АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське, вул.Заводська буд. 2
 
Дата розміщення: 26.07.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 Р.
1. Заява керiвництва про вiдповiдальнiсть за пiдготовку i затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року.
1. Керiвництво ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає фiнансове становище Товариства станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
2. При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
-вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
-застосування обґрунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв;
-дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства;
-пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи iз припущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке продовження не буде правомiрним;
-облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин i операцiй мiж пов'язаними сторонами;
-облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коригування або розкриття;
-розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були або, можливо, будуть в найближчому майбутньому;
-достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва.
3. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
-розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю на Товариствi;
-ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства i стандартiв бухгалтерського облiку України;
-застосування заходiв в рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства;
-виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.
Вiд iменi керiвництва ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»:
Генеральний директор Є.Ю. Вiтютiн
Головний бухгалтер В.П.Костерiна
2. Iнформацiя про Товариство
Публiчне Акцiонерне Товариство «Днiпровська ТЕЦ» ( скорочено – ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» ) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Пiдприємство розпочало свою дiяльнiсть у 1932 роцi як Днiпродзержинська ГРЕС. У 1940 роцi пiдприємство стало базисною електростанцiєю в Днiпровськiй енергетичнiй системi. У 1977 роцi Днiпродзержинська ГРЕС була переобладна в теплоелектроцентраль. В цей час пiдприємство знаходилось в складi ВЕО "Днiпроенерго" як структурний пiдроздiл. В 1995 роцi наказом Мiнiстерства енергетики засновано Державне пiдприємство. ВАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» створене вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики України «Про створення вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» вiд 23.08.2001р. № 398 шляхом перетворення Державного пiдприємства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» у вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15.06.1993р. № 210 «Про корпоратизацiю пiдприємств» (iз змiнами та доповненнями). В подальшому 100% акцiй ВАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" передано в управлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України".
Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10.2009р. №1060 «Про передачу до статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» пакетiв акцiй деяких вiдкритих акцiонерних товариств» 100 % акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» передано iз статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» до статутного фонду Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України».
Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 серпня 2012 року №713 була здiйснена передача 100% акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Фонду державного майна України (ФДМУ). Наказом ФДМУ № 3300 вiд 10 серпня 2012 року було прийнято рiшення про приватизацiю 101638844 ( 100% ) акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» (номiнальною вартiстю акцiї 0,25грн.)
Наказом ФДМУ № 3393 вiд 29 серпня 2012 року було прийнято рiшення про пiльговий продаж акцiй ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» з метою реалiзацiї плану, затвердженого наказом ФДМУ вiд 14.08.12. № 3317 та керуючись п.2.4 «Порядку проведення пiльгового продажу акцiй акцiонерних товариств», затвердженого Наказом ФДМУ вiд 03.07.00. №1368. Внаслiдок пiльгового продажу було реалiзовано 0,0723% акцiй в 2012 роцi фiзичним особам – працiвникам пiдприємства. 99,9277% акцiй було заплановано на продаж в наступних роках.
Продажу акцiй Товариства в 2013 -2016 роках не вiдбулося.
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточнi та iншi рахунки в банках, печатку зi своєю назвою. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» є членом Асоцiацiї "Укртеплоелектроцентраль"("УкрТЕЦ") понад 10 рокiв. Адреса "УкрТЕЦ"- 03680, м.Киiв, вул.Соломянська,5 оф.316.
Дiяльнiсть Асоцiацiї "Укртеплоелектроцентраль" i її членiв, це дiяльнiсть в сферi теплоенергетики України.
Основнi види дiяльностi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ»:
35.11 - Виробництво електроенергiї;
35.30- Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря.
Юридична адреса Товариства - вул. Заводська, буд. 2, м.Кам’янське, Днiпропетровська обл., 51925.
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2016 року – 411 осiб.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р., ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» готувала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України.
01 сiчня 2011 року було датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк була першою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, складена вiдповiдно до МСФЗ, якi опублiкованi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України i застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року.
3. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2011 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Керуючись МСФЗ 1, товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ протягом усiх перiодiв, представлених у повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2016 року).
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
4. Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi товариства є українська гривня.
5. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Однак, не дивлячись на тривалий, з 1932 року, термiн iснування, Товариство в останнi три роки характеризується незадовiльною платоспроможнiстю, недостатньою величиною власних оборотних засобiв, яке обумовлене збiльшенням дебiторської заборгованостi за теплову енергiю.
Єдиним споживачем теплової енергiї - основної продукцiї, яка виробляється ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» є КП КМР «Тепломережi» ( стара назва - КП ДМР «Днiпродзержинськтепломережа»). Постачання теплової енергiї здiйснюється на пiдставi договорiв постачання теплової енергiї для потреб населення, бюджетних установ i органiзацiй, релiгiйних органiзацiй, пiдприємств, органiзацiй та iнших суб'єктiв господарювання. Єдиним споживачем електричної енергiї є державне пiдприємство "Енергоринок". Постачання електричної енергiї здiйснюється на пiдставi дiючого договору № 355/01 вiд 28.02.2001р. Вартiсть теплової та електричної енергiї визначається Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) шляхом встановлення економiчно обгрунтованих тарифiв.
КП КМР «Тепломережi» починаючи з 2001 року не виконує своєчасно свої договiрнi зобов'язання та не розраховується за надану теплову енергiю з ПАТ «Днiпровська ТЕЦ». На виконаннi в органах Державної виконавчої служби знаходяться судовi накази про стягнення сум заборгованостi з КП КМР «Тепломережi» за попереднi роки.
Внаслiдок прийняття Кабiнетом мiнiстрiв Постанови вiд 18.06.2014 № 217 «Про затвердження Порядку розподiлу коштiв, що надходять на поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв з гарантованим постачальником природного газу» всi розрахунки за спожиту теплову енергiю та природний газ здiйснюються за алгоритмом розподiлу коштiв, якi надходять на спецiальнi рахунки.
Основною причиною незадовiльної платоспроможностi Товариства є наявнiсть значної дебiторської заборгованостi покупцiв ( змовникiв), яка складає 42,5 % всiх активiв Товариства, в тому числi дебiторська заборгованiсть єдиного покупця-перепродувача теплової енергiї - Комунального пiдприємства Кам’янської мiської ради "Тепломережi" (КП КМР «Тепломережi»), складає 90% вiд загальної суми цiєї дебiторської заборгованостi.
55 % дебiторської заборгованостi за теплову енергiю КП КМР «Тепломережi» на суму 299020 млн.грн. – зi строком виникнення понад 1,5 рокiв є сумнiвною, тому iснує ймовiрнiсть того, що дебiторська заборгованiсть не зможе бути повернута на протязi року за її балансовою вартiстю в ходi звичай¬ної дiяльностi Товариства.
Складнощi в своєчасному отриманнi оплати вiд покупцiв ( замовникiв ) за теплову та електроенергiю. в свою чергу призвело до несвоєчасних розрахункiв Товариства за податковими зобов’заннями та за спожитий природний газ. В наслiдок цього, до Товариства застосовано значнi фiнансовi штрафнi санкцiї, якi не мають джерела фiнансування для їх погашення. Таким чином, Товариство має дефiцит коштiв на впровадження заходiв iнвестицiйної програми та на фiнансування поточної дiяльностi.
Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2015 року № 904/10198/15 порушено провадження у справi про банкрутство ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», розпочато процедуру розпорядження майном та введено мораторiй на задоволення вимог кредиторiв.
Справу порушено за заявою Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» у зв'язку з наявнiстю безспiрних вимог кредитора, в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн., якi стягнутi за рiшеннями суду та не погашенi бiльш нiж протягом трьох мiсяцiв з дати вiдкриття виконавчого провадження.
Господарський суд Днiпропетровської областi ухвалив:
- визнати Фонд державного майна України учасником провадження у справi про банкрутство ПАТ «ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ»;
- порушити провадження у справi про банкрутство ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;
- визнати грошовi вимоги Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», м. Київ в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн.;
- внести мораторiй на задоволення вимог кредиторiв;
- ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днiв;
- розпорядником майна призначити Стрижак Ольгу Олександрiвну (свiдоцтво №1040 вiд 16.07.13р., 49087, м. Днiпропетровськ, вул. Харкiвська, буд.5, оф.11);
- призначити попереднє засiдання суду на 25.02.2016р. об 11:10.
