АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 17.01.2017

Особлива інформація на 17.01.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, зо є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

128.12.201675977.000641982.00011.830
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 28.12.2016р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання додаткової угоди до договору вiд 28.02.2001р. №355/01 мiж Державним пiдприємством "Енергоринок" та ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" зi строком продовження дiї договору до 30.06.2017р. на продаж електроенергiї, загальною вартiстю 75977 тис.грн. з урахуванням ПДВ, що становить 11,83 % останньої рiчної звiтностi Товариства ( за 2015р.). Рiшення Наглядової ради ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" оформлене протоколом №14/2016 вiд 28.12.2016р.