АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 5
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так* Ні*
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інші (запишіть) Самоцiнка роботи Наглядової ради Товариства щодо складу, органiзацiї або дiяльностi протягом звiтного перiоду не вiдбувалась.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Оцiнка роботи Наглядової ради (кожного члена наглядової ради), їх компетенцiї та ефективностi та виконання наглядовою радою поставлених завдань протягом звiтного перiоду не вiдбувалась.

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так* Ні*
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Протягом звiтного перiоду у складi Наглядової ради Товариства комiтетiв не створено.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Т.я. протягом звiтного перiоду у складi Наглядової ради Товариства комiтетiв не створено iнформацiї щодо їх компетентностi та ефективностi у Товариствi вiдсутнє.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Згiдно п. 17.15. Статуту Товариства винагорода членiв Наглядової ради та компенсацiя їх витрат здiйснюється вiдповiдно до договору з членом Наглядової ради.
Протягом звiтного перiоду члени Наглядової ради Товариства винагороду не отримували.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так* Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будьякі вимоги   X
Інше (запишіть): п. 17.6.4, 17.6.5 Статуту Товариства передбачено, що до складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їх iнтереси та Незалежнi директори. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї. X  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так* Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Членiв Наглядової ради обрано Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Днiпровська теплоелектроцентраль» якi вiдбулись 21.07.2016р. ( рiшення оформлене протоколом №1 (питання №13 порядку денного) про «Обрання членiв Наглядової ради Товариства»).

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) Статутом Товариства, в редакцiї, прийнятiй позачерговими загальними зборами 17.09.2015р. було передбачено, що органи Товариства дiють на пiдставi Статуту та положень, якi затверджуються Загальними зборами. Позачерговими Загальними зборами 17.09.2015р. затевердженi наступнi Положення: Положення про загальнi збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю. Iншi положення не затверджувались. Позачерговими Загальними зборами 21.07.2016р. прийнято нову редакцiю Статуту, яка не передбачає регламентацiю дiяльностi органiв товариства вiдповiдними положеннями. Положення, затвердженi 17.09.2015р. втратили чиннiсть (рiшення прийняте по п. 11 «Внесення змiн до внутрiшнiх положень» порядку денного позачергових загальних зборiв 21.07.2016р. (протокол № 1 вiд 21.07.2016р.).

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи так ні так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення так ні так так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні так ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так* Ні*
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Згiдно порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства вiд 09.12.2016р. прийнято рiшення про обрання аудитором ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" - ТОВ "Аудиторська Фiрма "Лисенко" з погодженням умов договору, що укладатимется з ним для проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.16р. ( оформлено Протоколом Наглядової ради Товариства №13/2016р. вiд 09.12.2016р.).

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено аудитора?

Так* Ні*
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Враховуючи лист Товариства №2062/6 вiд 11.11.2016р. (з урахуванням протоколу правлiння Товариства №06/2016 вiд 10.11.2016р.) згiдно порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства вiд 09.12.2016р. прийнято рiшення про обрання аудитором ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" - ТОВ "Аудиторська Фiрма "Лисенко" ( оформлено Протоколом Наглядової ради Товариства №13/2016р. вiд 09.12.2016р.).

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так* Ні*
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi у 2016р. Товариства здiйснювалась вiдповiдними обласними державними податковими та ревiзiйними органами.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так* Ні*
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Протягом звiтного року Ревiзiйна комiсiя не проводила перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ні