Таким чином, iснує суттєва не визначенiсть, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Для виходу з кризи, управлiнським персоналом Товариства розроблено та впроваджується ряд заходiв, якi включають нижче викладене.
Закон України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» визначає умови та порядок вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторiв.
Зазначений нормативний акт передбачає декiлька видiв (систем) заходiв щодо вiдновлення платоспроможностi боржника, який неспроможний виконати протягом трьох мiсяцiв свої грошовi зобов'язання пiсля настання встановленого строку їх виконання якi пiдтвердженi судовим рiшенням, що набрало законної сили, та постановою про вiдкриття виконавчого провадження, а саме застосування наступних процедур:
-санацiя боржника до порушення провадження у справi про банкрутство (досудова санацiя);
-розпорядження майном боржника;
-мирова угода;
-санацiя (вiдновлення платоспроможностi) боржника; лiквiдацiя банкрута.
Пiдприємство планує подати на розгляд комiтету кредиторiв та до господарського суду план санацiї, яким будуть передбачатись наступнi кроки :
1. Погашення задоволених боржником безспiрних вимог (пiдтверджених рiшеннями суду) за категорiєю «Основний борг, iнфляцiйнi, рiчнi» пропонуватиметься частково шляхом розстрочення боргу рiвними частинами на 20-30 рокiв, частково, враховуючи, що борг КП КМР «Тепломережi» ( стара назва - КП ДМР «Днiпродзержинськтепломережа») практично рiвнозначний боргу ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» перед кредиторами, - шляхом переведення боргу на КП КМР «Тепломережi» з одночасним складанням графiку погашення заборгованостi.
2. Зобов'язання щодо сплати неустойки (пенi, штрафи) пропонуватиметься припинити шляхом прощення боргу (ст. 605 ЦКУ).
Заходи, що здiйснюються Товариством для покращення фiнансового стану:
- претензiйна дiяльнiсть по погашенню дебiторської заборгованостi основним споживачем-перепродувачем теплової енергiї – КП КМР «Тепломережi» ;
- органiзацiйна робота по залученню до вирiшення даного питання органiв мiсцевого самоврядування;
- в разi не вирiшення питання своєчасної оплати за вiдпущену теплову енергiю, планується забезпечення фiнансових потреб Товариства за рахунок залучення пiльгових довгострокових банкiвських кредитiв, якi i будуть направленi на технiчне переоснащення пiдприємства.
Крiм того, можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства – це збiльшення тарифiв на виробництво теплової енергiї та вiдпуск електричної енергiї. Цiльове фiнансування технiчного переоснащення за рахунок державних коштiв також може бути дiєвим заходом по виходу Товариства iз кризи.
Органiзацiйна робота по залученню iнвестицiй вiдноситься до компетенцiї органiв мiсцевого самоврядування. Товариством прийнята та затверджена Iнвестицiйна програма
Валовий прибуток вiд дiяльностi з постачання теплової та електричної енергiї становить в 2016 роцi 11387 тис.грн. Чистий збиток Товариства з урахуванням iншої операцiйної дiяльностi до оподаткування становить 2507 тис.грн. З урахуванням доходiв вiд податку на прибуток прибуток Товариства за 2016 рiк склав 1437 тис.грн. В минулому ( 2015 роцi) фiнансовий результат пiсля оподаткування був - збиток 63124 тис.грн., тобто фiнансове становище Товариства покращилося.
Таким чином, зважаючи на критерiй безперервностi дiяльностi товариства, Керiвництвом ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» стверджується, що для оголошення пiдприємства банкрутом та введення лiквiдацiйної процедури передумови вiдсутнi. Лiквiдацiя - це остання та виключна в випадку ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» стадiя, хоча б з огляду на те, що пiдприємство є стратегiчно важливим для надання послуг з централiзованого опалення правобережної частини м. Кам'янське, а також пiдпадає пiд визначення «природної монополiї» у визначення Закону України «Про природнi монополiї»..
На Товариствi щорiчно розробляються та впроваджуються органiзацiйно-технiчнi заходи, якi спрямованi на виконання енергозабезпечення мiста й країни.
На Товариствi щорiчно розробляються та впроваджуються органiзацiйно-технiчнi заходи, якi спрямованi на виконання енергозабезпечення мiста й країни.
6. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Генеральним директором Товариства 8 лютого 2017 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
7. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.
8. Основи представлення фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2011 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Керуючись МСФЗ 1, товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ протягом усiх перiодiв, представлених у повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2016 року).
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
9. Прийняття нових та переглянутi стандарти
Змiни у МСФЗ, якi були прийнятi станом на 15 серпня 2016 року, та повиннi бути застосованi для фiнансового року, який почався 1 сiчня 2016 року.
Змiни були внесенi до IFRS 14, IFRS 11, IAS 16, IAS 38, IAS 41, IAS 27, IFRS 10, IAS 28, IFRS 12, IAS 1. Щорiчнi змiни були внесенi до IFRS 5, IFRS 7, IAS 19.
Вступають в дiю для рiчних ( i вiдповiдних промiжних ) перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2016 року та пiсля цiєї дати:
Назва: Рiчнi перiоди, що починаються на дату ( або пiсля неї):
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» 01 сiчня 2016 р.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть»/ Облiк придбання частки у спiльнiй дiяльностi 01 сiчня 2016 р.
Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» : Розяснення допустимих методiв амортизацiї/ Вiдмова вiд методу амортизацiї, що базується на виручцi 01 сiчня 2016р.
Поправки до МСБО (IAS 27) «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть»/Метод участi в капiталi в Окремiй фiнансовiй звiтностi. 01 сiчня 2016р.
Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство»/Плодовi культури 01 сiчня 2016р
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» та МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства»: Iнвестицiйнi компанiї: Застосування виняткiв при консолiдацiї. 01 сiчня 2016р
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi»/ Iнiцiатива щодо розкриття 01 сiчня 2016р
Щорiчнi змiни були внесенi до IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34 01 сiчня 2016р
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання».
Новий стандарт, який застосовується для вiдображення у фiнансовiй звiтностi залишкiв за вiдстроченими рахунками тарифного регулювання, якi виникають, коли пiдприємство надає товари або послуги клiєнтам за цiною або ставкою, яка пiдлягає тарифному регулюванню.
Даний стандарт застосовується компанiями, якi, наприклад, постачають електроенергiю чи газ, коли тарифи регулюються державою.
Дата застосування: рiчний перiод з 1 сiчня 2016р.
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть дiючих принципiв облiкової полiтики, якi застосовувалися ними щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таких залишках - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї.
Товариство не застосовувало МСФЗ (IFRS) 14 при складаннi фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть»/ Облiк придбання частки у спiльнiй дiяльностi. Додано параграф 21А, параграфи B33A – B33D (додаток В) i параграфи C1AA i C14A (додатка С)
Роз’яснення: актуально, наприклад, для сектору енергетики та природних ресурсiв. Змiна вимагає застосовувати вимоги щодо облiку як при об’єднаннi бiзнесу, так i при придбаннi частки в спiльнiй дiяльностi. Тепер вже не виникає сумнiвiв, чи застосовувати IFRS 3, коли пiдприємство купляє частку в спiльнiй дiяльностi, а бiзнес вiдповiдає визначенню стандарту IFRS 3.
Облiк об’єднання бiзнесiв буде застосовуватись i у випадку придбання додаткової частки у спiльнiй дiяльностi (збiльшення частки), коли дiяльнiсть i далi є спiльною. Придбана додаткова частка буде вiдображатись по справедливiй вартостi. Частка, якою пiдприємство вже володiло на дату додаткового придбання, перегляду вартостi не пiдлягає.
