АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiтютiн Евгенiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського ГУ РУМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.09.2016, Статутом Товариства не передбачений
9) опис Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий орган Товариства – Дирекцiя. Очолює та керує дiяльнiстю Дирекцiї – Генеральний директор, який обирається, та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. Питання повноважень Генерального директора та директорiв визначаються Статутом, викладеним в редакцiї вiд 21.07.2016р. Вiдповiдно до п. 18.29 Статуту Товариства в редакцiї вiд 21.07.2016 Генеральний директор Товариства очолює та керує дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства - Дирекцiєю i дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством, Статутом Товариства та iншими актами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор має права та повноваження: 1) Вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства. 2) Без довiреностi здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства згiдно Статута Товариства, рiшень Наглядової ради або Загальних зборiв. 3) Представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, вiдповiдно до Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства, рiшень Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства – пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв. 4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами. 5) Вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв. 7) З урахуванням вимог Статуту Товариства видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй. 8) Видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства. 9) Приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень Статуту Товариства. 10) Надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства. 11) Приймати рiшення та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов’язанi або стосуються використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов’язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї, мiжнародних комерцiйних та iнших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування. 12) Здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом Товариства. До зобов'язань Генерального директора належить: 1) Виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв, Наглядової ради, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом. 2) Дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства. 3) Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно. 4) Не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства. 5) Своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 10 (десятьма) та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний заiнтересованою особою. Винагорода за звiтний перiод не виплачувалася. Змiни в персональному складi посадової особи : Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. оформленим протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноважень правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi") припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Вiтютiна Є.Ю. на посадi Голови Правлiння Товариства, В.о. Голови Правлiння Товариства та члена Правлiння Товариства з 31.10.2007р. по 15.09.2016р. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. оформленим протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Вiтютiна Євгенiя Юрiйовича - Генеральним директором ПАТ «Днiпровська ТЕЦ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища . Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, 1995 р., КВ №900193 Iнженер-металург ; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет ,1998 р., НР №10487816 Економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв; Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет , 2000 р., НР №1195117 Магiстр державного управлiння; Приднiпровську державну академiю будiвництва та архiтектури. Кандидат технiчних наук зi спецiальностi «Управлiння проектами та програмами» ДК- №049010 вiд 12.11.2008 р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", Перший заступника Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i був Членом Правлiння Товариства , виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ", з 09.02.2016р. Голова Правлiння ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ". З 15.09.2016р. Генеральний директор ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


1) посада* Головний бухгалтер ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костерiна Вiра Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження*** 1961
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, головний бухгалтер i Член Правлiння Товариства.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.09.2016, Статутом Товариства не передбачений
9) опис Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий орган Товариства – Дирекцiя. Питання повноважень Генерального директора та директорiв визначаються Статутом, викладеним в редакцiї вiд 21.07.2016р. До компетенцiї Дирекцiї Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. До основних повноважень та обов`язкiв члена Дирекцiї належить: - розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готувати та надавати звiти про їх виконання; - на вимогу Наглядової ради готувати та надавати звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - розробляти та затверджувати будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; - виконувати рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту Товариства; - органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджувати штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; - приймати рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов’язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення; - органiзовувати та здiйснювати дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; - приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - затверджувати iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства; - приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - забезпечувати ефективне використання активiв Товариства; - приймати рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства; - звiтувати перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради. Виплачена винагорода за звiтний перiод - 19661,15грн. Змiни щодо персонального складу посадової осiби: Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. оформленим протоколом №9/2016 (питання №2 порядку денного "Про припинення повноважень правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi") припинено повноваження Правлiння ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у повному складi. Строк перебування Костерiною В.П. на посадi Члена Правлiння Товариства та головного бухгалтера Товариства з 31.10.2007р. по 15.09.2016р. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Костерiну Вiру Павлiвну головним бухгалтером ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Облiк i аудит”, квалiфiкацiя економiста з бухгалтерського облiку, рiк закiнчення 1998р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: Останнi п`ять рокiв Костерiна В.П. обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" i була членом Правлiння Товариства. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


