АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

115.11.201647262.120263227.00017.950
Зміст інформації:
Вiдповiдно до постанови КМУ № 1060 вiд 07.10.2009р. єдиним акцiонером Товариства була Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Вiдповiдно до ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» наглядова рада в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих iменних акцiй 9 i менше осiб може не обиратись. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» не надавала Товариству вiдомостей про обрання чи не обрання Наглядової ради. Так як Товариством до 17.09.2015р. (Загальнi збори Товариства) не обиралась Наглядова рада, поточна дiяльнiсть протягом 2014 - 2015 рокiв здiйснювалась на пiдставi укладених значних правочинiв, тому у Товариства виникла необхiднiсть схвалення укладених протягом 2013 -2014 рокiв значних правочинiв. Вартiсть активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. складала 263227 тис. грн. На дату проведення позачергових загальних зборiв ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" 15.11.2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 10 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101 592 944 (сто один мiльйон п’ятсот дев’яносто двi тисячi дев’ятсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9548 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. На порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 15.11.2016р., винесено питання № 5 про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi.» По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101 592 944 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Схвалити значнi правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додатковi угоди до них, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi: - договiр № 795/14-ТЕ-3 вiд 18.12.2013р. купiвлi-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергiї, яка споживається населенням, релiгiйними органiзацiями, нацiональними творчими спiлками та їх регiональними осередками (крiм обсягiв, що використовуються для виробничо - комерцiйної дiяльностi), загальна ринкова вартiсть предмету договору за яким складає 47 262,12тис. грн. з ПДВ. Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» №3/2016р. вiд 15.11.2016р. з питання №5 порядку денного про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi.
215.11.201656328.320263227.00021.400
Зміст інформації:
Вiдповiдно до постанови КМУ № 1060 вiд 07.10.2009р. єдиним акцiонером Товариства була Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Вiдповiдно до ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» наглядова рада в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих iменних акцiй 9 i менше осiб може не обиратись. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» не надавала Товариству вiдомостей про обрання чи не обрання Наглядової ради. Так як Товариством до 17.09.2015р. (Загальнi збори Товариства) не обиралась Наглядова рада, поточна дiяльнiсть протягом 2014 - 2015 рокiв здiйснювалась на пiдставi укладених значних правочинiв, тому у Товариства виникла необхiднiсть схвалення укладених протягом 2013 -2014 рокiв значних правочинiв. Вартiсть активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. складала 263227 тис. грн. На дату проведення позачергових загальних зборiв ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" 15.11.2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 10 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101 592 944 (сто один мiльйон п’ятсот дев’яносто двi тисячi дев’ятсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9548 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. На порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 15.11.2016р., винесено питання № 5 про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi.» По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101 592 944 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Схвалити значнi правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додатковi угоди до них, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi: - договiр № 796/14-БО-3 вiд 18.12.2013р. купiвлi-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергiї, яка споживається бюджетними установами та органiзацiями та iншими споживачами, загальна ринкова вартiсть предмету договору за яким складає 56 328,32 тис. грн. з ПДВ. Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» №3/2016р. вiд 15.11.2016р. з питання №5 порядку денного про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi.
315.11.201672584.210263227.00027.570
Зміст інформації:
Вiдповiдно до постанови КМУ № 1060 вiд 07.10.2009р. єдиним акцiонером Товариства була Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Вiдповiдно до ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» наглядова рада в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих iменних акцiй 9 i менше осiб може не обиратись. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» не надавала Товариству вiдомостей про обрання чи не обрання Наглядової ради. Так як Товариством до 17.09.2015р. (Загальнi збори Товариства) не обиралась Наглядова рада, поточна дiяльнiсть протягом 2014 - 2015 рокiв здiйснювалась на пiдставi укладених значних правочинiв, тому у Товариства виникла необхiднiсть схвалення укладених протягом 2013 -2014 рокiв значних правочинiв. Вартiсть активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. складала 263227 тис. грн. На дату проведення позачергових загальних зборiв ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" 15.11.2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 10 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101 592 944 (сто один мiльйон п’ятсот дев’яносто двi тисячi дев’ятсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9548 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. На порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 15.11.2016р., винесено питання № 5 про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi.» По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101 592 944 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Схвалити значнi правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додатковi угоди до них, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi: - договiр № 107/14-ПР вiд 18.12.2013р. купiвлi-продажу природного газу виключно для власних потреб Товариства, загальна ринкова вартiсть предмету договору за яким складає 72 584,21 тис. грн. з ПДВ. Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» №3/2016р. вiд 15.11.2016р. з питання №5 порядку денного про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi.
