АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так* Ні*
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X  
Інше (запишіть): Основними напрямком забезпечення фiнансових потреб Товариства є:
- претензiйна дiяльнiсть по погашенню дебiторської заборгованостi основним споживачем-транспортувальником теплової енергiї – Комунальним пiдприємством Кам’янської мiської ради „Тепломережi”;
- органiзацiйна робота по залученнi до вирiшення даного питання органiв мiсцевого самоврядування;
- в разi не вирiшення питання своєчасної оплати за вiдпущену теплову енергiю, можливе забезпечення фiнансових потреб Товариства за рахунок залучення банкiвських кредитiв;
- значне полiпшення фiнансового стану Товариства можна отримати за рахунок льготних довгострокових кредитiв, якi направити на технiчне переоснащення пiдприємства.
Крiм того, можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства – це збiльшення тарифiв на виробництво теплової енергiї та вiдпуск електричної енергiї. Цiльове фiнансування технiчного переоснащення за рахунок державних коштiв також може бути дiйовим заходом по виходу Товариства iз кризи.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
так, плануємо розпочати переговори 
так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 
не визначилисьX

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У Товариствi вiдсутнiй кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: Iнформацiя про про прийняття Товариством Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння за звiтний перiод вiдсутня.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Iнформацiя щодо дотримання/недотримання Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi (з посиланням на джерело розмiщення iх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення за звiтний перiод вiдсутня.