АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35796588
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36007, м.Полтава, вул.Кучеренка, 4-49
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4169, 26.06.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 147, П, 000147, 13.08.2013, до 30.05.2018р.
Текст аудиторського висновку (звіту) Звiт незалежних аудиторiв ТОВ „АУДИТОРСЬКА ФIРМА „ЛИСЕНКО” Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4169 вiд 26.06.2008р. ЄДРПОУ 35796588, п/р № 2600090729 в АТ „Райффайзен Банк Аваль”, м.Київ, МФО 380805 36007, м.Полтава, вул. Кучеренка,4,кв.49, тел. 050 558 28 71 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року 1. Адресат. Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПАТ «Днiпровська теплоелектроцентраль» i може бути використаний для подання до Фонду державного майна України та до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Основнi вiдомостi про Товариство : Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль» Скорочена назва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» Код за ЕДРПОУ 00130820 Мiсцезнаходження: 51925, Днiпропетровська область, м. Кам’янське , вул. Заводська, буд. 2 Дата реєстрацiї 05.10.2001р. Дата внесення змiн до установчих документiв 21.07.2016р. Дата державної реєстр. змiн 11.08.2016р.
3.Висновок ( Звiт ) щодо фiнансової звiтностi Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» (надалi - ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»), що додається, яка складена вiдповiдно до МСФЗ, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, i включає фiнансовi звiти, складенi на бланках по формам, затвердженим Мiнiстерством фiнансiв України: - Баланс ( Звiт про фiнансовий стан ) на 31.12.2016р. ( Форма №1 ); - Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд ) за 2016 рiк ( Форма №2 ); - Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом ) за 2016 рiк ( Форма №3 ); - Звiт про власний капiтал за 2016 рiк ( Форма №4 ), - Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, що включають стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Фiнансовi звiти було складено управлiнським персоналом iз використанням основи бухгалтерського облiку, встановленої Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ( МСФЗ ). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( МСФЗ ), та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. № 140-V ), та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29.12.2015 року. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої модифiкованої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Пунктом 7.8. «Положення про облiкову полiтику» Товариства, введеного в дiю з 01.01.2012 року, встановлено, що: «7.8. Лiквiдацiйну вартiсть та термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається експертною комiсiєю i затверджується керiвництвом Товариства. Термiн корисного використання основних засобiв переглядається щорiк за результатами рiчної iнвентаризацiї». Аудиторською перевiркою встановлено, що термiни корисного використання основних засобiв за результатами рiчної iнвентаризацiї не переглядалися. Первiсна вартiсть основних засобiв, що повнiстю амортизованi, складає на 31.12.2016 року 172 578 тис. грн. або 64% вiд всiєї суми первiсної вартостi основних засобiв по рядку 1011 графа 4 Балансу станом на 31.12.2016 року. Таким чином, аудитори вважають, що управлiнський персонал не повнiстю застосовував обранi облiковi полiтики вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi, а саме – не здiйснив перегляд термiнiв корисного використання основних засобiв за результатами рiчної iнвентаризацiї на 31.12.2016 року, що, на думку аудиторiв, призвело до суттєвого викривлення дiйсного фiнансового стану Товариства по причинi заниження балансової вартостi основних засобiв. Кiлькiсну оцiнку в сумовому виразi впливу цього викривлення аудитори не наводять тому, що для проведення такого перерахунку потрiбно зробити висновок експертної комiсiї Товариства щодо технiчного стану та можливостей подальшого використання об'єктiв та/ або груп об'єктiв основних засобiв, але, виходячи iз загальної кiлькостi та первiсної вартостi таких об'єктiв, аудитори вважають вплив цього викривлення на фiнансову звiтнiсть Товариства суттєвим. Крiм цього, на думку аудиторiв, згiдно встановленої Товариством облiкової полiтики щодо нарахування резерву пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi, потрiбно було б донарахувати резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за теплову енергiю КП КМР «Тепломережi» зi строком виникнення понад 1,5 рокiв на суму 95 145 тис. грн. В Примiтцi 21. «Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть на нетто основi» до фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк