АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Пiдприємство розпочало свою дiяльнiсть у 1932 роцi як Днiпродзержинська ГРЕС. У 1940 роцi пiдприємство стало базисною електростанцiєю в Днiпровськiй енергетичнiй системi. У 1977 роцi Днiпродзержинська ГРЕС була переобладна в теплоелектроцентраль. В цей час пiдприємство знаходилось в складi ВЕО "Днiпроенерго" як структурний пiдроздiл.
Вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпродзержинська ТЕЦ» створене вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики України «Про створення вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 23.08.2001р. № 398 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15.06.1993р. № 210 «Про корпоратизацiю пiдприємств» (iз змiнами та доповненнями). В подальшому 100% акцiй ВАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" передано в управлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України".
Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10.2009р. №1060 «Про передачу до статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» пакетiв акцiй деяких вiдкритих акцiонерних товариств» 100 % акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» передано iз статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» до статутного фонду Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України».
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 серпня 2012 року №713 була здiйснена передача 100% акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Фонду державного майна України (ФДМУ). Наказом ФДМУ № 3300 вiд 10 серпня 2012 року було прийнято рiшення про приватизацiю 101638844 ( 100% ) акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» (номiнальною вартiстю акцiї 0,25грн.)
Наказом ФДМУ № 3393 вiд 29 серпня 2012 року було прийнято рiшення про пiльговий продаж акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» з метою реалiзацiї плану, затвердженого наказом ФДМУ вiд 14.08.12. № 3317 та керуючись п.2.4 «Порядку проведення пiльгового продажу акцiй акцiонерних товариств», затвердженого Наказом ФДМУ вiд 03.07.00. №1368. Внаслiдок пiльгового продажу було реалiзовано 0,0723% акцiй в 2012 роцi фiзичним особам – працiвникам пiдприємства. 99,9277% акцiй було заплановано на продаж в наступних роках.
На виконання вимог Закону України «Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки» (п.19 порядку денного позачергових загальних зборiв товариства вiд 21.07.2016р. , оформлено протоколом №1) прийнято рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» на Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль» (скорочена назва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»).
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточнi та iншi рахунки в банках, печатку зi своєю назвою. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)- 411. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб)-1. Чисельность працiвникiв працюючих на умовах неповного робочого дня (осiб)-2. Фонд оплати працi за 2016р. – 33004,0 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року за рахунок збiльшення соцстандартiв.
Професiйне та економiчне навчання працiвникiв Товариства по пiдвищенню їх квалiфiкацiї проводиться постiйно на навчально-пiдготовчих курсах рiзних навчальних закладiв України, так i у структурних пiдроздiлах та цехах Товариства.
У 2016р. пiдвищили квалiфiкацiю 66 (осiб): керiвники (осiб)-40 , фахiвцi(осiб)-11 , робiтники (осiб)-15 . Пiдвищили квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi (осiб)-192 .
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" є членом Асоцiацiї "Укртеплоелектроцентраль"("УкрТЕЦ") понад 11 рокiв.
Адреса "УкрТЕЦ"- 03680, м.Киiв, вул.Соломянська,5 оф.316.