Професiйне судження потрiбне i надалi: застосування змiни буде базуватись на визначеннi бiзнесу – для чого купляється частка. Вiд цього залежить, буде придбання облiковано як об’єднання бiзнесу, чи як придбання для збору активiв.
Принципи об’єднання бiзнесу будуть застосовуватись при визнаннi гудвiлу, визнаннi вiдстрочених податкiв вiд первiсного визнання придбаних активiв та зобов’язань, визнаннi витрат пов’язаних з придбанням.
Дата застосування: рiчний перiод з 1 сiчня 2016р.
Товариство не застосовувало МСФЗ (IFRS) 11 при складаннi фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» : Розяснення допустимих методiв амортизацiї/ Вiдмова вiд методу амортизацiї, що базується на виручцi
МСБО (IAS) 16 параграф 56 доповнено, параграфи 62A i 81I додано.
Доповнено IAS 16.56c: моральне чи комерцiйне старiння, яке виникає в результатi змiни чи вдосконалення виробничого процесу чи в результатi змiни ринкового попиту на продукцiю чи послуги, якi виробляються з допомогою активу. Очiкуванi зниження в цiнi продажу продукцiї, яка була виготовлена з використанням активу, може свiдчити очiкування технiчного або комерцiйного старiння активу, що в свою чергу, може вiдображати зменшення майбутнiх економiчних вигод вiд активу.
Додано IAS 16.62A: метод амортизацiї, який базується на виручцi, яка генерується дiяльнiстю, що передбачає використання активу, не є правильним. Виручка вiд дiяльностi, що передбачає використання активу вiдображає фактори iншi, нiж споживання економiчних вигод вiд активу. Наприклад, виручка залежить вiд iнших факторiв та процесiв, дiяльностi з продажу, змiн в об’ємах реалiзацiї та цiнах. Цiна, яка формуватиме виручку, може змiнюватись пiд впливом iнфляцiї, яка не має нiякого вiдношення до того, як актив використовується.
МСБО (IAS) 38 параграфи 92 i 98 виправлено, параграфи 98A – 98C i 130J додано.
Товариство не застосовує методи амортизацiї, що базуються на виручцi, нi для основних засобiв, нi для нематерiальних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 27. ) «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть»/Метод участi в капiталi в Окремiй фiнансовiй звiтностi.
Змiна є новою можливiстю для облiку дочiрнiх пiдприємств при складаннi окремої фiнансової звiтностi материнською компанiєю.
Тепер МСФЗ дозволяють застосовувати у окремiй фiнансовiй звiтностi метод участi в капiталi не лише до асоцiйованих та спiльних пiдприємств, а i до дочiрнiх.
До цiєї змiни дочiрнi пiдприємства облiковувались за собiвартiстю придбання та справедливою вартiстю. Тепер їх можна облiковувати за методом участi в капiталi, який описується в IAS 28.
Що стосується самого методу участi в капiталi, то IASB надалi буде працювати над уточненням природи цього методу. Тобто, чи є вiн просто статтею для консолiдацiї, чи ще просто одним видом облiку фiнансових iнструментiв. Сама змiна була викликана необхiднiстю елiмiнувати рiзницю з локальними GAAP при складаннi окремої фiнансової звiтностi пiдприємств у окремих юрисдикцiях (Латинськiй Америцi).
Змiна IAS 27.7 говорить: фiнансова звiтнiсть пiдприємства, у якого немає дочiрнього асоцiйованого чи частки у спiльному пiдприємствi, не є окремою фiнансовою звiтнiстю. Фраза «фiнансова звiтнiсть, складена з використанням методу участi в капiталi, не є окремою фiнансовою звiтнiстю» видалена.
Доповнено IAS 27.12 щодо облiку дивiдендiв: дивiденди вiд дочiрнього пiдприємства, асоцiйованого чи вiд частки в спiльнiй дiяльностi визнаються у прибутках та збитках, поки пiдприємство не обере метод участi в капiталi, в такому випадку дивiденди будуть визнанi як зменшення балансової вартостi iнвестицiї.
Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство»/Плодовi культури, Товариством не застосовується.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» та МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства»: Iнвестицiйнi компанiї: Застосування виняткiв при консолiдацiї.
До змiни було незрозумiло, як облiковувати пiдприємства, якi надають пов’язанi з iнвестуванням послуги, не будучи при цьому iнвестицiйним пiдприємством.
IFRS 10.4a(iv) говорить, що материнське пiдприємство не повинно складати консолiдовану фiнансову звiтнiсть, якщо його кiнцеве чи промiжне материнське пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть, яка оприлюднюється, та в якiй дочiрнi пiдприємства консолiдованi чи оцiненi по справедливiй вартостi через прибутки та збитки вiдповiдно до IFRS 10. Тобто, зокрема, промiжне iнвестицiйне пiдприємство не консолiдується.
Згiдно IFRS 10.31, iнвестицiйна компанiя не консолiдує дочiрнi пiдприємства та не показує їх як об’єднання бiзнесу згiдно IFRS 3, коли здобуває контроль над ними. Натомiсть, вона їх оцiнює по справедливiй вартостi через прибутки та збитки згiдно IFRS 9. Винятком є вимога IFRS 10.32, коли дочiрнє пiдприємство не є iнвестицiйним пiдприємством, а головним завданням його є надання послуг, якi стосуються дiяльностi iнвестицiйного пiдприємства.
IFRS 10.33 Материнська компанiя iнвестицiйного пiдприємства повинна консолiдувати всi пiдприємства, якi нею контролюються, включаючи тi, якi вона контролює через своє дочiрнє пiдприємство, яке є iнвестицiйним пiдприємством, якщо тiльки сама материнська компанiя також не є iнвестицiйним пiдприємством.
Вибiр полiтики для облiку капiталу: що стосується неiнвестицiйних пiдприємств (наприклад, банкiв), якi мають частку в iнвестицiйному пiдприємствi (облiковують як асоцiйоване), то тут виникає вибiр у застосуваннi облiкової полiтики: показувати таке iнвестицiйне пiдприємство по справедливiй вартостi чи брати данi iнвестицiйного пiдприємства так, нiби воно консолiдувало всi свої пiдприємства. Змiни в стандартi дають вiдповiдь на це питання.
Вказанi поправки Товариством не застосовуються по причинi вiдсутностi таких операцiй.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi»/ Iнiцiатива щодо розкриття.
Додано IAS 1.30A, який говорить, що пiдприємство самостiйно має вирiшувати, беручи до уваги всi фактори та обставини, як агрегувати iнформацiю у фiнансовiй звiтностi, зокрема, у примiтках. Пiдприємство не повинно знижувати рiвень зрозумiлостi своєї фiнансової звiтностi, маскуючи матерiальну iнформацiю з нематерiальною, чи агрегуючи матерiальнi статтi, якi мають рiзний характер (природу) чи функцiї.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк складена iз урахуванням цiєї Поправки.
Щорiчнi змiни були внесенi до IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34:
Змiни в МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»/ Змiна в методах вибуття (продажу, розподiлу):
Змiни у планi продажу або планi розподiлу активiв акцiонерам (IFRS 5.26)
Коли актив може класифiкуватись як утримуваний для продажу (AHfS) чи для розподiлу акцiонерам (IFRS 5.7-9; IFRS 5.12A).
В момент змiни плану продажу, пiдприємству потрiбно буде оцiнити необоротний актив (групу вибуття) згiдно IFRS 5.15 (або 15А), та визнати зменшення вартостi або дохiд вiд подальшого зростання справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж (розподiл) згiдно IFRS 5.20-25.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк складена без урахування вимог МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть».
Змiни в МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»/ Договори на обслуговування фiнансового активу”:
Внесено уточнення в IFRS 7.B30: параграф говорив, що у пiдприємства немає подальшої участi в переданому активi, якщо воно не має нi долi в майбутнiх надходженнях вiд переданого фiнансового активу, нi зобов’язання за будь-яких обставин здiйснювати у майбутньому платежi щодо переданого фiнансового активу.
Додано речення про те, що термiн «платiж» в даному контекстi не включає грошовi потоки вiд переданого фiнансового активу, якi пiдприємство збирає та зобов’язане перерахувати отримувачу.