1) посада* Заступник Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюченко Iнна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 008695, 02.02.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник голови правлiння з економiчних питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.09.2016, Статутом Товариства не передбачений
9) опис Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий орган Товариства – Дирекцiя. Питання повноважень Генерального директора та директорiв визначаються Статутом, викладеним в редакцiї вiд 21.07.2016р. До компетенцiї Дирекцiї Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. До основних повноважень та обов`язкiв члена Дирекцiї належить: - розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готувати та надавати звiти про їх виконання; - на вимогу Наглядової ради готувати та надавати звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - розробляти та затверджувати будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; - виконувати рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту Товариства; - органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджувати штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; - приймати рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов’язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення; - органiзовувати та здiйснювати дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; - приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - затверджувати iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства; - приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами. - забезпечувати ефективне використання активiв Товариства; - приймати рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства; - звiтувати перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради. Виплачена винагорода за звiтний перiод - 19661,15грн. Змiни щодо персонального складу посадової осiби: Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., оформленим протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Павлюченко Iнну Миколаївну - Заступником Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчила Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiї”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймала посаду заступника Голови Правлiння з економiчних питань ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


1) посада* Заступник Генерального директора з питань ПРВ ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" -член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батиченко Геннадiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 305167, 10.11.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження*** 1973
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.09.2016, Статутом Товариства не передбачений
9) опис Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий орган Товариства – Дирекцiя. Питання повноважень Генерального директора та директорiв визначаються Статутом, викладеним в редакцiї вiд 21.07.2016р. До компетенцiї Дирекцiї Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. До основних повноважень та обов`язкiв члена Дирекцiї належить: - розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готувати та надавати звiти про їх виконання; - на вимогу Наглядової ради готувати та надавати звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - розробляти та затверджувати будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; - виконувати рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту Товариства; - органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджувати штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; - приймати рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов’язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення; - органiзовувати та здiйснювати дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - затверджувати iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства. - приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - забезпечувати ефективне використання активiв Товариства; - приймати рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства; - звiтувати перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради. Виплачена винагорода за звiтний перiод - 19661,15грн. Змiни щодо персонального складу посадової осiби: Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., оформленим протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Батиченка Геннадiя Олексiйовича - Заступником Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть „Менеджмент органiзацiй”, квалiфiкацiя економiст-менеджер, рiк закiнчення 1999р., Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння Української Академiї державного управлiння при Президентовi України, спецiальнiсть „Державне управлiння”, квалiфiкацiя магiстр державного управлiння, рiк закiнчення 2002р. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади заступника Голови Правлiння з питань перспективного розвитку виробництва та начальника вiддiлу закупiвель та договорної роботи ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ. Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


1) посада* Головний iнженер ПАТ«Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Писаревський Iгор Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 231392, 27.07.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження*** 1967
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ”Днiпродзержинська ТЕЦ”, заступник головного iнженера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.09.2016, Статутом Товариства не передбачений
9) опис Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий орган Товариства – Дирекцiя. Питання повноважень Генерального директора та директорiв визначаються Статутом, викладеним в редакцiї вiд 21.07.2016р. До компетенцiї Дирекцiї Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. До основних повноважень та обов`язкiв члена Дирекцiї належить: - розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готувати та надавати звiти про їх виконання; - на вимогу Наглядової ради готувати та надавати звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - розробляти та затверджувати будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради; - виконувати рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту Товариства; - органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджувати штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; - приймати рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов’язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення; - органiзовувати та здiйснювати дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - затверджувати iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства; - приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами. - забезпечувати ефективне використання активiв Товариства; - приймати рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства; - звiтувати перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради. Виплачена винагорода за звiтний перiод - 19661,15грн. Змiни щодо персонального складу посадової осiби: Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р., оформленим протоколом №9/2016 (питання №3 порядку денного "Про затвердження органiзацiйної структури ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» та обранням персонального складу дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Писаревського Iгоря Євгенiйовича головним iнженером ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» - членом дирекцiї. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Граничний строк перебування посадової особи дирекцiї ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" Статутом Товариства не передбачений. Освiта : Вища. Закiнчив Днiпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора iндустрiальний iнститут iменi М.I. Арсенiчева, спецiальнiсть «Промислова теплоенергетика», квалiфiкацiя iнженер-промтеплоенергетик. Мiсце роботи: ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: обiймав посади головного iнженера та заступника головного iнженера,старшого начальника змiни станцiї ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ". Посада на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.


