АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 27.07.2016

Особлива інформація на 27.07.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

121.07.2016166813.600641982.00025.980
Зміст інформації:
На дату проведення позачергових загальних зборiв 21.07.2016 року статутний капiтал товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 7 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101583764 (сто один мiльйон п’ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот шiстдесят чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9458 вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль». На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi Товариства» на порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 21.07.2016, винесено питання № 18 про «Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення значних правочинiв». По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101583764 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення значних правочинiв», а саме про : укладення додаткової угоди до дiючого у 2015-2016 р.р. Договору поставки теплової енергiї для потреб населення №15/ТЕ_НАС вiд 30.12.2014р. для укладення мiж Товариством та Комунальним пiдприємством Днiпродзержинської мiської ради «Днiпродзержинськтепломережа» загальна ринкова вартiсть предмету додаткової угоди на 2017р. за яким складатиме 166813,6 тис. грн. з ПДВ, що становитиме 25,98 % вартостi активiв Товариства прийнято. Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» №1 вiд 21.07.2016 з питання №18 порядку денного про «Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення значних правочинiв». Вiдповiдно до зазначеного рiшеня позачерговi загальнi збори надали попередню згоду виконавчому органу товариства на вчинення значного правочину, вартiсть якого перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.