АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 12.06.2017

Особлива інформація на 12.06.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.05.2017ОбраноГолова Наглядової ради Товариства -представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУМанькiвська Анастасiя Геннадiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства « Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 29.05.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 1 порядку денного «Обрання голови Наглядової ради Товариства» обрано Манькiвську А.Г. Головою Наглядової ради Товариства. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1970. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Економiка i управлiння текстильної та легкої промисловостi», квалiфiкацiя - iнженер-економiст; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя – юрист. Мiсце роботи – Фонд державного майна України (ФДМУ). Загальний стаж роботи – 29 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012р. по теперiшнiй час - головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Манькiвської А.Г., немає.
29.05.2017ОбраноЗаступник Голови Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУДенисенко Вiталiй Миколайович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 29.05.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 2 порядку денного «Обрання заступника голови Наглядової ради Товариства» обрано Денисенка В.М. Заступником Голови Наглядової ради Товариства. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1980. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiстю «Правознавство», квалiфiкацiя «юрист». Мiсце роботи – Фонд державного майна України (ФДМУ). Загальний стаж роботи – 17 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 р. по теперiшнiй час – заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та монiторiнгу фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ; 2015-2016 рр. заступник начальника управлiння начальник вiддiлу Київської мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2013р. - 2015р. - директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп», 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Денисенко В.М., немає.
29.05.2017ОбраноСекретар Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУАндрiєнко Полiна Григорiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшення засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» (Товариство) вiд 29.05.2017р. оформлено протоколом №1/2017 з питання № 3 порядку денного «Обрання секретаря Наглядової ради Товариства» обрано Андрiєнко П.Г. Секретарем Наглядової ради Товариства. Строк перебування посадовою особою Членом Наглядової ради Товариства з 20.04.2017р. по 29.05.2017р. Посадову особу обрано на 3 роки, до прийняття рiшення Загальними зборами Товариства, щодо змiн (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Рiк народження – 1971. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. Закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. 1996 р., спецiальнiсть «Геофiзичнi методи пошуку та розвiдки родовищ корисних копалин», квалiфiкацiя-геофiзик. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит», квалiфiкацiя - економiст. Мiсце роботи – Фонд державного майна України (ФДМУ). Загальний стаж роботи – 27 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 по теперiшнiй час головний спецiалiст вiддiлу забеспечення дiяльностi органiв управлiння господарстких товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Андрiєнко П.Г., немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.