Додано параграф IFRS B30A: Коли пiдприємство передає фiнансовий актив, воно може залишити за собою право обслуговувати даний фiнансовий актив за певну плату, який включено, наприклад, у вартiсть. обслуговування. Пiдприємство оцiнює договiр на обслуговування вiдповiдно до IFRS 7.42C та IFRS 7.B30, щоб вирiшити, чи має пiдприємство подальшу участь в результатi договору на обслуговування, чи нi, для розкриття такої iнформацiї. Наприклад, послуги будуть свiдчити про подальшу участь у переданому фiнансовому активi для цiлей розкриття, якщо плата за обслуговування залежить вiд суми та часу грошових потокiв, отриманих вiд переданого фiнансового активу. Так само, пiдприємство, яке надає послуги, має подальшу участь для цiлей розкриття, якщо фiксована плата не буде здiйснена в повному обсязi через те, що переданий фiнансовий актив не працював. В даному випадку, пiдприємство, яке надає послуги, має частку в результатах майбутньої дiяльностi переданого фiнансового активу. Дана оцiнка не залежить вiд того, чи плата, яку мають отримати за послуги, компенсує пiдприємству витрати за надання послуг.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк складена з урахуванням змiн до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»/ Договори на обслуговування фiнансового активу.
Змiни в МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам»/ Ставка дисконтування виплат пiсля звiльнення:
IASB уточнила, що валюта високоякiсних корпоративних облiгацiй чи державних облiгацiй, ставка яких використовується для дисконтування, повинна бути такою ж як i валюта винагороди пiсля звiльнення, яка буде виплачена працiвникам.
IAS 19.83
Ставка, яка використовується для дисконтування зобов’язань по програмi винагород пiсля завершення строку трудової дiяльностi (як фiнансованої, так i нефiнансованої), визначається на основi ринкової дохiдностi високоякiсних корпоративних облiгацiй станом на кiнець звiтного перiоду. Для валют, для яких вiдсутнiй ринок таких високоякiсних корпоративних облiгацiй, використовується ринкова дохiднiсть (на кiнець звiтного перiоду) державних облiгацiй, деномiнованих у валюту виплати. Валюта та умови корпоративних чи державних облiгацiй мають вiдповiдати валютi та розрахункам умовних зобов’язань по програмi винагороди пiсля закiнчення трудової дiяльностi.
Застосування змiни повинно бути з початку найбiльш раннього порiвнюваного перiоду, показаного у першiй фiнансовiй звiтностi, в якiй пiдприємство застосовує змiну. Будь-яке коригування вiд першого застосування змiни потрiбно показати у нерозподiленому прибутку на початок того перiоду.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк складена без урахування вимог МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам» в частинi внесених змiн «Ставка дисконтування виплат пiсля звiльнення» в зв’язку iз вiдсутнiстю програм таких виплат в Товариства.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Мiжнароднi стандарти, якi були виданi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства, перерахованi нижче по тексту. У даний перелiк мiжнародних стандартiв включенi стандарти та роз'яснення, якi, як обґрунтовано вважає Товариство, можуть впливати на розкриття iнформацiї, фiнансовий стан або фiнансовi показники, якi застосовуються в майбутньому.
Назва: Рiчнi перiоди, що починаються на дату ( або пiсля неї):
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» 01 сiчня 2018 р.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» ( випущений в 2014 роцi) 01 сiчня 2018 р.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» ( випущений в сiчнi 2016 року) 01 сiчня 2019р.
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток»/ Визнання вiдстрочених податкових активiв по вiдношенню до нереалiзованих збиткiв ( випущенi в сiчнi 2016 року)
01 сiчня 2017р.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»/ Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї ( випущенi в сiчнi 2016 року) 01 сiчня 2017р
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнанням виручки.
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування.
В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»:
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ (IFRS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля тiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009р., 2010р. Та 2013р.) допускається, якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2016.
Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Товариства, але не зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань.
Застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» ( випущений в сiчнi 2016 року) не зробить вплив на фiнансовi результати Товариства тому, що частка таких операцiй є не значною.
Товариство має намiр прийняти данi мiжнароднi стандарти, коли вони набудуть чинностi.
10. Основнi принципи облiкової полiтики
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням методу облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
-фiнансовi активи, доступнi для продажу;
-фiнансовi активи, утримуванi до погашення;
-дебiторська заборгованiсть;
-фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю;
-фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв визнаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання, з вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Фiнансовi активи:
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу та визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Припинення визнання фiнансових активiв
Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству.
Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання.
Якщо Товариство зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, воно продовжує облiковувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi активи вiдображає у виглядi забезпечення позики.
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої i належної до отримання винагороди, а також дохiд або витрати, накопиченi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки.
Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням (але не «практично всi» ризики i вигоди), при цьому контроль пiдприємства над активом зберiгається), Товариство розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж утримуваною частиною i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яка списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної частини i частини, яка списується.
Фiнансовi зобов’язання
Борговi i дольовi фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як фiнансовi зобов'язання або капiтал виходячи з сутi вiдповiдного договору, а також визначень фiнансового зобов'язання та iнструмента власного капiталу.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як «оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток», якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi як «оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» при первинному вiдображеннi в облiку.
Фiнансове зобов'язання класифiкується як «призначене для торгiвлi», якщо воно:
-набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;
-при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Товариством як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; або
-є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.
Фiнансове зобов'язання, що не є «призначеним для торгiвлi», може бути класифiковане «оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток», в момент прийняття до облiку, якщо:
-застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути в iншому випадку;
-фiнансове зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння та оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Товариства, i iнформацiя про таку групу представляється всерединi органiзацiї на цiй основi; або
-фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих деривативiв, та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як «оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток».
Фiнансовi зобов'язання, класифiкованi як iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи кредити банкiв ( позики ), спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї, а згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Списання фiнансових зобов’язань
Товариство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченою або належною до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Кредити банкiв ( позики )
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Основнi засоби
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби».
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше за один рiк, якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах.
Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби.
Придбанi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до стану, придатного для експлуатацiї.
Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 «Знецiнення активiв».
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдображується. У подальшому, в разi придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
Основнi засоби, призначенi для продажу, i якi вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5.
Подальшi витрати.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду у мiру їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i вдосконалень основних
засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента.
Амортизацiя основних засобiв.
Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити неможливо, або вона не суттєва по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється.
Лiквiдацiйну вартiсть та термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається експертною комiсiєю, затверджується керiвництвом Товариства, i переглядається щороку за результатами рiчної iнвентаризацiї.
Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, розраховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання об’єктiв за прямолiнiйним методом iз застосуванням наступних мiнiмально допустимих строкiв корисного використання
Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв
Будiвлi 20
Машини та обладнання: 5
з них ЕОМ, iншi машини для оброблення iнформацiї, зчитування та iн. 2
транспортнi засоби 5
меблi 4
iншi 12
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i використовуються впродовж перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах.
Програмне забезпечення, яке є невiд’ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до стану, в якому вони придатнi до експлуатацiї, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Собiвартiсть самостiйно створеного нематерiального активу складається iз всiх витрат на створення, виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення.
Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо:
-iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi;
-цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу впродовж очiкуваного строку їх використання, але не бiльше 20 рокiв.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк експертною комiсiєю, призначеною Головою правлiння Товариства, виходячи з:
-очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або iнших чинникiв;
-термiнiв використання подiбних активiв, затверджених експертною комiсiєю Товариства.
Амортизацiя починається нараховуватися з перiоду, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя припиняться на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов’язанi з одиницями виробництва, наприклад оплата працi виробничого персоналу. Вони також включають
систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати. Змiннi виробничi накладнi витрати - це такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо ( або майже прямо ) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi.
Як база розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат застосовується основна заробiтна плата (без доплат i надбавок) виробничих робiтникiв.
Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi. У перiоди надзвичайно високого рiвня виробництва сума постiйних накладних витрат, розподiлених на кожну одиницю виробництва, зменшується так, щоб запаси не оцiнювалися вище собiвартостi.
