АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 04.05.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи-ФДМУКорнiєнко Алла Григорiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» (далi - Товариство) вiд 20.04.2017р. оформленим протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 20.04.2017р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1961. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1986 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Електричнi мережi та системи», квалiфiкацiя - iнженер-електрик. Мiсце роботи – Фонд державного майна України (ФДМУ), головний спецiалiст. Загальний стаж роботи – 31 роки. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 2012 р. по теперiшнiй час – головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Корнiєнко А.Г., немає.
20.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи -ФДМУГриненко Рита Леонiдiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 20.04.2017р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1963. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1985 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка квалiфiкацiя «iнженер – геолог»; у 2003 роцi закiнчила Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «правознавство», квалiфiкацiя «магiстр права». Мiсце роботи: Фонд державного майна України, головний спецiалiст Загальний стаж роботи: 36 роки. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 року по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Гриненко Р.Л., немає.
20.04.2017Припинено повноваженняСекретар Наглядової ради Товариства – представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУАндрiєнко Полiна Григорiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 15.09.2016р., Секретарем Наглядової ради Товариства з 15.09.2016р. по 20.04.2017р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1971. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. 1996 р., спецiальнiсть «Геофiзичнi методи пошуку та розвiдки родовищ корисних копалин», квалiфiкацiя-геофiзик. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит», квалiфiкацiя - економiст. Мiсце роботи – Фонд державного майна України, головний спецiалiст. Загальний стаж роботи – 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 по теперiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П.Г., немає.
20.04.2017Припинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи -ФДМУДенисенко Вiталiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 15.09.2016р., Заступник Голови Наглядової ради Товариства з 15.09.2016р. по 20.04.2017р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1980. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя «юрист». Мiсце роботи – Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу. Загальний стаж роботи – 17 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час – заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України; 2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київської мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2013р. - 2015р. - директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Денисенка В.М., немає.
20.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУМанькiвська Анастасiя Геннадiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства» припинено повноваження. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 21.07.2016р. по 15.09.2016р., Голова Наглядової ради Товариства з 15.09.2016р. по 20.04.2017р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1970. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Економiка i управлiння текстильної та легкої промисловостi», квалiфiкацiя - iнженер-економiст; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя – юрист. Мiсце роботи – Фонд державного майна України, головний спецiалiст. Загальний стаж роботи – 29 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012р. по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Манькiвської А.Г., немає.
20.04.2017ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства -представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУМанькiвська Анастасiя Геннадiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1970. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Економiка i управлiння текстильної та легкої промисловостi», квалiфiкацiя - iнженер-економiст; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя – юрист. Мiсце роботи – Фонд державного майна України, головний спецiалiст. Загальний стаж роботи – 29 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012р. по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Манькiвської А.Г., немає.
20.04.2017ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУАндрiєнко Полiна Григорiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1971. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. 1996 р., спецiальнiсть «Геофiзичнi методи пошуку та розвiдки родовищ корисних копалин», квалiфiкацiя-геофiзик. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит», квалiфiкацiя - економiст. Мiсце роботи – Фонд державного майна України, головний спецiалiст. Загальний стаж роботи – 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 по теперiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П.Г., немає.
20.04.2017ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУДенисенко Вiталiй Миколайович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1980. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя «юрист». Мiсце роботи – Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу.. Загальний стаж роботи – 17 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час – заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України; 2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київської мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2013р. - 2015р. - директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Денисенка В.М., немає.
20.04.2017ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУГриненко Рита Леонiдiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1963. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1985 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка квалiфiкацiя «iнженер – геолог»; у 2003 роцi закiнчила Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «правознавство», квалiфiкацiя «магiстр права». Мiсце роботи: Фонд державного майна України, головний спецiалiст Загальний стаж роботи: 36 роки. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 року по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Гриненко Р.Л., немає.
20.04.2017ОбраноЧлен Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУКорнiєнко Алла Григорiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 14 порядку денного «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1961. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1986 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Електричнi мережi та системи», квалiфiкацiя - iнженер-електрик. Мiсце роботи – Фонд державного майна України (ФДМУ), головний спецiалiст. Загальний стаж роботи – 31 роки. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 2012 р. по теперiшнiй час – головний спецiалiст Фонду державного майна України. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Корнiєнко А.Г., немає.
