АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Рiшенням рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» вiд 20.04.2017р. оформленим протоколом №1/2017 (Дата складання протоколу 27 квiтня 2017 року) з питання № 11 порядку денного «Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства» прийнято рiшення змiнити тип Товариства з публiчного на приватне, повне найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» змiнити на Приватне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль» ( скорочене найменування ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» на ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ТЕЦ»). 05.05.2017р. - дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу - Приватне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль», що мiститься в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. На виконання вимог Закону України «Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки» (п.19 порядку денного позачергових загальних зборiв ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" вiд 21.07.2016р., оформлено протоколом №1) прийнято рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» на Публiчне акцiонерне товариство «Днiпровська теплоелектроцентраль», скорочена назва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» (далi по тексту - ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» (або Товариство) - назва станом на 31.12.2016р. (на кiнець звiтного перiоду)). "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не наводиться оскiльки ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться, оскiльки в ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" корпоративний секретар Наглядовою радою товариства не обирався. Iнформацiя про рейтингове агенство не наводиться, оскiльки ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" не проходило рейтингову оцiнку в жодному з рейтингових агентств. Iнформацiя про дiвiденди на наводиться, оскiльки в звiтному перiодi, рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться оскiльки Товариство облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери за звiтний перiод не випускало. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не наводиться оскiльки протягом звiтного перiоду Товариству не викупало власнi акцiї. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться оскiльки Товариство випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не здiйснювало. Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй не наводиться оскiльки Товариство випуск iпотечних облiгацiй протягом звiтного перiоду не здiйснювало. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, а саме: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями за цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року, не наводиться, оскiльки у Товариства протягом звiтного перiоду не виникло прав на iпотечнi облiгацiї. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики) права вимоги за якими забеспечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не наводиться, оскiльки Товариством не отримувалисть будь-якi кредити за кредитними договорами. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатов не наводиться оскiльки випуск Товариством iпотечних сертифiкатiв протягом звiтного перiоду не проводився. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не наводиться, оскiльки в Товариствi реєстр iпотечних активiв не ведеться. Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про особи, що володiють сертифiкатами ФОН, вiдомостi про розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, вiдомостi про Правила ФОН не наводяться, оскiльки Товариством протягом звiтного перiоду сертифiкати фонду операцiй з нерухосмiстю не придбавались. Iнформацiя про рiчну фiнансову звiтнiсть не наводиться оскiльки звiтнiсть за звiтний перiод складено Товариством вiдповiдно мо Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та наведено в наступному роздiлi. Iнфоримацiя про Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться, оскiльки емiсiя цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) за звiтний перiод Товариством не здiйснювалась. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не наводиться, оскiльки такi правочини не вчинялись Товариством протягом звiтного перiоду.