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан
Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як витрати перiоду, в якому вони понесенi, є такi:
а). понаднормовi: вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати;
б). витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва;
в). адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов’язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан;
г). витрати на продаж.
До виробничої собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включаються:
-прямi матерiальнi витрати;
-прямi витрати на оплату працi;
-iншi прямi витрати;
-змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
Нерозподiленi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення.
В основному виробництвi застосовується позамовний iз застосуванням елементiв методу облiку стандартних витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї ; у цехах допомiжного виробництва: ремонтно - механiчному та iнструментальному - позамовний метод, у всiх iнших цехах допомiжного виробництва - простий метод калькулювання.
Стандартнi витрати враховують нормативнi рiвнi використання основних та допомiжних матерiалiв, працi, а також економiчної i виробничої потужностi. Їх регулярно аналiзують i, за потреби, переглядають з огляду на поточнi умови.
Метод роздрiбних цiн застосовується у роздрiбнiй торгiвлi для оцiнки великої кiлькостi одиниць запасiв, якi швидко змiнюються i дають однаковий прибуток та для яких технiчно неможливо застосувати iншi методи калькулювання.
Собiвартiсть запасiв, визначається за формулою – «перше надходження - перший видаток» (ФIФО).
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у виробництвi, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за
собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендар на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують Їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Вiдповiдно до колективного договору виплачується одноразова допомога при виходi на пенсiю за вiком, що має не суттєвий вплив на витрати Товариства.
Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробiтну плату працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi нарахування на поточнi нарахування заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають Їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата.
Товариство має юридичнi зобов’язання компенсувати Пенсiйному фонду України фактичнi витрати на виплату та доставку пенсiй деяким категорiям працiвникiв, якi мають право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах.
Доходи та витрати
Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої, або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю, товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть («ПДВ»).
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
-Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням;
-Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює проданi товари та продукцiю;
-сума доходiв може бути достовiрно визначена;
-iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
-понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству, i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
В разi надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом погодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання.
Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування.
Витрати, пов'язанi iз отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов’язання та активи.
Товариство не визнає в фiнансовiй звiтностi умовнi зобов’язання та умовнi активи. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається в примiтках, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається в примiтках, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках. Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi товариство робить оцiнки та припу¬щення, якi мають вплив на визначення сум активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.
Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення
суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином:
Таблиця 1.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Вiдстроченi податковi активи 32 793 28 849
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 782 902 552 368
Вiдстроченi податковi зобов’язання - -
11. Виправлення помилок минулих перiодiв
Станом на 31.12.2015 року вiдбулися змiни в фiнансовiй звiтностi пiсля дати балансу. У лютому 2016 року в бухгалтерському облiку проведено нарахування штрафних санкцiй на користь ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз» у розмiрi 15 251 тис. грн. на пiдставi судового рiшення вiд 11.11.2015 по справi 904/7875/15 та судового рiшення вiд 07.10.2015 по справi 904/7874/15. Проведено збiльшення суми зобов'язання з ПДВ за рахунок списання податкового кредиту на суму 5 тис. грн. Враховуючи суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства проведено коригування валюти балансу в червнi 2016р. фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2015 року i внесенi змiни в Форму 1-4 рiчної фiнансової звiтностi за 2015р., складеної Товариством вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв.
В Управлiння статистики м. Днiпродзержинська подана 01.06.2016 року згiдно листа вх. №286/27-13 виправлена рiчна фiнансова звiтнiсть, а саме: Баланс (Звiт про фiнансововий стан) Форма №1 на 31.12.2015 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Форма №2 за 2015 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) форма № 3 за 2015 рiк, Звiт про власний капiтал станом на 31.12.2015 року Форма №4.
Виправлена регулярна рiчна за 2015р. iнформацiя ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» повторно 12.07.2016р. розмiщена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР, в мережi Iнтернет на сторiнцi: ddtec.pat.ua, та подана до Комiсiї 13.07.2016р. Повiдомлення про розкриття виправленої регулярної рiчної за 2015р. iнформацiї ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» розмiщено 12.07.2016р. в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР. Виправленi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» опублiкованi в «Вiдомостях НКПЦФР» №131 вiд 13.07.2016р. в Повiдомленнi про опублiкування виправленої регулярної рiчної за 2015р. iнформацiї ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ».
Виправлення помилок в 2016 роцi не вiдбувалося.
12. Зв’язанi сторони
До зв’язаних сторiн або операцiй зi зв’язаними сторонами належать:
а). пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
б). асоцiйованi пiдприємства;
в). спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
г). члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
д). близькi родичi особи, зазначеної в а) або г);
е). пiдприємства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
ж). програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Товариства.
В 2011 роцi iснували вiдносини зi зв’язаними сторонами, до яких належать пiдприємства, що знаходилися пiд спiльним контролем НАК «Нафтогаз України». В зв’язку з тим, що 100% акцiй ПАТ «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» в серпнi 2012 року були переданi з НАК «Нафтогаз України» до Фонду державного майна України згiдно Постанови КМУ вiд 06.08.2012 №713 «Про передачу Фондовi державного майна пакетiв акцiй публiчних акцiонерних товариств», вказанi пiдприємства на кiнець 2012 року вже не є зв’язаними сторонами Товариства, тому iнформацiя по операцiях з ними як iз зв’язаними сторонами за 2015 та за 2016 рiк не надається.
Таблиця 2.
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Операцiї зi зв’язаними сторонами Всього Операцiї зi зв’язаними сторонами Всього
1 2 3 4 5
Реалiзацiя - 359 445 - 268 671
Придбання сировини та матерiалiв, послуг - 321 346 - 282 078
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть - 782 902 - 552 368
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть - 1021904 - 716671
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 2 891 2 891 2 037 2 037
Короткостроковi виплати працiвникам - 30 454 - 25 592
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - 154 - 48
13. Виручка вiд реалiзацiї
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
Таблиця 3.
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 356 095 265 502
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 3 350 3 169
Всього доходи вiд реалiзацiї 359 445 268 671
14. Собiвартiсть реалiзацiї
Собiвартiсть реалiзацiї була представлена наступним чином:
Таблиця 4.
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Виробничi витрати 5 540 537
Сировина та витратнi матерiали 309 199 213 680
Витрати на персонал 26 985 28 620
Амортизацiя 1 853 1 961
Iншi 4 481 2 490
Всього 348 058 247 288
Основною складовою собiвартостi виробленої Товариством тепло- та електроенергiї є природний газ.
На дату балансу – 31.12.2016 року, у Товариства вiдсутнi договiрнi вiдносини на постачання природного газу з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на виробництво теплової енергiї для iнших споживачiв та на власнi потребi для виробництва електричної енергiї. Це обумовлюється дiючою законодавчою базою. Згiдно Правил постачання природного газу затверджених Постановою НКРЕКП вiд 30.09.2015 року № 2496:
- споживач має право укласти договiр постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови вiдсутностi простроченої заборгованостi за поставлений природний газ перед дiючим постачальником;
- договiр постачання природного газу укладається на весь очiкуваний обсяг споживання природного газу, необхiдний споживачу або по його точцi комерцiйного облiку, якiй присвоєно окремий ЕIС – код, та на строк, який кратний величинi розрахункового перiоду, визначеного в договорi постачання природного газу
Тобто,при наявностi заборгованостi за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» змiна постачальника природного газу, вiдповiдно до чинного законодавства, можлива лише за умови повного розрахунку з попереднiм постачальником - НАК «Нафтогаз України».
Враховуючи наведеннi законодавчi обмеження та наявнiсть заборгованостi за природний газ, яка має мiсце по незалежним вiд Товариства причинам, єдиним постачальником природного газу є НАК «Нафтогаз України» вiдповiдно. Тому в опалювальному перiодi 2016 року в Товариства вiдсутнi документи на спожитий газ для виробництва електричної та теплової енергiї для iнших споживачiв.