вказано, що: «Резерв на зменшення корисностi фiнансових активiв (резерв сумнiвних боргiв) на iндивiдуальнiй основi по ДП «Енергоринок» не створювався в зв’язку з наявнiстю договорiв на збiльшення позовної давностi на заборгованiсть, за якою минає термiн позовної давностi. Станом на 31.12.2016 року в наявностi договори про збiльшення позовної давностi з ДП «Енергоринок» на заборгованiсть на суму 3 904 тис. грн. В лютому 2017 року буде укладено договiр про збiльшення позовної давностi на заборгованiсть за 2014 рiк на суму 16 301 тис. грн., в якому термiн позовної давностi встановлюється до 31.01.2018 року. Згiдно з алгоритмом розрахункiв в поточному перiодi ДП «Енергоринок» проводиться погашення заборгованостi за минулi перiоди». Дебiторська заборгованiсть ДП «Енергоринок» станом на 31.12.2016р. складає 58 683 тис. грн., з якої з термiном не погашення понад 1,5 роки – 32 978 тис. грн. Договори на збiльшення термiну позовної давностi в наявностi на 31.12.2016 року на суму 3 904 тис. грн. З урахуванням подiї пiсля дату балансу щодо укладення договорiв на збiльшення термiну позовної давностi з ДП «Енергоринок» на суму 16 301 тис. грн., аудитори вважають, що потрiбно було б донарахувати резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за електроенергiю ДП «Енергоринок» зi строком виникнення понад 1,5 рокiв на суму 12 773 тис. грн. Таким чином, не здiйснення перегляду строкiв корисного використання основних засобiв призводить до завищення витрат та заниження фiнансового результату Товариства, а недонарахування резервiв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi призводить до заниження витрат та завищення фiнансового результату. В сукупностi вплив вказаних викривлень на фiнансову звiтнiсть Товариства аудитори вважають суттєвим, але не всеохоплюючим. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, викладених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть. що додається. подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» станом на 31 грудня 2016р., його. фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на примiтку 5 до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» безперервно продовжувати дiяльнiсть. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання. Аудитор пересвiдчився в достатностi розкриття iнформацiї в Примiтцi 5. «Припущення про безперервнiсть дiяльностi» до фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» за 2016 рiк щодо того, чи чiтко iнформацiя привертає увагу читача до можливостi того, що суб’єкт господарювання може бути не в змозi продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобов’язання в звичайному ходi бiзнесу. В Примiтцi 5. «Припущення про безперервнiсть дiяльностi» до фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» за 2016 рiк вказано, що: «Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. Однак, не дивлячись на тривалий, з 1932 року, термiн iснування, Товариство в останнi три роки характеризується незадовiльною платоспроможнiстю, недостатньою величиною власних оборотних засобiв, яке обумовлене збiльшенням дебiторської заборгованостi за теплову енергiю. Єдиним споживачем теплової енергiї - основної продукцiї, яка виробляється ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» є КП КМР «Тепломережi» ( стара назва - КП ДМР «Днiпродзержинськтепломережа»). Постачання теплової енергiї здiйснюється на пiдставi договорiв постачання теплової енергiї для потреб населення, бюджетних установ i органiзацiй, релiгiйних органiзацiй, пiдприємств, органiзацiй та iнших суб'єктiв господарювання . Єдиним споживачем електричної енергiї є державне пiдприємство "Енергоринок". Постачання електричної енергiї здiйснюється на пiдставi дiючого договору № 355/01 вiд 28.02.2001р. Вартiсть теплової та електричної енергiї визначається Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) шляхом встановлення економiчно обгрунтованих тарифiв. КП КМР «Тепломережi» починаючи з 2001 року не виконує своєчасно свої договiрнi зобов'язання та не розраховується за надану теплову енергiю з ПАТ «Днiпровська ТЕЦ». На виконаннi в органах Державної виконавчої служби знаходяться судовi накази про стягнення сум заборгованостi з КП КМР «Тепломережi» за попереднi роки. Внаслiдок прийняття Кабiнетом мiнiстрiв Постанови вiд 18.06.2014 № 217 «Про затвердження Порядку розподiлу коштiв, що надходять на поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв з гарантованим постачальником природного газу» всi розрахунки за спожиту теплову енергiю та природний газ здiйснюються за алгоритмом розподiлу коштiв, якi надходять на спецiальнi рахунки. Основною причиною незадовiльної платоспроможностi Товариства є наявнiсть значної дебiторської заборгованостi покупцiв ( змовникiв), яка складає 42,5 % всiх активiв Товариства, в тому числi дебiторська заборгованiсть єдиного покупця-перепродувача теплової енергiї - Комунального пiдприємства Кам’янської мiської ради "Тепломережi" (КП КМР «Тепломережi»), складає 90% вiд загальної суми цiєї дебiторської заборгованостi. 