Основними напрямами i завданнями дiяльнiсть Асоцiацiї "Укртеплоелектроцентраль" є:
-представництво спiльних iнтересiв Учасникiв Асоцiацiї в органах державної влади;
-забеспечення захисту прав Учасникiв Асоцiацiї;
-колективне виконання виробничого, науково-теничного та фiнансового потенцiалу кожного з Учасникiв Асоцiацiї для досягнення бiльш ефективної господарської дiяльностi кожного з них;
- вiдстоювання iнтересiв ТЕЦ у частинi змiни i розроблення законодавчих i нормативних актiв, iх правове супроводження.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами протягом звiтнього року Товариством не проводилась.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду у Товариствi не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Згiдно Положення по Товариству "Про облiкову полiтику ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» вiд 12.01.12р:
а) амортизацiя об'єктiв енергетичних виробничих основних засобiв (котли, турбiни, лiнiї електромереж тощо), а також об'єктiв, знос яких рiвномiрний i не залежить вiд обсягу виробництва (адмiнiстративнi будiвлi, виробничi цехи, iншi споруди тощо) нараховується за прямолiнiйним методом (п. 62 (МСБО) 16 "Основнi засоби");
б) амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв у першому мiсяцi використання об'єкта - у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi;
в) амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом (п.97 (МСБО) 38 "Нематерiальнi активи");
г) оцiнка вартостi запасiв проводиться згiдно п.25 (МСБО) 2 "Запаси", при вибуттi запасiв використовується метод (ФIФО) для матерiальних запасних частин та товарiв, метод "iдентифiкованої собiвартостi" використовується при вiдпуску запасiв, якi не замiнюють одне одного;
д) вiдображення фiнансових iнвестицiй - за справедливою вартiстю (крiм iнвестицiй), що утримуються до їх погашення або облiковуються за методом участi в капiталi.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними видами продукцiї в Товариствi є: електрична та теплова енергiя. План з виробництва електричної енергiї виконано на 111,4% (фактичний виробiток склав 83,586 млн. кВт.год. проти запланованого 75.000 млн. кВт.год.). Фактичний вiдпуск електричної енергiї до Державного пiдприємства "Енергоринок" становить 67,297 млн. кВт.год. при планi – 57,900 млн. кВт.год. i становить 116,2 % вiд запланованого. План з виробництва теплової енергiї виконано на 89,4% ( 335,283 тис.Гкал - факт, 375,225 тис. Гкал - план). Вiдпуск теплової енергiї споживачам здiйснювався у вiдповiдностi до температурного графiку. Основним єдиним постачальником сировини (природного газу) для Товариства є Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України».
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi п`ять рокiв iнвестицiї у виробництво склали 24 738 тис.грн. (без ПДВ). Згiдно фiнансового плану Товариствана 2017р. на iнвестицiйну дiяльнiсть передбачається направити 9 329 тис.грн. (без ПДВ).
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або виконавчого органу, афiлiйованими особами, та правочини Товариства з його дочiрнiми /залежними пiдприємствами i вiдокремленими пiдроздiлами з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу з iншого боку протягом звiтнього року в Товариствi не укладалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; В котло-турбiнному цеху Товариства встановлено 4 турбiни середнього тиску, загальною встановленою електричною потужнiстю 61,6 МВт, 10 котлоагрегатiв середнього тиску загальною максимальною паровою потужнiстю - 1280 т/год. Електрична i теплова потужнiсть турбiн електростанцiї на початок та кiнець року складають вiдповiдно 61,6 МВт та 313,0 Гкал/год. Вiдповiдно наявна електрична потужнiсть на кiнець року – 21,1 МВт. Причини розриву мiж вищевказаними електричними потужностями є технiчнi обмеження, тобто недостача теплових навантажень на турбiну типу Р в зимовий перiод при вiдсутностi необхiдної кiлькостi споживачiв. Капiтальнi вкладення за 12 мiсяцiв 2016 року становлять 3 918 тис. грн., в основний капiтал 3 771 тис. грн. Фiнансування проводилося за рахунок власних коштiв пiдприємства. В Товариствi щорiчно розробляються органiзацiйно-технiчнi заходи, якi спрямованi на виконання енергозабезпечення мiста й країни.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основною проблемою дiяльностi Товариства є:
- вiдсутнiсть дiєвого механiзму впливу на основного покупця КП КМР «Тепломережi» такого виду продукцiї, як теплова енергiя, в частинi своєчасних розрахункiв за реалiзовану теплову енергiю;
-постiйна наявнiсть непродуктивних витрат в зв’язку з застосуванням до Товариства штрафiв, фiнансових санкцiй якi виникають в результатi заборгованостi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» за спожитий природний газ та несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, якi, в свою чергу, виникли внаслiдок наявностi дебiторської заборгованостi КП КМР «Тепломережi» за спожиту теплову енергiю;-