Вiдповiдно до Статтi 4. Основнi принципи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Роздiлу I. «Загальнi положення» «Положення про облiкову полiтику» Товариства, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв”, тобто витрати на природний газ мають бути вiдображенi в тому перiодi, коли даний газ був використаний для виробництва продукцiї.
Тому, для приведення у вiдповiднiсть доходiв i витрат в бухгалтерському облiку в перiодi використання природного газу, складаються реєстри використання природного газу та Акти про приймання матерiалiв згiдно типової форми № М-7, застосування якої передбачається в випадках вiдсутностi документiв для оформлення матерiалiв, отриманих без документiв. Форма № М-7 застосовується, як внутрiшнiй первинний документ, для вiдображення витрат на спожитий природний газ в бухгалтерському облiку, адже Товариство не може отримати дохiд вiд виробництва продукцiї без понесених витрат на придбання газу. Витрати потрiбно визнавати у тому перiодi, в якому отримано дохiд, для отримання якого вони здiйсненi. Про це також вказано i в листi Мiнiстерства фiнансiв України № 31-11410-06-5/11705 вiд 22.04.2016 року.
Для пiдтвердження правомiрностi наведених тверджень з боку нашого Товариства, необхiдно також враховувати специфiку здiйснення процесу комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях. Обсяги споживання Товариством природного газу визначаються вiдповiдно до об’єму виробленої продукцiї на пiдставi норм питомих витрат палива (розрахованих згiдно нормативних документiв), перевiрених ВАТ „Львiв ОРГРЕС” та погоджених Мiнiстром енергетики та вугiльної промисловостi України.
Наявнiсть заборгованостi за спожитий природний газ за минулi перiоди не дало змоги заключити договори постачання природного газу з єдиним постачальником НАК «Нафтогаз України» на 2016 рiк, тому отримання номiнацiї (лiмiтiв) не було можливим. Неврегульований небаланс внаслiдок вiдсутностi у споживача пiдтвердженого обсягу природного газу на розрахунковий перiод , тодi коефiцiєнт компенсацiї має становити 2.
У 2016 роцi було використано природний газ на виробництво електричної та теплової енергiї для iнших споживачiв в кiлькостi 17 765,176 тис.м3 на суму 119 064 743,25 грн., який не пiдтверджений постачальником НАК «Нафтогаз України» (акт прийому-передачi природного газу) вартiсть якого в сумi 99 220 619,37 грн. без ПДВ було вiднесено до складу витрат на виробництво продукцiї звiтного перiоду 2016 року.
Iснує ймовiрнiсть пiсля дати балансу отримання актiв прийому - передачi природного газу вiд постачальника, з коефiцiєнтом 2, тобто витрати на придбання природного газу збiльшаться в двiчi, сума можливих збиткiв в цьому разi складе додатково 99 220 619,37 грн. без ПДВ
15. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
Таблиця 5.
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Витрати на персонал 7 629 6 852
Утримання основних засобiв 124 13
Матерiальнi витрати 345 187
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 163 101
Iншi 1 144 795
Всього адмiнiстративних витрат 9 405 7 948
16. Iншi доходи та витрати
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Таблиця 6.
Iншi доходи 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 4 5
Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв 250 58
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 3 859 693
Одержанi штрафи, пенi 96 087 24 818
Iншi доходи 1 453 187
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 142 109
Доходи вiд державної субсидiї 3 58
Прибутки вiд реалiзацiї запасiв 107 214
Прибутки вiд вибуття необоротних активiв 72 102
Всього 101 977 26 244

Таблиця 7.
Iншi витрати 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Визнанi штрафи, пенi 62 77 772
Iншi витрати 106 404 21 723
Зменшення корисностi необоротних активiв - -
Збитки вiд зменшення корисностi запасiв - -
Збитки вiд реалiзацiї необоротних активiв - -
Всього 106 466 99 495
Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31.12.2015 та 31.12.2016 р., були представленi таким чином:
Таблиця 8.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Прибуток до оподаткування (2 507) (59 816)
Прибуток до оподаткування вiд припиненої дiяльностi - -
Всього прибуток до оподаткування (2 507) (59 816)
Податкова ставка 18% 18%
Податок за встановленою податковою ставкою - -
Податковий вплив постiйних рiзниць
Витрати з податку на прибуток
Поточнi витрати з податку на прибуток
Вiдстроченi податковi активи (32 737) (28 793)
Вiдстрочений податок на прибуток 3 944 (3 308)
Витрати з податку на прибуток - -
в т.ч.:
- витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває 3 944 (3 308)
- (вiдшкодування) з податку на прибуток вiд припиненої дiяльностi - -
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню:
Основнi засоби та нематерiальнi активи - -
резерв сумнiвних боргiв 203 871 133 060
Забезпечення виплат персоналу 408 339
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 198 523 202 940
Державнi субсидiї
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Невикористанi податковi збитки 12 163 54 574
Невикористанi податковi пiльги - -
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 414 965 390 913
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню:
Основнi засоби та нематерiальнi активи (3 029)
Запаси
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть (230 064) (230 953)
Iнвестицiї
Короткостроковi позики
Невикористанi податковi пiльги - -
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню (233 093) (230 953)
Чистi тимчасовi ризницi, якi пiдлягають оподаткуванню - -
Чистi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню 181 872 159 960
Чистi вiдстроченi податковi зобов’язання 18% 18%
На початок перiоду - -
Вiдстроченi витрати з податку - -
Податковий вплив змiн резерву переоцiнки iнвестицiй наявних для продажу - -
На кiнець перiоду - -
Чистi вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi зобов’язання на початок перiоду - -
Вiдстроченi податковi активи на початок перiоду (28 849) (32 157)
Поточнi витрати з податку на прибуток (3 944) (3 308)
Вiдстроченi витрати з податку - -
Податковий вплив змiн резерву переоцiнки iнвестицiй наявних для продажу - -
На кiнець перiоду (32 793) (28 849)
Виправлення помилок минулого перiоду - -
Уточнене сальдо на кiнець перiоду (32 793) (28 849)

18. Нематерiальнi активи
Станом на 31.12.2016 р. нематерiальнi активи Товариства були представленi наступним чином:
Таблиця 9.
(тис. грн.)
Балансова вартiсть 31.12.2016 31.12.2015
Незавершене будiвництво - -
Нематерiальнi активи 24 36
Всього 24 36

У наступнiй таблицi надано рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 31.12.2016р.
Таблиця 10.
(тис. грн.)
За собiвартiстю Нематерiальнi активи Незавершене будiвництво Всього
31 грудня 2014 року 2 169 - 2 169
Надходження -
Перемiщення з незавершеного будiвництва
Вибуття -
31 грудня 2015 року 2 169 - 2 169
Надходження - - -
Перемiщення з незавершеного будiвництва - - -
Вибуття 2 027 - 2 027
31 грудня 2016 року 142 - 142
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2014 року 2 125 - 2 125
Нарахування за рiк 8 - 8
31 грудня 2015 року 2 133 - 2 133
Нарахування за рiк 5 5
Вибуття 2 020 2 020
31 грудня 2016 року 118 118
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2015 року 36 - 36
31 грудня 2016 року 24 - 24

Повнiстю амортизованi нематерiальнi активи та нематерiальнi активи в заставi вiдсутнi.
19. Основнi засоби
Станом на 31.12.2016 р. основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
Таблиця 11.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Незавершене будiвництво 3 123 1 237
Основнi засоби, балансова вартiсть 42 858 42 940
Всього 45 981 44 177

У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31.12.2016 р.
Таблиця 12.
(тис. грн.)
За собiвартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Iншi ОЗ Незавершене будiвництво Всього
1 2 3 4 5 6 7 8
Первiсна вартiсть
31 грудня 2014 року 58 178 171 135 30 536 1 625 46 905 262 425
Надходження 13 23 417 - - 1 385 1 838
Перемiщення з незавершеного будiвництва 615 - (1053) (438)
Вибуття (26) (1) (27)
31 грудня 2015 року 58 191 171 747 30 953 1 624 46 1 237 263798
Надходження 1 417 128 34 3 925 4 505
Перемiщення з незавершеного будiвництва103 1152 56 33 (2 039) (695)
Вибуття (32) (1) (33)
31 грудня 2016 року 58 295 173 284 31 009 1 784 80 3 123 267 575
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2014 року 33 891 152 378 30 335 867 14 - 217 485
Нарахування за рiк 725 1 258 41 122 3 2 149
Вибуття (12) - (1) (13)
31 грудня 2015 року 34 616 153 624 30 376 988 17 - 219 621
Нарахування за рiк 666 1 106 72 123 7 1974
Вибуття (1) (1)
31 грудня 2016 року 35 282 154 729 30 448 1 111 24 - 221 594
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2015 року 23 575 18 123 577 636 29 1 237 44 177
31 грудня 2016 року 23 013 18 555 561 673 56 3 123 45 981


У наступнiй таблицi надано данi щодо основних засобiв у заставi та повнiстю амортизованих:
Таблиця 13.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Основнi засоби в заставi, балансова вартiсть 3 739 3 794
Основнi засоби, повнiстю амортизованi, первiсна вартiсть 172 578 163 952
20. Запаси
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
Таблиця 14.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Сировина та матерiали (за собiвартiстю) 6 216 2 867
Товари
Iншi запаси - -
Всього запаси 6 216 2 867
21. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть на нетто основi
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть Товариства були представленi наступним чином:
Таблиця 15.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Торговельна дебiторська заборгованiсть 606 985 438 875
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (203 871) (133 060)
Торговельна дебiторська заборгованiсть з урахуванням резерву на зменшення корисностi 403 114 305 815
Аванси виданi 82 133 40 806
Iнша дебiторська заборгованiсть 297 655 205 747
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi 782 902 552 368
Аналiз простроченої, але не знецiненої торговельної дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:
Таблиця 16.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
До 1,5 рокiв 274 301 135 611
Вiд 1,5 рокiв 128 813 170 204
Всього: 403 114 305 815
В Постановi КМУ вiд 29.11.2006р. № 1673 «Про стан фiнансово-бюджетної дисциплiни, заходи щодо посилення боротьби з корупцiєю та контролю за використанням державного майна i фiнансових ресурсiв» мiститься обмеження для пiдприємств державної форми власностi щодо включення для розрахунку резерву сумнiвних боргiв суми поточної дебiторської заборгованостi iз строком виникнення до пiвтора року.
Дебiторська заборгованiсть строком виникнення бiльше пiвтора року, по стягненню якої в примусовому порядку в Товариства в наявностi є рiшення суду та вiдкрито виконавче провадження, не вважається сумнiвною i, таким чином, резерв на неї не створюється.
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi, створений Товариством з урахуванням цiєї Постанови, станом на 31.12.2016 року в сумi 203871 тис. грн., в т.ч.: на портфельнiй основi – 686 тис. грн. та на iндивiдуальнiй основi 203185 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року сума резерву складала 133 060 тис. грн., в т.ч.: на портфельнiй основi – 426 тис. грн. та на iндивiдуальнiй основi 132634 тис. грн.
Змiна в резервi в 2016 роцi вiдбулося:
-за рахунок нарахування резерву в сумi 71 196 тис. грн.;
-за рахунок погашення частини заборгованостi за рахунок резерву в сумi 385 тис. грн.
Резерв на зменшення корисностi фiнансових активiв (резерв сумнiвних боргiв) на iндивiдуальнiй основi по ДП «Енергоринок» не створювався в зв’язку з наявнiстю договорiв на збiльшення позовної давностi на заборгованiсть, за якою минає термiн позовної давностi. Станом на 31.12.2016 року в наявностi договори про збiльшення позовної давностi з ДП «Енергоринок» на заборгованiсть на суму 3 904 тис. грн. В лютому 2017 року буде укладено договiр про збiльшення позовної давностi на заборгованiсть за 2014 рiк на суму 16 301 тис. грн., в якому термiн позовної давностi встановлюється до 31.01.2018 року. Згiдно з алгоритмом розрахункiв в поточному перiодi ДП «Енергоринок» проводиться погашення заборгованостi за минулi перiоди.
Змiни у резервах пiд торговельну дебiторську заборгованiсть представлено нижче.
Таблиця 17.
(тис. грн.)
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Резерв на початок перiоду 133 060 146 311
Збiльшення 71 196 -
Списання активiв за рахунок резерву (0) (13 170)
Змiна резерву в зв’язку з погашенням заборгованостi (385) (81)
Резерв на кiнець перiоду 203 871 133 060
22. Грошовi кошти
Внаслiдок введення в дiю Постанови КМУ вiд 18.06.2014 №217 „Про затвердження Порядку розподiлу коштiв, що надходять на поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв з гарантованим постачальником природного газу ” ПАТ „Днiпровська ТЕЦ” вiдкрито в ОУ АТ „Ощадбанк” поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання окремо для кожної категорiї споживачiв (населення, бюджет та iншi споживачi). Даною Постановою передбачено алгоритм розподiлу коштiв, якi находять на спецiальнi рахунки пiдприємства вiд КП КМР «Тепломережi» - єдиного споживача теплової енергiї. Згiдно затвердженого реєстру нормативу перерахування коштiв Банк самостiйно згiдно нормативу перераховує кошти на рахунки НАК „Нафтогаз України” та газотранспортуючої i газорозподiльчої органiзацiй.
Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 2015 року № 670-р "Про порядок розрахункiв за спожитий природний газ виробниками електричної енергiї, якi використовують природний газ для її виробництва" ПАТ „Днiпровська ТЕЦ” вiдкрито окремий поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для зарахування коштiв, що надходять вiд ДП „Енергоринок” за продану електричну енергiю. Цiльове призначення даних коштiв – проведення розрахункiв з НАК «Нафтогаз» за спожитий природний газ, використаний для виробництва електричної енергiї.
В 2016 роцi ( i в попереднi роки ) було встановлено нормативи перерахування коштiв Товариства на рахунки iз спецiальним режимом використання, з яких провадиться погашення заборгованостi Товариства за спожитий природний газ. Так в груднi НКРЕКП встановила для ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» такий норматив в розмiрi 77,31%, що фактично є обмеженням у використаннi грошових коштiв Товариством.
Грошовi кошти Товариства були представленi наступним чином:
Таблиця 18.
(тис. грн.)
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Каса та рахунки в банках, тис. грн. 42 850 13 685
Всього 42 850 13 685

23. Капiтал, який було випущено
Станом на 31.12.2016 р. зареєстрований та сплачений акцiонерний капiтал був представлений наступним чином:
Таблиця 19.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї, грн. 0,25 0,25
Кiлькiсть простих акцiй, шт. 101 638 844 101 638 844
Розмiр акцiонерного капiталу, тис. грн. 25 409 25 409

Структура капiталу Товариства, який було випущено станом на 31.12.2016 р. становить:
Таблиця 20.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Кiлькiсть Частка,% Кiлькiсть Частка,%
Фiзичнi особи резиденти 73 440 0,072 73 440 0,072
Фiзичнi особи нерезиденти - - - -
НАК «Нафтогаз України» - - - -
Фонд держмайна України 101 565 404 99,928 101 565 404 99,928
Iншi юридичнi особи - - - -
24. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Товариства були представленi наступним чином:
Таблиця 21.
(тис. грн.)
31.12.2016 31.12.2015
Iншi довгостроковi зобов’язання 98 1 134
Векселi виданi 3 200 22 200
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 828 099 594 809
З одержаних авансiв 9 571 78
По розрахункам з бюджетом 25 769 29 138
По розрахункам зi страхування 0 1 821
По розрахункам з оплати працi - -
З внутрiшнiх розрахункiв - -
Поточнi забезпечення 408 339
Разом: 867 145 649515
Iншi поточнi зобов’язання 154 857 68 286
Всього: 1 022 002 717 805

25. Державнi субсидiї
Станом на 31.12.2016 та 31.12.2015 рокiв державнi субсидiї на балансi вiдсутнi. Товариство отримує субсидiї у виглядi компенсацiй виплат постраждалим вiд аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi облiковуються на рахунку 48 «Цiльове фiнансування». Змiни залишку державних субсидiй представлено наступним чином:
Таблиця 22.
