АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 42243 44100 0 0 42243 44100
будівлі та споруди 22076 23409 0 0 22076 23409
машини та обладнання 18617 19001 0 0 18617 19001
транспортні засоби 577 561 0 0 577 561
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 973 1129 0 0 973 1129
2. Невиробничого призначення: 1934 1881 0 0 1881 1934
будівлі та споруди 1896 1810 0 0 1896 1810
машини та обладнання 7 14 0 0 7 14
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 31 57 0 0 31 57
Усього 44177 45981 0 0 44177 45981
Опис Термiни користування основними засобами (за основними групами) складають: будiвлi та споруди - мiнiмум 15-20 рокiв; машини та обладнання - 2-5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iншi - 4-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв складає: виробничого призначення - 259031 тис. грн. на початок перiоду та 262764 тис. грн. на кiнець перiоду; невиробничого призначення - 4767 тис. грн. на початок перiоду та 4811 тис. грн. на кiнець перiоду. Ступiнь зносу основних засобiв складає: виробничого призначення - 83% на початок перiоду та 83% на кiнець перiоду; невиробничого призначення - 59% на початок перiоду та 61% на кiнець перiоду. Ступiнь використання основних засобiв складає: виробничого призначення - 17% на початок перiоду та 17% на кiнець перiоду; - невиробничого призначення - 41% на початок перiоду та 39% на кiнець перiоду. Сума нарахованого зносу основних засобiв складає: виробничого призначення - 216788 тис. грн. на початок перiоду та 218663 тис. грн. на кiнець перiоду; невиробничого призначення - 2833 тис. грн. на початок перiоду та 2931 тис. грн. на кiнець перiоду. Змiни у вартостi основних засобiв загалом зумовленi виконанням iнвестицiйної програми. Вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують обмеження на використання майна емiтента (застава) станом на грудень 2016 року складає 3739 тис грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -74035 -75691
Статутний капітал (тис.грн.) 25409 25409
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 25409 25409
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».
Станом на 31.12.2016 року чистi активи товариства -74 035 тис. грн. Ця сума нижче вартостi статутного ( 25 409 тис. грн. ) та резервного капiталу ( 299 тис. грн. ) на 48 327 тис. грн.
Висновок Згiдно п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства»:
«3. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.»
Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2015 року № 904/10198/15 порушено провадження у справi про банкрутство ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», розпочато процедуру розпорядження майном та введено мораторiй на задоволення вимог кредиторiв. Повiдомлення розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 21.12.2015р. Затвердження реєстру вимог кредиторiв, станом на дату рiчного звiту за 2016 рiк , не вiдбулось, стадiя розпорядження майном не завершена, реєстр вимог кредиторiв не затверджено, це вiдбудеться пiсля дати балансу в 2017 роцi.
Пiдприємство планує подати на розгляд комiтету кредиторiв та до господарського суду план санацiї.