загальними зборами ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" якi вiдбулися 20.04.2017р., рiшень щодо змiн посадових осiб дирекцiї Товариства не приймалося. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї Товариства Статутом не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiї”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймала посаду заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ, заступника Генерального директора ПАТ "Днiпровська ТЕЦ"- члена дирекцiї. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Заступник Генерального директора з питань ПРВ ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" -член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батиченко Геннадiй Олексiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 305167, 10.11.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ”Днiпровська ТЕЦ”, заступник Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Рiчними Загальними зборами ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" якi вiдбулися 20.04.2017р., рiшень щодо змiн посадових осiб дирекцiї Товариства не приймалося. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї Товариства Статутом не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiй”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р., Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння Української Академiї державного управлiння при Президентовi України, спецiальнiсть „Державне управлiння”, квалiфiкацiя магiстр державного управлiння, рiк закiнчення 2002р. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади заступника Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва та начальника вiддiлу закупiвель та договорної роботи ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Заступника генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Головний iнженер ПрАТ«Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Писаревський Iгор Євгенiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК , 231392, 27.07.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1967
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ”Днiпровська ТЕЦ”, головний iнженер - член дирекцiї.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод вiдсутнi. Рiчними Загальними зборами ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" якi вiдбулися 20.04.2017р., рiшень щодо змiн посадових осiб дирекцiї Товариства не приймалося. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї Товариства Статутом не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора iндустрiальний iнститут iменi М.I. Арсенiчева, спецiальнiсть «Промислова теплоенергетика», квалiфiкацiя iнженер-промтеплоенергетик. Мiсце роботи: ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади головного iнженера та заступника головного iнженера, старшого начальника змiни станцiї ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", головного iнженера ПАТ"Днiпровська ТЕЦ"- члена дирекцiї. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


Посада Член Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гриненко Рита Леонiдiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи: Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гриненко Р.Л. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 20.04.2017р. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Гриненко Р.Л. членом Наглядової ради Товариства. Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта вища, у 1985 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка квалiфiкацiя «iнженер – геолог»; у 2003 роцi закiнчила Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «правознавство», квалiфiкацiя «магiстр права». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Гриненко Р.Л. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Член Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Алла Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1961
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи: Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Корнiєнко А.Г. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 20.04.2017р. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Корнiєнко А.Г. членом Наглядової ради Товариства. Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта вища. У 1986 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Електричнi мережi та системи», квалiфiкацiя - iнженер-електрик. Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Корнiєнко А.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Голова Наглядової ради Товариства -представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи: Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Манькiвської А.Г. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 15.09.2016р., Головою Наглядової ради Товариства з 15.09.2016р. по 20.04.2017р. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Манькiвську А.Г. членом Наглядової ради Товариства. Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 29.05.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 1 порядку денного «Обрання голови Наглядової ради Товариства» обрано Манькiвську А.Г. Головою Наглядової ради Товариства. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища, у 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Економiка i управлiння текстильної та легкої промисловостi», квалiфiкацiя - iнженер-економiст; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя – юрист. Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Манькiвською А.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Секретар Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєнко Полiна Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1971
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи: Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження Секретара Наглядової ради Андрiєнко П.Г.. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 15.09.2016р., Секретарем Наглядової ради Товариства з 15.09.2016р. по 20.04.2017р. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Андрiєнко П.Г. членом Наглядової ради Товариства. Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 29.05.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 3 порядку денного «Обрання секретаря Наглядової ради Товариства» обрано Андрiєнко П.Г. Секретарем Наглядової ради Товариства. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта вища. Закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. 1996 р., спецiальнiсть «Геофiзичнi методи пошуку та розвiдки родовищ корисних копалин», квалiфiкацiя-геофiзик. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит», квалiфiкацiя - економiст. Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Андрiєнко П.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Заступник Голови Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Вiталiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1980