1) посада* Член Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гриненко Рита Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2016, на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) опис Гриненко Р.Л., як член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Гриненко Р.Л., як член Наглядової ради Товариства має права та повноваження: 1) Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2) Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3) Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4) Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5) Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7) Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. До її обов'язкiв належить: 1) Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2) Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3) Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4) Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5) Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7) Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi вiдсутнiй i не виплачувався Товариством за звiтний перiод. Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою Гриненко Р.Л. на посадi члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано членом Наглядової ради Товариства - Гриненко Риту Леонiдiвну. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища, закiнчила у 1985 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка за спецiальнiстю «Iнженер-геолог»; у 2003 роцi – Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «Правове регулювання економiки». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Гриненко Р.Л. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


1) посада* Член Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Алла Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1961
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2016, на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) опис Корнiєнко А.Г., як член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. Корнiєнко А.Г., як член Наглядової ради Товариства має права та повноваження: 1) Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2) Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3) Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4) Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5) Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7) Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. До її обов'язкiв належить: 1) Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2) Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3) Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4) Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5) Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7) Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi вiдсутнiй i не виплачувався Товариством за звiтний перiод. Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Корнiєнко Аллу Григорiвну членом Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1986 роцi закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю «Електричнi мережi та системи». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Корнiєнко А.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


1) посада* Голова Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1970
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2016, на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) опис Манькiвська А.Г., як Голова Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. До її повноважень i обов'язкiв, як Голови Наглядової ради належить: 1) Органiзовувати та керувати роботою Наглядової ради. 2) Скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них. 3) Затверджувати порядок денний засiдань Наглядової ради. 4)Постiйно пiдтримувати контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступати вiд iменi Наглядової ради та представляти її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також – на пiдставi рiшення Наглядової ради - представляти iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами. 5) Готовити доповiдь та звiтувати перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. 6) Пiдписувати вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради. 7) На пiдставi рiшень Загальних зборiв, пiдписувати i розривати договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї. 8) На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора, розривати такий договiр (контракт), вносити змiни до нього. 9) Надавати Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем. 10) Здiйснювати iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi вiдсутнiй i не виплачувався Товариством за звiтний перiод. Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №12 порядку денного) про «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства». Наглядова рада була обрана позачерговими Загальними зборами ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ», якi вiдбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. Строк перебування посадовою особою Манькiвською А.Г. на посадi Голови та Члена Наглядової ради з 17.09.2015р. по 21.07.2016р. Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Манькiвську Анастасiю Геннадiївну членом Наглядової ради Товариства. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Головою Наглядової ради Товариства Манькiвську Анастасiю Геннадiївну. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Манькiвська А.Г. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища, у 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю «Управлiння та економiка текстильної та легкої промисловостi»; у 2001р.- Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю «Правознавство». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст вiддiлу корпоративних вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Манькiвською А.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