-штрафнi санкцiї, пред’явленi КП КМР «Тепломережi» не мають джерела фiнансування, оскiльки законодавчо не визначений механiзм нарахування штрафних санкцiй населенню, обсяг виробництво теплової енергiї для якого становить 82,7% в загальнiй кiлькостi виробництва теплової енергiї. Таким чином, штрафнi санкцiї, пред’явленi КП КМР «Тепломережа» та облiкованi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», як отриманий дохiд, без джерела фiнансування перетворяться в дебiторську заборгованiсть, яка в подальшому буде облiковуватися, як резерв сумнiвних боргiв. В данiй ситуацiї, полiпшити фiнансовий стан Товариства мiг би факт прийняття законодавчими органами рiшення щодо не нарахування штрафних санкцiй теплогенеруючим пiдприємствам на не своєчасно сплачений природний газ, який було використано для виробництва теплової енергiї населенню;
-умови з боку НАК «Нафтогаз України» по укладенню договорiв споживання природного газу для власних потреб та виробництва теплової енергiї для iнших споживачiв, а саме погашення всiєї заборгованостi за природний газ, призвели до того, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть без договорiв постачання природного газу. Таким чином, виробництво продукцiї є, дохiд вiд її реалiзацiї є, а основна складова вартостi виробництва – природний газ вiдсутнiй. В наслiдок цього виникають не тiльки правовi проблеми, але i фiнансовi: автоматично збiльшуються податки. Враховуючи той факт, що перерахування грошових коштiв на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання здiйснюється з поточної сплати та за структурою дiючих тарифiв, то некоректно умовою укладання договорiв вважати погашення заборгованостi минулих рокiв. Для полiпшення фiнансового стану теплогенеруючих пiдприємств було б доцiльно на законодавчому рiвнi законодавчими органами вирiшити питання щодо застосовування обмежень, якi б стосувалися лише поточного споживання природного газу;
-недостатнiсть коштiв на вiдновлення та поповнення основних засобiв (знос основного обладнання становить 82,8%, джерелом фiнансування вiдновлення та поповнення основних засобiв є амортизацiйнi вiдрахування, сума яких недостатня iз-за низької залишкової вартостi основних засобiв, та прибуток, розмiр якого встановлює регулятор тарифiв – НКРЕКП, за звичай, величина недостатня);
-ризик отримання чистого доходу значно меншої величини, нiж передбачено плановими показниками, включеними до розрахунку тарифiв (на виробiток та вiдпуск продукцiї впливає температура навколишнього повiтря). Механiзм компенсацiї недоотриманого доходу вiдсутнiй.

факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У звiтному роцi Товариством виплачувались штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) у розмiрi 63 тис.грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Основними напрямком забезпечення фiнансових потреб Товариства є:
- претензiйна дiяльнiсть по погашенню дебiторської заборгованостi основним покупцем теплової енергiї для споживачiв мiста – Комунальним пiдприємством Кам’янської мiської ради „Тепломережi”;
- органiзацiйна робота по залученню до вирiшення даного питання органiв мiсцевого самоврядування;
- в разi не вирiшення питання своєчасної оплати за вiдпущену теплову енергiю, можливе забезпечення фiнансових потреб Товариства за рахунок залучення банкiвських кредитiв;
- значне полiпшення фiнансового стану Товариства можна отримати за рахунок льготних довгострокових кредитiв, якi направити на технiчне переоснащення пiдприємства.
Крiм того, можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства – це збiльшення тарифiв на виробництво теплової енергiї та вiдпуск електричної енергiї. Цiльове фiнансування технiчного переоснащення за рахунок державних коштiв також може бути дiйовим заходом по виходу Товариства iз кризи.

вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; У 2016р. Товариством була продовжена дiя укладеного договору №355/01 вiд 28.02.2001р. на продаж електричної енергiї Державному пiдприємству «Енергоринок» та продовженi на 2016р. договiри 15/ТЕ_НАС, 15/ТЕ_БО, 15/ТЕ_РО, 15/ТЕ_КП вiд 30.12.14р. на поставку теплової енергiї для потреб населення, бюджетних установ i органiзацiй, релiгiйних органiзацiй, пiдприємств, органiзацiй та iнших суб'єктiв господарювання з Комунальним пiдприємством Кам'янської мiської ради "Тепломережi" ( попередня назва Комунальне пiдприємство Днiпродзержинської мiської ради "Днiпродзержинськтепломережа").
Вiдповiдно до тарифiв на виробництво теплової та вiдпуск електричної енергiї затверджених Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" збиток вiд виконання вищевказаних договорiв становить - 2 629 тис.грн., в т.ч. електроенергiя- збиток 3 071 тис.грн., теплова енергiя – прибуток 442 тис.грн. Чистий прибуток Товариства з урахуванням iншої операцiйної дiяльностi становить 1 437 тис.грн.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства значною мiрою залежить вiд обсягiв поставки теплової енергiї КП КМР «Тепломережi».
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiджень та розробок у звiтному роцi Товариством не велося.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2015 року №904/10198/15 порушено провадження у справi про банкрутство, розпочато процедуру розпорядження майном та введено мораторiй на задоволення вимог кредиторiв.
