АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Днiпровська теплоелектроцентраль"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №236613
3. Дата проведення державної реєстрації 05.10.2001
4. Територія (область)* Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн) 25409711
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 99.9277
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 411
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.11 - Виробництво електроенергiї

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

10. Органи управління підприємства

Вищий орган товариства - Загальнi збори;
Наглядова рада;
Виконавчий орган Товариства (колегiальний) - Дирекцiя;
Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 305482
3) Поточний рахунок 26009300588144
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н