1) посада* Секретар Наглядової ради Товариства – представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєнко Полiна Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2016, на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) опис Андрiєнко П.Г., як Секретар Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. До її повноважень i обов'язкiв, як Секретара Наглядової ради належить: 1) За дорученням Голови Наглядової ради повiдомляти всiх членiв Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради, забезпечувати надання їм важливої iнформацiї та документiв, якi необхiднi членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень. 2) Забезпечувати Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю. 3) Надсилати запити органам управлiння Товариства про надання документiв та iнформацiї, необхiдної членам Наглядової ради, здiйснювати облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та у необхiдних випадках органiзовувати пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей. 4) Оформляти документи Наглядової ради та забезпечувати їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства. (5) Вести та пiдписувати протоколи засiдань Наглядової ради. (6) Iнформувати всiх членiв Наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом заочного голосування. (7) Складати протоколи засiдань Наглядової ради та iнших документiв Наглядової ради, органiзовувати їх належне зберiгання. (8) Органiзовувати зберiгання штампiв (за наявностi) та бланкiв Наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi вiдсутнiй i не виплачувався Товариством за звiтний перiод. Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Андрiєнко Полiну Григорiвну членом Наглядової ради Товариства. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Секретарем Наглядової ради Товариства Андрiєнко Полiну Григорiвну. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Андрiєнко П.Г. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1999 роцi закiнчила Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка Iнститут пiслядипломної освiти, за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Iнформацiя, щодо посади Андрiєнко П.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