Справу порушено за заявою Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» у зв'язку з наявнiстю безспiрних вимог кредитора, в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн., якi стягнутi за рiшеннями суду та не погашенi бiльш нiж протягом трьох мiсяцiв з дати вiдкриття виконавчого провадження.
З метою виявлення кредиторiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», на офiцiйному веб-сайтi Вищого господарського суду України в мережi Iнтернет було оприлюднено повiдомлення про порушення провадження у справi про банкрутство.
Розпорядником майна була призначена Стрижак Ольга Олександрiвна (свiдоцтво №1040 вiд 16.07.13р., 49087, м. Днiпропетровськ, вул. Харкiвська, буд.5, оф.11). Ухвалою Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 09.11.2016р. в справi №904/10198/15 припинено повноваження розпорядника майна Стрижак О.О. та призначено розпорядником майна Усачова О.М.
Станом на 27.01.2017 року до Господарського суду iз грошовими вимогами до ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» звернулось 13 кредиторiв, а саме:
ТОВ «ДIД Конс» iз вимогами на суму 16 552 949,80 грн.; ПАТ «Укртелеком» з вимогами на суму 19 473,88 грн, ДП «НЕК «Укренерго» з вимогами на загальну суму 6717,16 грн, ДП «Енергоринок» з вимогами на суму 321 925,68 грн, ПАТ «Укртрансгаз» з вимогами на суму 1 147 610,14 грн., ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» з вимогами на суму 39 232 291,51 грн., ПАТ «ДТЕК «Днiпрообленерго» з вимогами на суму 15 248 011,55 грн, Днiпродзержинське об’єднання УПФУ у Днiпропетровськiй областi з вимогами на суму 305 799,05 грн., ПАТ «НАК Нафтогаз України» з вимогами на суму 755 947 227,04 грн., ТОВ НВП «Рекон» з вимогами на суму 48 240,00 грн., Днiпродзержинська ОДПI з вимогами на суму 54 579 119,43 грн., Державна екологiчна iнспекцiя з вимогами на суму 56 869,83 грн., ПАД «Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Дзержинського» з вимогами на суму 7 636,87 грн.
Загальна сума заявлених вимог кредиторiв складає 883 520 499,94 грн. в тому числi 462768 тис. грн. основного боргу.
ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» визнає вимоги кредиторiв частково, в сумi 755 274 163,71 грн. в тому числi 451 551 тис. грн. основного боргу. Затвердження реєстру вимог кредиторiв, станом на дату рiчного звiту за 2016 рiк, не вiдбулось, стадiя розпорядження майном не завершена, реєстр вимог кредиторiв не затверджено.
Основним кредитором ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», порiвняно з iншими вимогами, є НАК «Нафтогаз України». В рамках справи про банкрутство цим кредитором заявлено вимог на загальну суму 755 947 227,03 грн.
Загальна сума вимог по кредитору НАК «Нафтогаз України» яку пiдтверджує ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» складає 666 807 831,81 грн.
В рамках розгляду справи про банкрутство Днiпродзержинською ОДПI заявленi вимоги якi складаються з податкового боргу та податкових зобов’язань, визначених податковою на пiдставi податкових повiдомлень – рiшень, прийнятих за результатами документальних перевiрок, а саме 31.029.035,29 грн - основного боргу, 8 530 701,31грн - пенi, 15 073 913,58 грн - штрафу, разом – 54 579 913,58 грн.
Протягом 2016 року стягнення заборгованостi з КП КМР «Тепломережi» (основного боржника - покупця теплової енергiї) в судовому порядку не вiдбувалось в зв’язку з великим розмiром судового збору, який необхiдно сплатити перед поданням позовiв. Загалом планувалось подати 12 позовiв на загальну суму 609 200 022,50 грн, з яких сума основного боргу складає 166 675 450,36 грн. який не стягнуто в судовому порядку за перiод з 01.01.2015 по 31.12.2016 рокiв, 19 753 824,32 грн – 3% рiчних, 192 907 084,64 грн. iнфляцiйнi, 209 955 465,16 грн пенi, 19 904 198,02 грн штрафу. Для подання цих позовiв необхiдно було сплатити майже 2 000 000,00 грн судового збору.
