АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2016
Кворум зборів** 0
Опис Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» призначенi на 26 квiтня 2016 року, визнанi такими що не вiдбулись, у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.07.2016
Кворум зборів** 99.946
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» проведенi 21 липня 2016 року скликались Наглядовою радою ( рiшення оформлене протоколом №7/2016 вiд 16.06.2016р.).
На дату проведення позачергових загальних зборiв 21.07.2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiй вiдсутнi.
За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї зареєстровано 7 акцiонерiв та їх представникiв, яким належать 101 583 764 (сто один мiльйон п’ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот шiстдесят чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9458 вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ „Днiпровська ТЕЦ”.
Питання, винесенi на порядок денний позачергових Загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
9. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства, отриманих за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
11. Внесення змiн до внутрiшнiх положень.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
19. Про змiну найменування Товариства.
Пропозицiй вiд акцiонерiв, щодо перелiку питань порядку денного не надходило, за винятком черговостi розгляду питання порядку денного, шляхом розгляду питання № 19 «Про змiну найменування товариства» перед розглядом питання № 10 «Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї». Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення по ним прийнятi Загальними зборами (Оформлено Протоколом Позачергових загальних зборiв Товариства №1 вiд 21.07.2016р.).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 04.11.2016
Кворум зборів** 0
Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» призначенi на 04 листопада 2016 року скликались Наглядовою радою на вимогу виконавчого органу (рiшення оформлене протоколом №10/2016 вiд 18.10.2016р.). Збори визнанi неправомочними у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму (Протокол Позачергових загальних зборiв Товариства №2/2016 вiд 04.11.2016р.).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 15.11.2016
Кворум зборів** 99.955
Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» проведенi 15 листопада 2016 року скликались Наглядовою радою на вимогу виконавчого органу (рiшення оформлене протоколом №11/2016 вiд 31.10.2016р.).
На дату проведення позачергових загальних зборiв 15 листопада 2016 року статутний капiтал Товариства розподiлено на 101 638 844 (сто один мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч вiсiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п’ять мiльйонiв чотириста дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) гривень 00 копiйок. Привiлейованi акцiї вiдсутнi. За пiдсумками роботи реєстрацiйної комiсiї, зареєстровано 10 акцiонерiв i їх представникiв, яким належать 101 592 944 (сто один мiльйон п’ятсот дев’яносто два дев’ятсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй (голосiв), що складає 99,9548 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Питання винесенi на порядок денний Загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
4. Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв
5. Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2013 роцi.
6. Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв щодо постачання природного газу, якi були укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у 2014 роцi.
Пропозицiй вiд акцiонерiв, щодо перелiку питань порядку денного не поступало. Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення по ним прийнятi Загальними зборами.
(Оформлено Протоколом Позачергових загальних зборiв Товариства №3/2016 вiд 15.11.2016р.)


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.