АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 04.05.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вiтютiн Є.Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 51925, м.Кам’янське, вул.Заводська, буд.2
4. Код за ЄДРПОУ 00130820
5. Міжміський код та телефон, факс (0569)550033 , д/н
6. Електронна поштова адреса dtec@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№83, "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

04.05.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

ddtec.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}