АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

121.07.2016166813.600641982.00025.980
Зміст інформації:
На дату проведення позачергових загальних зборiв 21.07.2016 року статутний капiтал товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 7 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101583764 (сто один мiльйон п’ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот шiстдесят чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9458 вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль». На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi Товариства» на порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 21.07.2016, винесено питання № 18 про «Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення значних правочинiв». По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101583764 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення значних правочинiв», а саме про : укладення додаткової угоди до дiючого у 2015-2016 р.р. Договору поставки теплової енергiї для потреб населення №15/ТЕ_НАС вiд 30.12.2014р. для укладення мiж Товариством та Комунальним пiдприємством Днiпродзержинської мiської ради «Днiпродзержинськтепломережа» загальна ринкова вартiсть предмету додаткової угоди на 2017р. за яким складатиме 166813,6 тис. грн. з ПДВ, що становитиме 25,98 % вартостi активiв Товариства прийнято. Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» №1 вiд 21.07.2016 з питання №18 порядку денного про «Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, схвалення значних правочинiв». Вiдповiдно до зазначеного рiшеня позачерговi загальнi збори надали попередню згоду виконавчому органу товариства на вчинення значного правочину, вартiсть якого перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
215.11.2016500000.000641982.00077.880
Зміст інформації:
На дату проведення позачергових загальних зборiв ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" 15.11.2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 10 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101 592 944 (сто один мiльйон п’ятсот дев’яносто двi тисячi дев’ятсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9548 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. На порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 15.11.2016р., винесено питання № 3 про «Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв». По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101 592 944 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015р., а саме: - укладення договорiв та додаткових угод до договорiв на постачання природного газу, виключно для виробництва теплової енергiї та на власнi потреби Товариства на осiнньо-зимовий перiод 2016-2017 рокiв, у тому числi договорiв з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», що вчинятимуться Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення та пiдписуватимуться посадовою особою вiдповiдно до Статуту, гранична сукупна вартiсть яких не перевищуватиме 500 млн. грн. з ПДВ. Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» №3/2016р. вiд 15.11.2016р. з питання №3 порядку денного про «Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв». Вiдповiдно до зазначеного рiшення позачерговi загальнi збори Товариства надали попередню згоду виконавчому органу Товариства на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства i не перевищуватиме 500 млн. грн. з ПДВ.