Станом на 01.01.2016 заборгованiсть КП КМР «Тепломережi» за перiод з 2000 по 2014 роки пiдтверджена рiшеннями суду на загальну суму 603 376 045,27 грн, з яких основний борг складає 403 023 073,30 грн, iнфляцiйнi 98 410 407,56 грн, рiчнi 40 988 987,11 грн, штраф 16 215 163,10 грн. судовий збiр 330 402,24 грн, витрати на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу – 886,54 грн.
Станом на початок року заборгованiсть КП КМР «Тепломережi» за рiшеннями суду складала 497 944 212,86 грн. в тому числi штрафнi (фiнансовi) санкцiї 196 552 889,91 грн. На 31.12.2016 заборгованiсть склала 496 917 237,56 грн, в тому числi штрафнi (фiнансовi) санкцiї 195 888 471,23 грн. Тобто, протягом року борг зменшився лише на 1 026 975,30 грн. , що у вiдсоткову вiдношеннi складає 0,2%.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Товариство в останнi три роки характеризується незадовiльною платоспроможнiстю, недостатньою величиною власних оборотних засобiв, яке обумовлене збiльшенням дебiторської заборгованостi за теплову енергiю.
Для виходу з кризи, управлiнським персоналом Товариства розроблено та впроваджується ряд заходiв, якi включають нижче викладене.
Закон України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» визначає умови та порядок вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторiв.
Зазначений нормативний акт передбачає декiлька видiв (систем) заходiв щодо вiдновлення платоспроможностi боржника, який неспроможний виконати протягом трьох мiсяцiв свої грошовi зобов'язання пiсля настання встановленого строку їх виконання якi пiдтвердженi судовим рiшенням, що набрало законної сили, та постановою про вiдкриття виконавчого провадження, а саме застосування наступних процедур:
-санацiя боржника до порушення провадження у справi про банкрутство (досудова санацiя);
-розпорядження майном боржника;
-мирова угода;
-санацiя (вiдновлення платоспроможностi) боржника; лiквiдацiя банкрута.
Пiдприємство планує подати на розгляд комiтету кредиторiв та до господарського суду план санацiї, яким будуть передбачатись наступнi кроки :
1. Погашення задоволених боржником безспiрних вимог (пiдтверджених рiшеннями суду) за категорiєю «Основний борг, iнфляцiйнi, рiчнi» пропонуватиметься частково шляхом розстрочення боргу рiвними частинами на 20-30 рокiв, частково, враховуючи, що борг КП КМР «Тепломережi» ( стара назва - КП ДМР «Днiпродзержинськтепломережа») практично рiвнозначний боргу ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» перед кредиторами, - шляхом переведення боргу на КП КМР «Тепломережi» з одночасним складанням графiку погашення заборгованостi.
2. Зобов'язання щодо сплати неустойки (пенi, штрафи) пропонуватиметься припинити шляхом прощення боргу (ст. 605 ЦКУ).
Заходи, що здiйснюються Товариством для покращення фiнансового стану:
- претензiйна дiяльнiсть по погашенню дебiторської заборгованостi основним споживачем теплової енергiї – КП КМР «Тепломережi» ;
- в разi не вирiшення питання своєчасної оплати за вiдпущену теплову енергiю, планується забезпечення фiнансових потреб Товариства за рахунок залучення пiльгових довгострокових банкiвських кредитiв, якi i будуть направленi на технiчне переоснащення пiдприємства.
Крiм того, можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства – це збiльшення прибутковостi тарифiв на виробництво теплової енергiї та вiдпуск електричної енергiї. Цiльове фiнансування технiчного переоснащення за рахунок державних коштiв також може бути дiєвим заходом по виходу Товариства iз кризи.
Органiзацiйна робота по залученню iнвестицiй вiдноситься до компетенцiї органiв мiсцевого самоврядування. Товариством прийнята та затверджена Iнвестицiйна програма.
Таким чином, зважаючи на критерiй безперервностi дiяльностi Товариства, Керiвництвом ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» стверджується, що для оголошення пiдприємства банкрутом та введення лiквiдацiйної процедури передумови вiдсутнi. Лiквiдацiя - це остання та виключна в випадку ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» стадiя, хоча б з огляду на те, що пiдприємство є стратегiчно важливим для надання послуг з централiзованого опалення правобережної частини м. Кам'янське, а також пiдпадає пiд визначення «природної монополiї» у визначення Закону України «Про природнi монополiї».
Товариством щорiчно розробляються та впроваджуються органiзацiйно-технiчнi заходи, якi спрямованi на виконання енергозабезпечення мiста й країни.