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи: Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради Денисенка В.М.. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 15.09.2016р., Заступником Голови Наглядової ради Товариства з 15.09.2016р. по 20.04.2017р. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Денисенка В.М. членом Наглядової ради Товариства. Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 29.05.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 2 порядку денного «Обрання заступника голови Наглядової ради Товариства» обрано Денисенка В.М. Заступником Голови Наглядової ради Товариства. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя «юрист». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час – заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та монiторiнгу фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ; 2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київської мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2013р. - 2015р. - директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний». Iнформацiя, щодо посади Денисенко В.М. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї Товариства-Фонд державного майна України-акцiонер Товариства-юридична особа
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 00032945, д/н
Рік народження**  
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Змiни в персональному складi посадової особи: Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 16 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Фонду Державного майна України - юридичної особи. Строк його перебування членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 21.07.2016р. по 20.04.2017р .ФДМУ Наказом вiд 22.08.2016р. №1598 «Про представника Фонду державного майна України у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства» уповноважив на представництво iнтересiв ФДМУ у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства Дишлюка Петра Михайловича ( 1972 р. народження, паспорт серiї СО №096108, виданий 02.03.1999р. Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi) –головного спецiалiста вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв, реалiзацiї державних корпоративних прав Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ФДМУ. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 17 порядку денного «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» обрано Фонд Державного майна України - юридичну особу членом Ревiзiйної комiсiї товариства. Фонд державного майна України не надав iнформацiї щодо свого представника. ФДМУ обрано на строк, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Т.я. член Ревiзiйної комiсiї - ФДМУ є юридичною особою iнформацiї про паспортнi данi, про наявнiсть у посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, загального стажу роботи, року народження, освiти, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв, посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариством не вiдмiченi. Мiсцезнаходження – Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9. Фонд Державного майна України володiє 101565404 штук простих iменних акцiй Товариства ( 99,9277 у вiдсотках).


Посада Член Ревiзiйної комiсiї Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи – ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярко Iрина Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Схiдний офiс Держаудитслужби, головний державний аудитор.
Опис Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 17 порядку денного «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» обрано Ярко I.М. членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано на строк, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обмеження вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання корупцiї» вiд 14.10.2014 № 1700. Освiта вища. У 1994 роцi закiнчила Самарський економiчний iнститут з спецiальнiстю «Бухгалтерський облiк», квалiфiкацiя «економiст»ю; у 2006 роцi закiнчила Днiпропетровський нацiональний унiверситет за спецiальнiстю «Державна служба», квалiфiкацiя «магiстр у галузi державного управлiння». Мiсце роботи - Схiдний офiс Держаудитслужби, головний державний аудитор. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 03.01.2012 по 06.12.2015 – головний контролер-ревiзор, головний державний фiнансовий iнспектор Днiпродзержинської об’єднанної фiнансової iнспекцiї; з 07.12.2015 по 18.10.2016 – головний державний iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Днiпропетровськiй областi; з 19.10.2016 по теперiшнiй час – головний фiнансовий аудитор Схiдного офiсу Держаудитслужби. Iнформацiя, щодо посади Ярко I.М. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи – ФДМУ
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степанчук Свiтлана Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1969
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому р-нi ГУ ДФС у м. Києвi.
Опис Змiни в персональному складi посадової особи: Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 16 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Степанчук С.I.. Строк перебування посадовою особою Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 21.07.2016р. по 15.03.2017р., Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства з 15.03.2017р по 20.04.2017р. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 17 порядку денного «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» обрано Степанчук С.I. членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу обрано на строк, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Економiст», спецiалiзацiя фiнанси та кредит. Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 року по теперiшнiй час заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу контролю за фiнансовою дiяльнiстю пiдприємств, з 2013р. – 2016р. заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу, завiдувач сектору, начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi; з 2012р. – 2013р. начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому районi м. Києва ДПС. Iнформацiя, щодо посади Степанчук С.I. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.