АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 04.04.2018

Особлива інформація на 04.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.03.2018ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiї Товариства - представник акцiонера Товариства, юридичної особи – ФДМУРезнiченко Алла Володимирiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Наказом Фонду державного майна України "Про склад ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" вiд 05.03.2018р. № 354 уповноважено на представництво iнтересiв Фонду державного майна України в складi Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Днiпровська ТЕЦ" Резнiченко Аллу Володимирiвну в.о. начальника фiнансово-економiчного монiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду державного майна України. Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 30.03.2018р. яке оформлено протоколом №1 (питання №1 порядку денного "Обрання голови ревiзiйної комiсiї, заступника голови та секретаря ревiзiйної комiсiї Товариства") обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Днiпровська ТЕЦ» - Резнiченко Аллу Володимiрiвну. Строк перебування посадовою особою Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 05.03.2018р. по 30.03.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. Посадову особу уповноважено на представництво iнтересiв Фонду державного майна України в складi Ревiзiйної комiсiї строком на три роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiк народження -1971 Освiта: вища, закiнчила: Київський полiтехнiчний iнститут в 1994 роцi, iнженер – системотехнiк; НАДУ при Президентовi України в 2009 роцi, магiстр державного управлiння. Стаж роботи: 29 рокiв. Паспортних даних посадовою особою не надано. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: жовтень 2013 року - липень 2015 року - головний спецiалiст вiддiлу органiзацiї роботи з державними пiдприємства Управлiння з питань реформування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна України; липень 2015 року – сiчень 2018 року – головний спецiалiст вiддiлу фiнансового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду державного майна України; з сiчня 2018 року – в. о. начальника вiддiлу фiнансово-економiчного монiторингу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства Фонду державного майна України. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 30.03.2018р. яке оформлено протоколом №1 (питання №1 порядку денного "Обрання голови ревiзiйної комiсiї, заступника голови та секретаря ревiзiйної комiсiї Товариства") рiшень щодо обрання заступника голови та секретаря Ревiзiйної комiсiї не прийнято.
30.03.2018Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи – ФДМУСтепанчук Свiтлана Iванiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшеннями засiдання Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 30.03.2018р. яке оформлено протоколом №1 зазначено, що Член Ревiзiйної комiсiї Товариства Степанчук Свiтлана Iванiвна - начальник вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв та орендних вiдносин Управлiння внутрiмiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю державного майна України не з'явилась на засiдання комiсiї та вiдмовилась бути членом Ревiзiйної комiсiї Товариства (службова записка Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю вiд 21.03.2018р. №45/121 (акт про вiдсутнiсть її на засiданнi Ревiзiйної комiсiї та копiя її службової записки додаютья до протоколу засiдання). Рiшення рiчних загальних зборiв Товариства вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 17 порядку денного «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» було обрано Степанчук С.I. членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадову особу було обрано термiном на три роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Строк перебування посадовою особою Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 20.04.2017р. по 30.03.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспортних даних посадовою особою не надано. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Економiст», спецiалiзацiя фiнанси та кредит. Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016-2017 р.р. заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу контролю за фiнансовою дiяльнiстю пiдприємств, з 2013р. – 2016р. заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу, завiдувач сектору, начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi; з 2012р. – 2013р. начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому районi м. Києва ДПС. Iнформацiя, щодо посади Степанчук С.I. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня. Рiшеннями засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 30.03.2018р. яке оформлено протоколом №1 не зазначено замiни (призначення, обрання) iншої посадової особи замiсть Степанчук С.I.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.