55 % дебiторської заборгованостi за теплову енергiю КП КМР «Тепломережi» на суму 299 020 млн. грн. – зi строком виникнення понад 1,5 рокiв є сумнiвною, тому iснує ймовiрнiсть того, що дебiторська заборгованiсть не зможе бути повернута на протязi року за її балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Складнощi в своєчасному отриманнi оплати вiд покупцiв ( замовникiв ) за теплову та електроенергiю в свою чергу призвело до несвоєчасних розрахункiв Товариства за податковими зобов’заннями та за спожитий природний газ. В наслiдок цього, до Товариства застосовано значнi фiнансовi штрафнi санкцiї, якi не мають джерела фiнансування для їх погашення. Таким чином, Товариство має дефiцит коштiв на впровадження заходiв iнвестицiйної програми та на фiнансування поточної дiяльностi. Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2015 року № 904/10198/15 порушено провадження у справi про банкрутство ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», розпочато процедуру розпорядження майном та введено мораторiй на задоволення вимог кредиторiв. Справу порушено за заявою Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» у зв'язку з наявнiстю безспiрних вимог кредитора, в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн., якi стягнутi за рiшеннями суду та не погашенi бiльш нiж протягом трьох мiсяцiв з дати вiдкриття виконавчого провадження. Господарський суд Днiпропетровської областi ухвалив: - визнати Фонд державного майна України учасником провадження у справi про банкрутство ПАТ «ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ»; - порушити провадження у справi про банкрутство ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»; - визнати грошовi вимоги Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», м. Київ в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн.; - внести мораторiй на задоволення вимог кредиторiв; - ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днiв; - розпорядником майна призначити Стрижак Ольгу Олександрiвну (свiдоцтво №1040 вiд 16.07.13р., 49087, м. Днiпропетровськ, вул. Харкiвська, буд.5, оф.11); - призначити попереднє засiдання суду на 25.02.2016р. об 11:10. Таким чином, iснує суттєва не визначенiсть, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» безперервно продовжувати дiяльнiсть. Для виходу з кризи, управлiнським персоналом Товариства розроблено та впроваджується ряд заходiв, якi включають нижче викладене. Закон України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» визначає умови та порядок вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторiв. Зазначений нормативний акт передбачає декiлька видiв (систем) заходiв щодо вiдновлення платоспроможностi боржника, який неспроможний виконати протягом трьох мiсяцiв свої грошовi зобов'язання пiсля настання встановленого строку їх виконання якi пiдтвердженi судовим рiшенням, що набрало законної сили, та постановою про вiдкриття виконавчого провадження, а саме застосування наступних процедур: -санацiя боржника до порушення провадження у справi про банкрутство (досудова санацiя); -розпорядження майном боржника; -мирова угода; -санацiя (вiдновлення платоспроможностi) боржника; лiквiдацiя банкрута. Пiдприємство планує подати на розгляд комiтету кредиторiв та до господарського суду план санацiї, яким будуть передбачатись наступнi кроки : 1. Погашення задоволених боржником безспiрних вимог (пiдтверджених рiшеннями суду) за категорiєю «Основний борг, iнфляцiйнi, рiчнi» пропонуватиметься частково шляхом розстрочення боргу рiвними частинами на 20-30 рокiв, частково, враховуючи, що борг КП КМР «Тепломережi» ( стара назва - КП ДМР «Днiпродзержинськтепломережа») практично рiвнозначний боргу ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» перед кредиторами, - шляхом переведення боргу на КП КМР «Тепломережi» з одночасним складанням графiку погашення заборгованостi. 