АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 23.11.2018

Особлива інформація на 23.11.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.11.2018Припинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУДенисенко Вiталiй Миколайович д/н0
Зміст інформації:
Наказом Фонду державного майна України вiд 20.11.2018р. №1471 "Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" замiнено Денисенка Вiталiя Миколайовича та Корнiєнко Аллу Григорiвну представникiв акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" на представникiв акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" - Кузуб Тетяну Олександрiвну i Баранюка Олександра Мирославовича. Припинено повноваження вiдкликаних членiв наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" Денисенка Вiталiя Миколайовича та Корнiєнко Алли Григорiвни. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Денисенка В.М. членом Наглядової ради Товариства. Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 29.05.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 2 порядку денного «Обрання заступника голови Наглядової ради Товариства» обрано Денисенка В.М. Заступником Голови Наглядової ради Товариства. Строк перебування Денисенка В.М. на посадi члена i заступника Голови Наглядової ради Товариства з 20.04.2017р.по 20.11.2018р. Посадову особу було обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження :1980 Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя «юрист». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та монiторiнгу фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ; 2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київської мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2013р. - 2015р. - директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний». Iнформацiя, щодо посади Денисенко В.М. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.
20.11.2018Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУКорнiєнко Алла Григорiвна д/н0
Зміст інформації:
Наказом Фонду державного майна України вiд 20.11.2018р. №1471 "Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" замiнено Денисенка Вiталiя Миколайовича та Корнiєнко Аллу Григорiвну представникiв акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" на представникiв акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" - Кузуб Тетяну Олександрiвну i Баранюка Олександра Мирославовича. Припинено повноваження вiдкликаних членiв наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" Денисенка Вiталiя Миколайовича та Корнiєнко Алли Григорiвни. Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Корнiєнко А.Г. членом Наглядової ради Товариства. Строк перебування Корнiєнко А.Г. на посадi члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2017р.по 20.11.2018р. Посадову особу було обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження: 1961 Освiта вища. У 1986 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Електричнi мережi та системи», квалiфiкацiя - iнженер-електрик. Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Корнiєнко А.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.
20.11.2018Набуто повноваженьЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУКузуб Тетяна Олександрiвнад/н0
Зміст інформації:
Наказом Фонду державного майна України вiд 20.11.2018р. №1471 "Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" замiнено Денисенка Вiталiя Миколайовича та Корнiєнко Аллу Григорiвну представникiв акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" на представникiв акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" - Кузуб Тетяну Олександрiвну i Баранюка Олександра Мирославовича. Набуто повноваження членiв наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" Кузуб Тетяни Олександрiвни i Баранюка Олександра Мирославовича. Дата народження: 17.10.1980 Серiя i номер паспорта : НС № 558882, виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi 23.12.1998 Мiсце роботи та посада, яку вона обiймає: Фонд державного майна України, головний спецiалiст Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (не знятої) судимостi: непогашеної судимостi не має Строк на який призначено: 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними зборами (з 20.04.2017). Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 29.04.2016 - по цей час - головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; - 18.03.2016 - 28.04.2016 - головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин Управлiння корпоративних прав держави департаменту управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна України; - 16.07.2015 - 17.03.2016 - головний спецiалiст вiддiлу нормотворчої дiяльностi в сферi корпоративних вiдносин Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного менеджменту‚ мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна України; - 15.09.2014 - 15.07.2015 - головний спецiалiст вiддiлу по роботi з органами управлiння господарських товариств Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння Фонду державного майна України; - 03.09.2012 - 14.09.2014 - головний спецiалiст вiддiлу аналiтичного забезпечення‚ фiнансового та майнового контролю Управлiння фiнансового аналiзу та вiдновлення платоспроможностi Фонду державного майна України.
20.11.2018Набуто повноваженьЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУБаранюк Олександр Мирославовичд/н0
Зміст інформації:
Наказом Фонду державного майна України вiд 20.11.2018р. №1471 "Про замiну членiв наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" замiнено Денисенка Вiталiя Миколайовича та Корнiєнко Аллу Григорiвну представникiв акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" на представникiв акцiонера - Держава Україна в особi фонду Державного майна України у складi наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" - Кузуб Тетяну Олександрiвну i Баранюка Олександра Мирославовича. Набуто повноваження членiв наглядової ради акцiонерного товариства "Днiпровська теплоелектроцентраль" Кузуб Тетяни Олександрiвни i Баранюка Олександра Мирославовича. Дата народження: 24.06.1987 Серiя i номер паспорта : МЕ № 310895, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 24.07.2003 Мiсце роботи та посада, яку вiн обiймає: Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту - начальник Управлiння Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (не знятої) судимостi:непогашеної судимостi не має Строк на який призначено: 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними зборами (з 20.04.2017). Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: - 13.12.2017 - по цей час – заступник директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави – начальник Управлiння iнвестицiйної дiяльностi та державних пiдприємств Фонду державного майна України; - 01.09.2017 - 12.12.2017 - головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; - 27.06.2017 – 31.08.2017 - головний спецiалiст вiддiлу мiждержавних майнових вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; - 13.01.2015 – 23.06.2017 - головний консультант Верховного Суду України; - 02.03.2010 – 12.01.2015 - головний спецiалiст Державної судової адмiнiстрацiї України.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.