20.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiї Товариства -представник держави, юридичної особи-ФДМУ-акцiонера ТоваристваСтепанчук Свiтлана Iванiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 16 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» припинено повноваження. Строк перебування посадовою особою Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 21.07.2016р. по 15.03.2017р., Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства з 15.03.2017р по 20.04.2017р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1969. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит», квалiфiкацiя «економiст». Мiсце роботи: Фонд державного майна України, заступник начальника Управлiння -начальник вiддiлу. Загальний стаж роботи: 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 року по теперiшнiй час заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу контролю за фiнансовою дiяльнiстю пiдприємств, з 2013р. – 2016р. заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу, завiдувач сектору, начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi; з 2012р. – 2013р. начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому районi м. Києва ДПС. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Степанчук С.I., немає.
20.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства -Фонд державного майна України-акцiонер Товариства-юридична особаФонд державного майна Українид/н, 00032945, д/н99.9277
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 16 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» припинено повноваження. Строк перебування юридичної особи - ФДМУ- Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 21.07.2016р. по 20.04.2017р. Мiсцезнаходження – Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9. Код за ЄДРПОУ – 00032945. Фонд державного майна України (ФДМУ) володiє 101565404 штук простих iменних акцiй Товариства. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами кандидата, немає. ФДМУ Наказом вiд 22.08.2016р. №1598 «Про представника Фонду державного майна України у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства» уповноважив на представництво iнтересiв ФДМУ у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства Дишлюка Петра Михайловича ( 1972 р. народження, паспорт серiї СО №096108, виданий 02.03.1999р. Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi) – головного спецiалiста вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв, реалiзацiї державних корпоративних прав Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ФДМУ.
20.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи – ФДМУОлiйник Наталiя Георгiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 16 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» припинено повноваження. Строк перебування посадовою особою Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 21.07.2016р. по 20.04.2017р. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1965. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1996 роцi закiнчила Днiпропетровську металургiйну академiю за спецiальнiстю «Економiка промисловостi». Мiсце роботи – головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi. Загальний стаж роботи: 36 роки. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Олiйник Н.Г. немає.
20.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства-Фонд державного майна України-акцiонер Товариства-юридична особаФонд державного майна України д/н, 00032945, д/н99.9277
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 17 порядку денного «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». ФДМУ обрано на строк, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Мiсцезнаходження – Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9. Код за ЄДРПОУ – 00032945. Фонд державного майна України володiє 101565404 штук простих iменних акцiй Товариства. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами кандидата, немає. Фонд державного майна України не надав iнформацiї щодо свого представника.
20.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи – ФДМУЯрко Iрина Михайлiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 17 порядку денного «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Посадову особу обрано на строк, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1972. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1994 роцi закiнчила Самарський економiчний iнститут з спецiальнiстю «Бухгалтерський облiк», квалiфiкацiя «економiст»; у 2006 роцi закiнчила Днiпропетровський нацiональний унiверситет за спецiальнiстю «Державна служба», квалiфiкацiя «магiстр у галузi державного управлiння». Мiсце роботи: Схiдний офiс Держаудитслужби, головний державний аудитор. Загальний стаж роботи: 22 роки. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 03.01.2012 по 06.12.2015 – головний контролер-ревiзор, головний державний фiнансовий iнспектор Днiпродзержинської об’єднанної фiнансової iнспекцiї; з 07.12.2015 по 18.10.2016 – головний державний iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Днiпропетровськiй областi; з 19.10.2016 по теперiшнiй час – головний фiнансовий аудитор Схiдного офiсу Держаудитслужби. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обмеження вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання корупцiї» вiд 14.10.2014 № 1700. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Ярко I.М., немає.
20.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи – ФДМУСтепанчук Свiтлана Iванiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 20.04.2017р. оформлено протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 17 порядку денного «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Посадову особу обрано на строк, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1969. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит», квалiфiкацiя «економiст». Мiсце роботи: Фонд державного майна України, заступник начальника Управлiння -начальник вiддiлу. Загальний стаж роботи: 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 року по теперiшнiй час заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу контролю за фiнансовою дiяльнiстю пiдприємств, з 2013р. – 2016р. заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу, завiдувач сектору, начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi; з 2012р. – 2013р. начальник вiддiлу ДПI у Дарницькому районi м. Києва ДПС. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Степанчук С.I., немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.