415.11.2016128685.600373793.00034.430
Зміст інформації:
Вiдповiдно до постанови КМУ № 1060 вiд 07.10.2009р. єдиним акцiонером Товариства була Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Вiдповiдно до ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» наглядова рада в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих iменних акцiй 9 i менше осiб може не обиратись. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» не надавала Товариству вiдомостей про обрання чи не обрання Наглядової ради. Так як Товариством до 17.09.2015р. (Загальнi збори Товариства) не обиралась Наглядова рада, поточна дiяльнiсть протягом 2014 - 2015 рокiв здiйснювалась на пiдставi укладених значних правочинiв, тому у Товариства виникла необхiднiсть схвалення укладених протягом 2013 -2014 рокiв значних правочинiв. Вартiсть активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013р. складала 373793 тис. грн. На дату проведення позачергових загальних зборiв ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" 15.11.2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 10 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101 592 944 (сто один мiльйон п’ятсот дев’яносто двi тисячi дев’ятсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9548 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. На порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 15.11.2016р., винесено питання № 6 про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2014 роцi.» По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101 592 944 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Схвалити значнi правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додатковi угоди до них, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi: договiр № 127/15-ПР вiд 25.12.2014р. купiвлi-продажу природного газу виключно для власних потреб Товариства, загальна ринкова вартiсть предмету договору за яким складає 128 685,6 тис.грн. з ПДВ. Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» №3/2016р. вiд 15.11.2016р. з питання №6 порядку денного про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2014 роцi".
515.11.201678951.780373793.00021.120
Зміст інформації:
Вiдповiдно до постанови КМУ № 1060 вiд 07.10.2009р. єдиним акцiонером Товариства була Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Вiдповiдно до ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» наглядова рада в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих iменних акцiй 9 i менше осiб може не обиратись. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» не надавала Товариству вiдомостей про обрання чи не обрання Наглядової ради. Так як Товариством до 17.09.2015р. (Загальнi збори Товариства) не обиралась Наглядова рада, поточна дiяльнiсть протягом 2014 - 2015 рокiв здiйснювалась на пiдставi укладених значних правочинiв, тому у Товариства виникла необхiднiсть схвалення укладених протягом 2013 -2014 рокiв значних правочинiв. Вартiсть активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013р. складала 373793 тис. грн. На дату проведення позачергових загальних зборiв ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" 15.11.2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 10 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101 592 944 (сто один мiльйон п’ятсот дев’яносто двi тисячi дев’ятсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9548 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. На порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 15.11.2016р., винесено питання № 6 про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2014 роцi.» По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101 592 944 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Схвалити значнi правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додатковi угоди до них, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi: - договiр № 1364/15-ТЕ-3 вiд 29.12.2014р. купiвлi-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергiї, яка споживається населенням, загальна ринкова вартiсть предмету договору за яким складає 78 951,78 тис.грн. з ПДВ. Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» №3/2016р. вiд 15.11.2016р. з питання №6 порядку денного про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2014 роцi".
615.11.201677379.790373793.00020.700
Зміст інформації:
Вiдповiдно до постанови КМУ № 1060 вiд 07.10.2009р. єдиним акцiонером Товариства була Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України». Вiдповiдно до ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» наглядова рада в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих iменних акцiй 9 i менше осiб може не обиратись. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» не надавала Товариству вiдомостей про обрання чи не обрання Наглядової ради. Так як Товариством до 17.09.2015р.(Загальнi збори Товариства) не обиралась Наглядова рада, поточна дiяльнiсть протягом 2014 - 2015 рокiв здiйснювалась на пiдставi укладених значних правочинiв, тому у Товариства виникла необхiднiсть схвалення укладених протягом 2013 -2014 рокiв значних правочинiв. Вартiсть активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013р. складала 373793 тис. грн. На дату проведення позачергових загальних зборiв ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" 15.11.2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 10 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101 592 944 (сто один мiльйон п’ятсот дев’яносто двi тисячi дев’ятсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9548 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. На порядок денний позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль», якi вiдбулись 15.11.2016р., винесено питання № 6 про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2014 роцi.» По даному питанню Позачерговi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» голосували : «За» -101 592 944 голосiв -100%; «Проти» - 0 голосiв -0%. Схвалити значнi правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додатковi угоди до них, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi: - договiр № 1365/15-БО-3 вiд 29.12.2014р. купiвлi-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергiї, яка споживається бюджетними установами та органiзацiями, загальна ринкова вартiсть предмету договору за яким складає 77 379,79 тис.грн. з ПДВ Рiшення оформлене протоколом позачергових загальних зборiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» №3/2016р. вiд 15.11.2016р. з питання №6 порядку денного про «Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2014 роцi".
728.12.201675977.000641982.00011.830
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiд 28.12.2016р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання додаткової угоди до договору вiд 28.02.2001р. №355/01 мiж Державним пiдприємством "Енергоринок" та ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" зi строком продовження дiї договору до 30.06.2017р. на продаж електроенергiї, загальною вартiстю 75977 тис.грн. з урахуванням ПДВ, що становить 11,83 % останньої рiчної звiтностi Товариства ( за 2015р.). Рiшення Наглядової ради ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" оформлене протоколом №14/2016 вiд 28.12.2016р.