АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010988/1/10Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000096630Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2510163884425409711100
В зв'яку зi змiною назви ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" на ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Свiдоцтво про реєстацiю випуску акцiй було переоформлено з датою видачi 20.12.2016р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28 жовтня 2010р. реєстрацiйний №988/1/10, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Публiчному акцiонерному товариству "Днiпродзержинська теплоелектроцентраль" вважається таким, що втратило чiннiсть. Товариством не здiйснювалася торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшних ринках протягом звiтного перiоду. Iнформацiї щодо фактiв лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах, додаткової емiсiї, i способу розмiщення не було протягом звiтного перiоду.