1) посада* Заступник Голови Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи -ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Вiталiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1980
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2016, на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства
9) опис Денисенко В.М., як Заступник Голови Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об’єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у вiдрядженнi, вiдпустцi, не має можливостi виконувати свої повноваження та обов’язки, Денисенко В.М., як Заступник Голови Наглядової ради Товариства виконує його обов'язки. Має права та повноваження: 1) Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2) Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3) Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4) Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5) Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7) Добровiльно скласти свої повноваження Заступника Голови Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. До обов'язкiв належить: 1) Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2) Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3) Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4) Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5) Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7) Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi вiдсутнiй i не виплачувався Товариством за звiтний перiод. Змiни щодо персонального складу у посадової осiби: Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» обрано Денисенко Вiталiя Миколайовича членом Наглядової ради Товариства. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016р. яке оформлено протоколом №9/2016 (питання №1 порядку денного "Про обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «Днiпровська ТЕЦ" ) обрано Заступником Голови Наглядової ради Товариства Денисенко Вiталiя Миколайовича. З 21.07.2016р. по 15.09.2016р. Денисенко В.М. член Наглядової ради Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiсть «Правознавство». Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi та планування фiнансової дiяльностi Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України, заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради; директор ТОВ «Денiкс Груп»; начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний»; начальник юридичного управлiння ТОВ «Гелiос iнжинiринг». Iнформацiя, щодо посади Денисенко В.М. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї Товариства-Фонд державного майна України –акцiонер Товариства-юридична особа
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 00032945, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** д/н
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2016, на три роки
9) опис Фонд державного майна України веде контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, а саме здiйсненює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службовi розслiдування за фактами виявлених порушень. Має права та повноваження: 1) Отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї про надання такої iнформацiї та документiв. 2) Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, проведення засiдань Наглядової ради та нарад Генерального директора. 3) Оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть. 4) Вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок. 5) Вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. 6) Проводити службовi розслiдування. 7) Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки. 8) Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства. 9) Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 10) Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Обов'язки: 1) Проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 2) Своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки. 3) Доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 4) Негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 5) Здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 6) Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 7) Готувати висновки по рiчних звiтах та балансах. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi вiдсутнiй, Товариством не проводився. Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства», де Фонд державного майна України – акцiонер Товариства - юридична особа обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Мiсцезнаходження – Україна, 01133, м. Київ, Генерала Алмазова 18/9. Код за ЄДРПОУ – 00032945. Фонд державного майна України (ФДМУ) володiє 101565404 штук простих iменних акцiй Товариства . Т.я. член Ревiзiйної комiсiї - ФДМУ є юридичною особою iнформацiї про паспортнi данi, про наявнiсть у посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, загального стажу роботи, року народження, освiти, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв, посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариством не вiдмiченi. ФДМУ Наказом вiд 22.08.2016р. №1598 «Про представника Фонду державного майна України у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства» уповноважив на представництво iнтересiв ФДМУ у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства Дишлюка Петра Михайловича ( 1972 р. народження, паспорт серiї СО №096108, виданий 02.03.1999р. Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi) –головного спецiалiста вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв, реалiзацiї державних корпоративних прав Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ФДМУ.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї Товариства– представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiйник Наталiя Георгiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi, головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2016, на три роки
9) опис Олiйник Н.Г., як член Ревiзiйної комiсiї Товариства веде контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, а саме здiйсненює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службовi розслiдування за фактами виявлених порушень. Має права та повноваження: 1) Отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї про надання такої iнформацiї та документiв. 2) Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, проведення засiдань Наглядової ради та нарад Генерального директора. 3) Оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть. 4) Вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок. 5) Вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. 6) Проводити службовi розслiдування. 7) Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки. 8) Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства. 9) Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 10) Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Обов'язки: 1) Проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 2) Своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки. 3) Доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 4) Негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 5) Здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 6) Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 7) Готувати висновки по рiчних звiтах та балансах. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi вiдсутнiй, Товариством не проводився. Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» обрано Олiйник Наталiю Георгiївну членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1996 роцi закiнчила Днiпропетровську металургiйну академiю за спецiальнiстю «Економiка промисловостi». Мiсце роботи – ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi. Iнформацiя, щодо посади Олiйник Н.Г. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї Товариства– представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степанчук Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1969
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2016, на три роки
9) опис Степанчук С.I., як член Ревiзiйної комiсiї Товариства веде контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, а саме здiйсненює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, а також службовi розслiдування за фактами виявлених порушень. Має права та повноваження: 1) Отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї про надання такої iнформацiї та документiв. 2) Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, проведення засiдань Наглядової ради та нарад Генерального директора. 3) Оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть. 4) Вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок. 5) Вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. 6) Проводити службовi розслiдування. 7) Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки. 8) Залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства. 9) Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 10) Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Обов'язки: 1) Проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 2) Своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки. 3) Доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення. 4) Негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 5) Здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. 6) Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 7) Готувати висновки по рiчних звiтах та балансах. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi вiдсутнiй, Товариством не проводився. Рiшення Позачергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 21.07.2016р. оформлено протоколом №1 (питання №16 порядку денного) про «Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства» обрано Степанчук Свiтлану Iванiвну членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Освiта вища. У 1990 роцi закiнчила Київський iнститут народного господарства за спецiальнiстю «Економiст», спецiалiзацiя фiнанси та кредит. Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу Фонду державного майна України, заступник начальника управлiння -начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому р-нi ГУ ДФС у м. Києвi. Iнформацiя, щодо посади Степанчук С.I. на будь-яких iнших пiдприємствах у Товариствi вiдсутня.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»Вiтютiн Евгенiй ЮрiйовичАО, 001568, 25.10.2011, Заводським РВ Днiпродзержинського ГУ РУМВС України в Днiпропетровськiй областi30600.0033060000
Головний бухгалтер ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiїКостерiна Вiра ПавлiвнаАЕ, 676185, 16.07.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi30600.0033060000
Заступник Генерального директора з економiчних питань ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiїПавлюченко Iнна МиколаївнаАК, 008695, 02.02.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi000000
Заступник Генерального директора з питань ПРВ ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" -член дирекцiїБатиченко Геннадiй Олексiйович АК, 305167, 10.11.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi000000
Головний iнженер ПАТ«Днiпровська ТЕЦ» – член дирекцiїПисаревський Iгор ЄвгенiйовичАК, 231392, 27.07.1998, Мiським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi000000
Член Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУГриненко Рита Леонiдiвнад/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової ради Товариства- представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУМанькiвська Анастасiя Геннадiївнад/н, д/н, д/н000000
Секретар Наглядової ради Товариства – представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУАндрiєнко Полiна Григорiвна д/н, д/н, д/н000000
Заступник Голови Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи -ФДМУДенисенко Вiталiй Миколайович д/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової ради Товариства-представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУКорнiєнко Алла Григорiвна д/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства-Фонд державного майна України –акцiонер Товариства-юридична особаДержава Україна в особi Фонду державного майна України д/н, 00032945, д/н10156540499.9277101565404000
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства– представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУОлiйник Наталiя Георгiївнад/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства– представник акцiонера Товариства, юридичної особи - ФДМУСтепанчук Свiтлана Iванiвна д/н, д/н, д/н000000
Усього 101571524 99.93 101571524 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.