АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35796588
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36007, м.Полтава, вул.Кучеренка, 4-49
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4169, 26.06.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 147, П, 000147, 13.08.2013, до 30.05.2018р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора умовно-позитивна