2. Зобов'язання щодо сплати неустойки (пенi, штрафи) пропонуватиметься припинити шляхом прощення боргу (ст. 605 ЦКУ). Заходи, що здiйснюються Товариством для покращення фiнансового стану: - претензiйна дiяльнiсть по погашенню дебiторської заборгованостi основним споживачем-перепродувачем теплової енергiї – КП КМР «Тепломережi» ; - органiзацiйна робота по залученню до вирiшення даного питання органiв мiсцевого самоврядування; - в разi не вирiшення питання своєчасної оплати за вiдпущену теплову енергiю, планується забезпечення фiнансових потреб Товариства за рахунок залучення пiльгових довгострокових банкiвських кредитiв, якi i будуть направленi на технiчне переоснащення пiдприємства. Крiм того, можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства – це збiльшення тарифiв на виробництво теплової енергiї та вiдпуск електричної енергiї. Цiльове фiнансування технiчного переоснащення за рахунок державних коштiв також може бути дiєвим заходом по виходу Товариства з кризи. Органiзацiйна робота по залученню iнвестицiй вiдноситься до компетенцiї органiв мiсцевого самоврядування. Товариством прийнята та затверджена Iнвестицiйна программа. Валовий прибуток вiд дiяльностi з постачання теплової та електричної енергiї становить в 2016 роцi 11 387 тис. грн. Чистий збиток Товариства з урахуванням iншої операцiйної дiяльностi до оподаткування становить 2 507 тис. грн. З урахуванням доходiв вiд податку на прибуток Товариства за 2016 рiк склав 1 437 тис. грн. В минулому ( 2015 роцi) фiнансовий результат пiсля оподаткування був - збиток 63 124 тис. грн., тобто фiнансове становище Товариства покращилося. Таким чином, зважаючи на критерiй безперервностi дiяльностi товариства, Керiвництвом ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» стверджується, що для оголошення пiдприємства банкрутом та введення лiквiдацiйної процедури передумови вiдсутнi. Лiквiдацiя - це остання та виключна в випадку ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» стадiя, хоча б з огляду на те, що пiдприємство є стратегiчно важливим для надання послуг з централiзованого опалення правобережної частини м. Кам’янське, а також пiдпадає пiд визначення «природної монополiї» у визначення Закону України «Про природнi монополiї». На Товариствi щорiчно розробляються та впроваджуються органiзацiйно-технiчнi заходи, якi спрямованi на виконання енергозабезпечення мiста й країни. Iнформацiя про цi подiї також розкрита в Примiтцi 26. «Умовнi зобов’язання i умовнi активи» та Примiтцi 29. «Подiї пiсля звiтної дати», в якiй зокрема вказано, що: «Пiсля дати балансу триває провадження у справi про банкрутство ПАТ «Днiпровська ТЕЦ». Станом на дату порушення справи про банкрутство загальний розмiр кредиторської заборгованостi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» складав 685 166 тис. грн. з якої заявлено кредиторами безпосередньо до суду (без врахування сум донарахованих iнфляцiйних, рiчних, пенi та штрафiв) на суму 653 844 тис. грн. Не заявлено вимог на суму 31 322 тис. грн. Зазначена сума , в залежностi вiд результатiв судового розгляду може бути визнана безнадiйною та пiдлягатиме списанню з облiку. Станом на 27.01.2017 року до Господарського суду iз грошовими вимогами до ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» звернулось 13 кредиторiв. Загальна сума заявлених вимог кредиторiв складає 883 520 499,94 грн. в тому числi 462 768 тис. грн. основного боргу. ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» визнає вимоги кредиторiв частково, в сумi 755 274 163,71 грн. в тому числi 451 551 тис. грн. основного боргу. Затвердження реєстру вимог кредиторiв, станом на дату рiчного звiту за 2016 рiк , не вiдбулось, стадiя розпорядження майном не завершена, реєстр вимог кредиторiв не затверджено, це вiдбудеться пiсля дати балансу в 2017 роцi. Основним кредитором ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», порiвняно з iншими вимогами, є НАК «Нафтогаз України». В рамках справи про банкрутство цим кредитором заявлено вимог на загальну суму 755 947 227,03 грн. Загальна сума вимог по кредитору НАК «Нафтогаз України», яку пiдтверджує ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» складає 666 807 831,81 грн. В рамках розгляду справи про банкрутство Днiпродзержинською ОДПI заявленi вимоги якi складаються з податкового боргу та податкових зобов’язань, визначених податковою на пiдставi податкових повiдомлень –рiшень, прийнятих за результатами документальних перевiрок, в тому числi заявлено пенi на загальну суму 8 530 701,31 грн. Є вiрогiднiсть, що судом не буде затверджено до сплати зазначену суму, оскiльки до суду податкова iнспекцiя не надала докладного розрахунку пенi, що унеможливлює здiйснення перевiрки правильностi нарахування цiєї пенi та не дає можливостi визначити, на якi саме податковi зобов’язання нараховано пеню. В лютому 2017 року буде укладено договiр з оптовим покупцем електроенергiї, що виробляється Товариством, ДП «Енергоринок» про збiльшення позовної давностi на дебiторську заборгованiсть за поставлену електроенергiю за 2014 рiк на суму 16 301 тис. грн., в якому термiн позовної давностi встановлюється до 31.01.2018 року. Це дозволить зменшити витрати на створення резервiв на знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi та збiльшить вiрогiднiсть бiльш стабiльного отримання доходiв. ДП «Енергоринок» в 2017 роцi буде проводитися погашення заборгованостi за минулi перiоди згiдно з встановленим