АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 27.07.2016

Особлива інформація на 27.07.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.07.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Товариства-представник держави, юридичної особи-ФДМУ- акцiонера ТоваристваКузьменко Людмила Вiкторiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою на посадi Члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.07.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Товариства-представник держави, юридичної особи-ФДМУ-акцiонера ТоваристваГриненко Рита Леонiдiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою на посадi Члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.07.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Товариства-представник держави, юридичної особи-ФДМУ- акцiонера ТоваристваФонд державного майна України в особi Кузуб Тетяни Олександрiвнид/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою на посадi Члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.07.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Товариства-представник держави, юридичної особи-ФДМУ- акцiонера ТоваристваГриб Роман Вадимовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою на посадi Члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.07.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової ради Товариства-представник держави, юридичної особи-ФДМУ- акцiонера ТоваристваМанькiвська Анастасiя Геннадiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою на посадi Голови та Члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.07.2016ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства- представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУМанькiвська Анастасiя Геннадiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження – 1970. Освiта вища, у 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Управлiння та економiка текстильної та легкої промисловостi»; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Стаж роботи - 28 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Манькiвська А.Г. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Манькiвської А.Г., немає.
21.07.2016ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства-– представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУАндрiєнко Полiна Григорiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження - 1971. Освiта вища. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Стаж роботи - 26 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П. Г., немає. Андрiєнко П. Г. не є афiлiйованою особою Товариства.
21.07.2016ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства-представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУДенисенко Вiталiй Миколайович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження – 1980. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiсть «Правознавство». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи – 16 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України; заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради; директор ТОВ «Денiкс Груп»; начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний»; начальник юридичного управлiння ТОВ «Гелiос iнжинiринг». Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Денисенко В.М. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Денисенку В. М., немає.
21.07.2016ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства-– представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУГриненко Рита Леонiдiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження – 1963. Освiта вища, закiнчила у 1985 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка за спецiальнiстю «Iнженер-геолог»; у 2003 роцi – Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «Правове регулювання економiки». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Стаж роботи - 35 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Гриненко Р.Л. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Гриненко Р.Л., немає.
21.07.2016ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства-представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУКорнiєнко Алла Григорiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження – 1961. Освiта вища. У 1986 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Електричнi мережi та системи». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Стаж роботи – 30 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Корнiєнко А. Г. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Корнiєнко А. Г., немає.
21.07.2016Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї ТоваристваЗапорожець Ольга Олександрiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №15 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Питання про обрання та припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства» вiднесено до виключної компетенцiї Позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Строк перебування посадовою особою на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.07.2016Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї ТоваристваЛунiна Любов Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №15 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Питання про обрання та припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства» вiднесено до виключної компетенцiї Позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Строк перебування посадовою особою на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.07.2016Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї ТоваристваСавєльєва Вiкторiя Володимирiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №15 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Питання про обрання та припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства» вiднесено до виключної компетенцiї Позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Строк перебування посадовою особою на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
21.07.2016ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства-Фонд державного майна України –акцiонер Товариства-юридична особаФонд державного майна України д/н, д/н, д/н99.9277
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» Фонд державного майна України – акцiонер Товариства - юридична особа, яку обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Мiсцезнаходження – Україна, 01601, м. Київ, вул. Кутузова 18/9. Код за ЄДРПОУ – 00032945. Фонд державного майна України (ФДМУ) володiє 101565404 штук простих iменних акцiй Товариства . ФДМУ не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами ФДМУ, немає.
21.07.2016ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства– представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУОлiйник Наталiя Георгiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження – 1965. Освiта вища. У 1996 роцi закiнчила Днiпропетровську металургiйну академiю за спецiальнiстю «Економiка промисловостi». Мiсце роботи – ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi. Стаж роботи – 33 роки. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Олiйник Н.Г. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Олiйник Н.Г. немає.
21.07.2016ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства– представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУСтепанчук Свiтлана Iванiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження – 1969. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Економiст», спецiалiзацiя фiнанси та кредит. Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Стаж роботи – 26 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу Фонду державного майна України, заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому р-нi ГУ ДФС у м. Києвi. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Степанчук С.I. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Степанчук С.I., немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.