АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 22.09.2016

Особлива інформація на 22.09.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.09.2016ОбраноГолова Наглядової ради Товариства- представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУМанькiвська Анастасiя Геннадiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Головою Наглядової ради Товариства Манькiвську Анастасiю Геннадiївну. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Манькiвська А.Г. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження – 1970. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Освiта вища, у 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Управлiння та економiка текстильної та легкої промисловостi»; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Стаж роботи - 28 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Манькiвська А.Г. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Манькiвської А.Г., немає.
15.09.2016ОбраноЗаступник Голови Наглядової ради Товариства-представника акцiонера Товариства, юридичної особи -ФДМУДенисенко Вiталiй Миколайович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Заступником Голови Наглядової ради Товариства Денисенко Вiталiя Миколайовича. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Денисенко В.М. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження – 1980. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiсть «Правознавство». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи – 16 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України, заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради; директор ТОВ «Денiкс Груп»; начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний»; начальник юридичного управлiння ТОВ «Гелiос iнжинiринг». Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Денисенко В.М. не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Денисенку В. М., немає.
15.09.2016ОбраноСекретар Наглядової ради Товариства-– представника акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУАндрiєнко Полiна Григорiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Секретарем Наглядової ради Товариства Андрiєнко Полiну Григорiвну. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Андрiєнко П.Г. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiк народження - 1971. Посадову особу обрано на 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України. Освiта вища. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Стаж роботи - 26 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П. Г., немає. Андрiєнко П. Г. не є афiлiйованою особою Товариства.
15.09.2016Припинено повноваженняГолова правлiння ТоваристваВiтютiн Евгенiй ЮрiйовичАО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського МУ РУМВС України0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноваження правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi") припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Вiтютiна Є.Ю. на посадi Голови Правлiння Товариства, В.о. Голови Правлiння Товариства та члена Правлiння Товариства з 31.10.2007р. по 15.09.2016р. Стаж роботи: 21 рiк Освiта: Вища Рiк народження: 1972 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
15.09.2016Припинено повноваженняЧлен Правлiння Товариства i одночасно головний бухгалтер ТоваристваКостерiна Вiра ПавлiвнаАЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноваження правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi") припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Костерiною В.П. на посадi Члена Правлiння Товариства та головного бухгалтера Товариства з 31.10.2007р. по 15.09.2016р. Стаж роботи: 36 рокiв Освiта: Вища Рiк народження: 1961 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
15.09.2016Припинено повноваженняЧлен Правлiння ТоваристваГаркуша Олександр IвановичАЕ , 328701, 19.07.1996, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноваження правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi" ) припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Гаркушою О.I. на посадi Члена Правлiння Товариства з 14.04.2009р. по 15.09.2016р. Освiта: Вища Рiк народження: 1953 Стаж роботи: 44 роки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
15.09.2016Припинено повноваженняЧлен Правлiння ТоваристваРусанова Тетяна ВасилiвнаАК, 722350, 19.11.1999, Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноваження правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi") припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Русановою Т.В. на посадi Члена Правлiння Товариства з 14.04.2009р. по 15.09.2016р. Стаж роботи: 37 рокiв Освiта: Вища Рiк народження: 1957 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
15.09.2016Припинено повноваженняЧлен Правлiння ТоваристваБiлик Тетяна ГригорiвнаАК, 842331, 28.02.2000, Баглiйським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноваження правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi" ) припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Бiлик Т.Г. на посадi Члена Правлiння з 14.04.2009р. по 15.09.2016р. Стаж роботи: 31 рокiв Освiта: Вища Рiк народження: 1966 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
15.09.2016Припинено повноваженняЧлен Правлiння ТоваристваСамохвалова Iрина СергiївнаАК, 839464, 15.03.2000, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноваження правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi") припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Самохваловою I.С. на посадi Члена Правлiння Товариства з 14.04.2009р. по 15.09.2016р. Стаж роботи: 21 рiк Освiта: Вища Рiк народження: 1978 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає.
15.09.2016ОбраноГенеральний директор ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»Вiтютiн Евгенiй ЮрiйовичАО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського МУ РУМВС України0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Вiтютiна Євгенiя Юрiйовича -Генеральним директором ПАТ «Днiпровська ТЕЦ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 21 рiк. Рiк народження : 1972. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, 1995 р., КВ №900193 Iнженер-металург ; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет ,1998 р., НР №10487816 Економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет , 2000 р., НР №1195117 Магiстр державного управлiння; Приднiпровську державну академiю будiвництва та архiтектури. Кандидат технiчних наук зi спецiальностi «Управлiння проектами та програмами» ДК- №049010 вiд 12.11.2008 р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Перший заступника Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i був Членом Правлiння Товариства , виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", з 09.02.2016р. Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
15.09.2016ОбраноГоловний бухгалтер ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї.Костерiна Вiра ПавлiвнаАЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України0.003
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Костерiну Вiру Павлiвну головним бухгалтером ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 36 рокiв. Рiк народження : 1961. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Облiк i аудит”, квалiфiкацiя економiста з бухгалтерського облiку, рiк закiнчення 1998р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Останнi п`ять рокiв Костерiна В.П. обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i була членом Правлiння Товариства. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
15.09.2016ОбраноЗаступник Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiїПавлюченко Iнна МиколаївнаАК, 008695, 02.02.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Павлюченко Iнну Миколаївну - Заступником Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 20 рокiв. Рiк народження : 1976. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiї”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймала посаду заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
15.09.2016ОбраноЗаступник Генерального директора з питань ПРВ ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" -член дирекцiїБатиченко Геннадiй Олексiйович АК, 305167, 10.11.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Батиченка Геннадiя Олексiйовича - Заступником Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 19 рокiв. Рiк народження : 1973. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiй”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р., Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння Української Академiї державного управлiння при Президентовi України, спецiальнiсть „Державне управлiння”, квалiфiкацiя магiстр державного управлiння, рiк закiнчення 2002р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади заступника Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва та начальника вiддiлу закупiвель та договорної роботи ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
15.09.2016ОбраноГоловний iнженер ПАТ«Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiїПисаревський Iгор ЄвгенiйовичАК, 231392, 23.07.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Писаревського Iгоря Євгенiйовича головним iнженером ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 24 рокiв. Рiк народження : 1967. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора iндустрiальний iнститут iменi М.I. Арсенiчева, спецiальнiсть «Промислова теплоенергетика», квалiфiкацiя iнженер-промтеплоенергетик. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади головного iнженера та заступника головного iнженера,старшого начальника змiни станцiї ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.