АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство ”Нацiональний депозитарiй України”
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подiльський р-н, м.Київ, 04071, Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044)5910404
Факс (044)4825207/08
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-7620 вiд 11.02.2015р. мiж Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" i ПАТ "Днiпровська ТЕЦ". Загальний порядок надання Центральним депозитарiем послуг, повязаних iз провадженням депозитарної дiяльностi проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення їм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами i Регламентом центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 03087, вул.Єреванська,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044)5941162
Факс (044)4944650
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Договiр мiж Публiчним акцiонернним товариством Акцiонерний банк ”УКРГАЗБАНК” i Товариством №01-177/03-СР вiд 22.10.2012р. банкiвського рахунку для зарахування цiльових коштiв ( окремий рахунок призначений виключно для акумулювання коштiв працiвникiв Товариства та iнших осiб, що мають право на пiльгове придбання акцiй Товариства).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”СТРАХОВА ГРУПА ”Ю.БI.АЙ.”
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31113488
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, м.Київ, 04112, вул.Дегтярiвська, буд.48 оф.708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №198651
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.04.2013
Міжміський код та телефон (044)2370308
Факс (044)2370309
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БI.АЙ." надає страховi послуги ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" згiдно договорiв страхування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35796588
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/н, м.Полтава, 36007, вул.Кучеренка, 4-49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4169
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2008
Міжміський код та телефон (050)5582871
Факс д/н
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко" надає послуги у сферi бухгалтерського облiку та аудиту ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" вiдповiдно до укладених договорiв. Згiдно порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства вiд 09.12.2016р. прийнято рiшення про обрання аудитором ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" - ТОВ "Аудиторська Фiрма "Лисенко" з погодженням умов договору, що укладатимется з ним для проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.16р. ( оформлено Протоколом Наглядової ради Товариства №13/2016р. вiд 09.12.2016р.).