АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вiтютiн Є.Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.07.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпровська теплоелектроцентраль"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00130820
4. Місцезнаходження Україна, 51925, Дніпропетровська область, Заводський, м.Кам'янське, вул.Заводська,2
5. Міжміський код, телефон та факс (0569)550033, д/н
6. Електронна поштова адреса dtec@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.07.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№79, "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

ddtec.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.07.2017

(дата)