та узгодженим алгоритмом розрахункiв. Товариство планує подати на розгляд комiтету кредиторiв та до господарського суду план санацiї. Наявнiсть заборгованостi за спожитий природний газ за минулi перiоди не дало змоги заключити договори постачання природного газу з єдиним постачальником НАК «Нафтогаз України» на 2016 рiк, тому отримання номiнацiї (лiмiтiв) не було можливим. Неврегульований небаланс внаслiдок вiдсутностi у споживача пiдтвердженого обсягу природного газу на розрахунковий перiод , тодi коефiцiєнт компенсацiї має становити 2. Iснує ймовiрнiсть пiсля дати балансу отримання актiв прийому - передачi природного газу вiд постачальника, з коефiцiєнтом 2, тобто витрати на придбання природного газу в такому разi можуть збiльшитися вдвiчi, i тодi сума можливих збиткiв складе додатково 99 221 тис. грн. без ПДВ. Оголошення про виплату дивiдендiв пiсля дати балансу не вiдбувалося. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити операцiї. Звертаємо Вашу увагу також на Примiтку 22. «Грошовi кошти», де вказано, що: «Внаслiдок введення в дiю Постанови КМУ вiд 18.06.2014 №217 „Про затвердження Порядку розподiлу коштiв, що надходять на поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв з гарантованим постачальником природного газу” ПАТ „Днiпровська ТЕЦ” вiдкрито в ОУ АТ „Ощадбанк” поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання окремо для кожної категорiї споживачiв (населення, бюджет та iншi споживачi). Даною Постановою передбачено алгоритм розподiлу коштiв, якi находять на спецiальнi рахунки пiдприємства вiд КП КМР «Тепломережi» - єдиного споживача теплової енергiї. Згiдно затвердженого реєстру нормативу перерахування коштiв Банк самостiйно згiдно нормативу перераховує кошти на рахунки НАК „Нафтогаз України” та газотранспортуючої i газорозподiльчої органiзацiй. Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 2015 року № 670-р "Про порядок розрахункiв за спожитий природний газ виробниками електричної енергiї, якi використовують природний газ для її виробництва" ПАТ „Днiпровська ТЕЦ” вiдкрито окремий поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для зарахування коштiв, що надходять вiд ДП „Енергоринок” за продану електричну енергiю. Цiльове призначення даних коштiв – проведення розрахункiв з НАК «Нафтогаз» за спожитий природний газ, використаний для виробництва електричної енергiї. В 2016 роцi ( i в попереднi роки ) було встановлено нормативи перерахування коштiв Товариства на рахунки iз спецiальним режимом використання, з яких провадиться погашення заборгованостi Товариства за спожитий природний газ. Так в груднi НКРЕКП встановила для ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» такий норматив в розмiрi 77,31%, що фактично є обмеженням у використаннi грошових коштiв Товариством». Ми вважаємо, що розкриття iнформацiї про суттєву невизначенiсть є достатнiм, тому: Не змiнюючи нашої думки, звертаємо вашу увагу на Примiтку 5 «Припущення про безперервнiсть дiяльностi», Примiтку 22 «Грошовi кошти», Примiтку 26 «Умовнi зобов’язання i умовнi активи» та Примiтку 29 «Подiї пiсля звiтної дати» до фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» за 2016 рiк, в яких розкрито iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. 4.Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства». Станом на 31.12.2016 року чистi активи товариства -74 386 тис. грн. Ця сума нижче вартостi статутного ( 25 409 тис. грн. ) та резервного капiталу ( 299 тис. грн. ) на 48 678 тис. грн. Згiдно п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства»: «3. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.» Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2015 року № 904/10198/15 порушено провадження у справi про банкрутство ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», розпочато процедуру розпорядження майном та введено мораторiй на задоволення вимог кредиторiв. Повiдомлення розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 21.12.2015р. Затвердження реєстру вимог кредиторiв, станом на дату рiчного звiту за 2016 рiк , не вiдбулось, стадiя розпорядження майном не завершена, реєстр вимог кредиторiв не затверджено, це вiдбудеться пiсля дати балансу в 2017 роцi. Пiдприємство планує подати на розгляд комiтету кредиторiв та до господарського суду план санацiї. 4.2. Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитором була проведена перевiрка проекту «Звiту про корпоративне управлiння» на вiдповiднiсть вимогам Рiшення Нацiональної з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 N 2826 «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв” , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 ( iз змiнами та доповненнями ). В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в ПАТ в 2016 роцi вiдбувалися подiї, iнформацiя про якi повинна розкриватися в складi особливої iнформацiї згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». До таких подiй вiднесено – порушення справи про банкрутство емiтента в груднi 2015 року та змiна посадових осiб товариства в 2016 роцi: - змiна складу посадових осiб емiтента: голови наглядової ради та голови правлiння ( згiдно протоколу №1/2016 вiд 09.02.2016р. засiдання наглядової ради). Повiдомлення розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 15.02.2016р.; - змiна складу посадових осiб емiтента: голови та членiв наглядової ради i ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1, питання №12 порядку денного про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Питання №13 порядку денного про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства». Питання №15 порядку денного про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Питання №16 порядку денного про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства». Повiдомлення розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 25.07.2016р.; - змiна складу посадових осiб емiтента: обрання Голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товариства на строк 1 рiк до прийняття рiшення по Товариству вiдповiдно до законодавства України, вiдбулося 15.09.2016р. (Рiшення Наглядової ради Товариства № 09/2016 вiд 15.09.16.) Повiдомлення розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 20.09.16. i надано повiдомлення до Комiсiї щодо несвоєчасного розкриття iнформацiї;. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
4.3. Виконання значних правочинiв Значний правочин-правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг),що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог Закону до здiйснення значних правочинiв. Вартiсть активiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» станом на 31.12.2015 року ( на 01.01.2016 р. ) складає 641 982 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 64 198 тис. грн. Товариство у 2016 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало договори, якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Договори та додатковi угодидо iснуючих договорiв укладалися в основному з Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу, з Державним пiдприємством "Енергоринок" на продаж електроенергiї та з Комунальним пiдприємством Днiпродзержинської мiської ради «Днiпродзержинськтепломережа» ( змiнена назва КП КМР «Тепломережi» ) на поставку теплової енергiї для потреб населення. Ухвалення значних правочинiв здiйснювалося Наглядовою радою та позачерговими загальними зборами, що вiдбулися 21.07.2016 року та 15.11.2016 року. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 4.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради в установленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства». ВАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» створене вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики України «Про створення вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 23.08.2001р. № 398 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15.06.1993р. № 210 «Про корпоратизацiю пiдприємств» (iз змiнами та доповненнями). В подальшому 100% акцiй ВАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" передано в управлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України". Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10.2009р. №1060 «Про передачу до статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» пакетiв акцiй деяких вiдкритих акцiонерних товариств» 100 % акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» передано iз статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» до статутного фонду Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України». Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 серпня 2012 року №713 була здiйснена передача 100% акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Фонду державного майна України (ФДМУ). Наказом ФДМУ № 3300 вiд 10 серпня 2012 року було прийнято рiшення про приватизацiю 101638844 ( 100% ) акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» (номiнальною вартiстю акцiї 0,25грн.) Наказом ФДМУ № 3393 вiд 29 серпня 2012 року було прийнято рiшення про пiльговий продаж акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» з метою реалiзацiї плану, затвердженого наказом ФДМУ вiд 14.08.12. № 3317 та керуючись п.2.4 «Порядку проведення пiльгового продажу акцiй акцiонерних товариств», затвердженого Наказом ФДМУ вiд 03.07.00. №1368. Внаслiдок пiльгового продажу було реалiзовано 0,0723% акцiй в 2012 роцi фiзичним особам – працiвникам пiдприємства. 99,9277% акцiй було заплановано на продаж в наступних роках. Продажу акцiй Товариства в 2013 -2016 роках не вiдбулося. Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснювалося вiдповiдно до Статуту Товариства в новiй редакцiї, який був затверджений загальними зборами акцiонерiв 17.09.2015 року. Цими ж зборами була обрана Наглядова рада, новий склад правлiння, ревiзiйна комiсiя, затвердженi внутрiшнi Положення: Про Загальнi збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства ( Правлiння), Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Згiдно Статуту вiд 17.09.2015р. «Органами товариства, якi здiйснюють управлiння i контроль за дiяльнiстю Товариства, є: • Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; • Наглядова рада Товариства; • Виконавчий орган – Правлiння Товариства; • Ревiзiйна комiсiя Товариства. Внутрiшнi Положення дiяли до 21.07.2016 року – дати проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на яких був затверджений Статут Товариства в новiй редакцiї, затверджена нова назва Товариства – ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», та внесенi змiни в органiзацiйну структуру i органи управлiння Товариством. Згiдно Статуту в новiй редакцiї з 21.07.2016 року органами управлiння Товариством є: Загальнi збори; Наглядова рада; Дирекцiя на чолi з Генеральним директором. Органом контролю є Ревiзiйна комiсiя. Органи управлiння та контролю дiють на пiдставi Статуту. Новi внутрiшнi Положення не затверджувалися. Положення про посадових осiб акцiонерного товариства iснує у виглядi посадових iнструкцiй. За результатом господарської дiяльностi у 2015 роцi товариство отримало збиток, тому дивiденди на державну частку не нараховувалися i не сплачувалися. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк була проведена ревiзiйною комiсiєю. За 2016 рiк на дату аудиторського висновку перевiрка ревiзiйної комiсiї ще не проведена. Служба внутрiшнього аудиту передбачена Статутом Товариства, але станом на 31.12.2016 року не створена. Корпоративний секретар в 2016 роцi не призначався. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ «Днiпровська ТЕЦ». Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства». Створення служби внутрiшнього аудиту заплановано Наглядовою радою на 2017 рiк. 4.5. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» визначає з 06.08.2012 року Фонд держмайна України. Загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Дирекцiя. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» внаслiдок шахрайства.
5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Лисенко» ( скорочено – ТОВ «АФ «Лисенко») Iдентифiкацiйний код юридичної особи 35796588 Мiсцезнаходження юридичної особи 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кучеренка,4, кв.49 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю Серiя А00 № 789488 видане Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради 03.03.08. запис № 1 588 102 0000 007551 Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (АПУ) Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4169, видане рiшенням АПУ вiд 26.06.2008 р. № 191/3, термiн чинностi продовжений Рiшенням АПУ № 271/3 вiд 30.05.2013р. до 30.05.2018р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю № 0616 видане рiшенням АПУ № 327/4 вiд 28.07.2016р., чинне до 31.12.2021р. Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000147 вiд 13.08.2013р., строком дiї з 13.08.2013р. до 30.05.2018р. Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, виданого Нацкомфiнпослуг Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiя ( без серiї ) реєстрацiйний №0105 вiд 13.02.2016р., строком дiї з 13.02.2016р. до 30.05.2018р. Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Лисенко Ольга Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiї А №000656, виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.1996р., строком дiї до 25.01.2020 р. Конишева Юлiя Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiї А №005658, виданий рiшенням АПУ № 130 вiд 25.12.2003р., строком дiї до 25.12.2018р. Козубець Андрiй Iванович, сертифiкат аудитора серiї А №000091, виданий рiшенням АПУ № 8 вiд 23.12.1993р., строком дiї до 23.12.2017р. Адреса офiсу 36020, м. Полтава, вул. Гоголя,12,к.506 Телефон e – mail: 0505582871 auditlysenko@gmail.com 6.Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр №1/2017/АТ вiд 05.01. 2017 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 05.01.2017 р. – 20. 02.2017 р. Директор ТОВ «АФ «Лисенко» сертифiкат аудитора серiї А №000656,виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.96р., строком дiї до 25.01.2020 р. сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифiкат № 0003193, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р. диплом по МСФЗ ( IFRS ) виданий Iнститутом сертифiкованих фiнансових менеджерiв ( ICFM) 20.02.2013р. _____________ (пiдпис) М.п. Лисенко О.О. 20.02.2017 року