АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 27.07.2016

Особлива інформація на 27.07.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вiтютiн Євгенiй Юрiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.07.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 51925, м.Днiпродзержинськ, вул.Радянська,2
4. Код за ЄДРПОУ 00130820
5. Міжміський код та телефон, факс (0569)550033, (05692)37407
6. Електронна поштова адреса ddtec@atlas.dp.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

25.07.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№141, Бюлетень ”Вiдомостi НКЦПФР”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.07.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

ddtec.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.07.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}