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
На 01 сiчня - -
Вiдображено у звiтi про прибутки та збитки 3 58
На 31 грудня - -
26. Умовнi зобов’язання i умовнi активи
Судовi позови
В 2015 роцi до ПАТ «Днiпровська ТЕ Ц» було заявлено позови, рiшення по яким не були прийнятi на кiнець року, а саме:
господарськi справи:
- № 904/9617/15 за позовом НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 5 872 900,73 грн. по договору постачання природного газу № 14/2293/11 вiд 30.09.2011 про стягнення за зобов’язаннями листопада 2011 року 3% рiчних за перiод з 24.05.2014 по19.06.2015 та iнфляцiйних за перiод з травня 2014 року по червень 2015 року, за зобов’язаннями грудня 2011 року 3% рiчних за перiод з 24.05.2014 по19.06.2015 та iнфляцiйних за перiод з травня 2014 року по травень 2015 року (основний борг стягнуто ранiше рiшенням суду вiд 19.07.2012 по справi № 18/5005/5715/2012, яке на дату подання позову не виконано; також в судовому порядку додатково стягувались рiчнi та iнфляцiйнi за попереднi перiоди у справах № 904/10101/2013, № 904/4090/14);
- № 804/10350/15 за позовом НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 53 158 387,58 грн. по договору постачання природного газу № 13/2329-ПР-3 вiд 28.12.2012 про стягнення за зобов’язаннями сiчня, лютого, березня, квiтня, жовтня, листопада , грудня 2013 року 3% рiчних за перiод з 23.05.2014 по 06.08.2015 та iнфляцiйних за перiод з травня 2014 року по червень 2015 року (основний борг стягнуто ранiше рiшенням суду вiд 15.07.2014 по справi № 904/4108/14, яке на дату подання позову не виконано);
- № 804/10349/15 за позовом НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 20 087 491,96 грн. по договору постачання природного газу № 13/2328-БО-3 вiд 28.12.2012 про стягнення за зобов’язаннями лютого, березня, квiтня, жовтня, листопада , грудня 2013 року 3% рiчних за перiод з 28.05.2014 по 06.08.2015 та iнфляцiйних за перiод з травня 2014 року по червень 2015 року (основний борг стягнуто ранiше рiшенням суду вiд 03.10.2014 по справi № 904/2428/14, яке на дату подання позову не виконано);
- № 804/10348/15 за позовом НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 13 879 867,15 грн. по договору постачання природного газу № 13/2327-ТЕ-3 вiд 28.12.2012 про стягнення за зобов’язаннями сiчня, лютого, березня, квiтня, жовтня, листопада , грудня 2013 року 3% рiчних за перiод з 25.03.2014 по 06.10.2014 та iнфляцiйних за перiод з березня 2014 року по жовтень 2014 року (основний борг стягнуто ранiше рiшенням суду вiд 03.06.2014 по справi № 904/2465/14, яке на дату подання позову не виконано);
- № 904/10871/15 за позовом ДП «НЕК «Укренерго» на загальну суму 5 986,80 грн. по договору на надання у користування каналiв електрозв’язку № 11/199-06 вiд 13.06.2006 за послуги, наданi в перiод з лютого 2015 року по листопад 2015 року;
- 904/10980/15 за позовом ТОВ «ДIД Конс» на суму 13 057 490,73 грн. про стягнення iнфляцiйних та рiчних за перiод з березня 2014 року по листопад 2015 року.
адмiнiстративнi справи:
- № 804/13891/15 за позовом ОДПI м. Днiпродзержинська на загальну суму 205 514,57 грн. щодо стягнення з ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» пенi за несвоєчасну сплату земельного податку, авансових внескiв по податку на прибуток, ПДВ, розмiщення викидiв, рентна плата за спецiальне використання води. Справу порушено 07.09.02015 та станом на початок звiтного перiоду 2016 року не розглянуто. Ухвалою суду вiд 11.01.2016 справу зупинено до 11.07.2016. Рiшення у данiй справi про задоволення позову було прийнято пiсля дати балансу 16.02.2017;
- № 804/6563/16 за позовом ОДПI м. Днiпродзержинська на загальну суму 245 868,06 грн. про стягнення податкового боргу з орендної плати за землю за липень 2016 року. Постановою вiд 28.11.2016 в задоволеннi позову вiдмовлено, апеляцiйна скарга позивачем не подавалась;
- № 2а/0470/10840/12 за позовом ОДПI м. Днiпродзержинська на загальну суму 1 405 272,06 грн. з орендної плати за землю, щодо стягнення з ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» податкового боргу з орендної плати за землю. Ухвалою суду першої iнстанцiї вiд 27.12.2016 року позов ОДПI м.Днiпродзержинська залишено без розгляду на пiдставi його вiдкликання позивачем. Апеляцiйна скарга ОДПI не подавалась.
-№ 804/16228/15 за позовом ОДПI м. Днiпродзержинська на загальну суму 2 306 370,74 грн про стягнення податкового боргу з податку на прибуток, ПДВ, орендної плати за землю, земельного податку. Ухвалою суду першої iнстанцiї вiд 10.11.2015 в задоволеннi позовної заяви ОДПI м. Днiпродзержинська вiдмовлено у зв’язку з несплатою судового збору. Ухвалою суду апеляцiйної iнстанцiї вiд 27.01.2016 року апеляцiйну скаргу ОДПI повернуто, в клопотаннi ОДПI про звiльнення вiд сплати судового збору вiдмовлено.
-№ 804/6563/16 за позовом ОДПI м. Днiпродзержинська на загальну суму 245 868,06 грн. про стягнення податкового боргу з орендної плати за землю. Постановою суду першої iнстанцiї вiд 28.11.2016 року в задоволеннi позову ОДПI м. Днiпродзержинська вiдмовлено. Апеляцiйна скарга ОДПI не подавалась.
Розгляд судами зазначених вище справ, зупинено у зв’язку з порушенням вiдносно ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» справи про банкрутство. Всi позивачi звернулись iз цими позовними вимогами до боржника в рамках слухання справи про банкрутство.
Так, Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 17.12.2015 року №904/10198/15 порушено провадження у справi про банкрутство, розпочато процедуру розпорядження майном та введено мораторiй на задоволення вимог кредиторiв.
Справу порушено за заявою Дочiрньої компанiї «ГАЗ УКРАЇНИ» Нацiональної акцiонерної компанiї «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» у зв'язку з наявнiстю безспiрних вимог кредитора, в загальнiй сумi 19 593 293,63 грн., якi стягнутi за рiшеннями суду та не погашенi бiльш нiж протягом трьох мiсяцiв з дати вiдкриття виконавчого провадження.
З метою виявлення кредиторiв ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», на офiцiйному веб-сайтi Вищого господарського суду України в мережi Iнтернет було оприлюднено повiдомлення про порушення провадження у справi про банкрутство.
Станом на дату порушення справи про банкрутство загальний розмiр кредиторської заборгованостi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» складав 685 166 тис. грн. з якої заявлено кредиторами безпосередньо до суду (без врахування сум донарахованих iнфляцiйних, рiчних, пенi та штрафiв) на суму 653 844 тис. грн. Не заявлено вимог на суму 31 322 тис. грн. Зазначена сума , в залежностi вiд результатiв судового розгляду може бути визнана безнадiйною та пiдлягатиме списанню з облiку.
Станом на 27.01.2017 року до Господарського суду iз грошовими вимогами до ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» звернулось 13 кредиторiв, а саме:
ТОВ «ДIД Конс» iз вимогами на суму 16 552 949,80 грн.; ПАТ «Укртелеком» з вимогами на суму 19 473,88 грн, ДП «НЕК «Укренерго» з вимогами на загальну суму 6717,16 грн, ДП «Енергоринок» з вимогами на суму 321 925,68 грн, ПАТ «Укртрансгаз» з вимогами на суму 1 147 610,14 грн., ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» з вимогами на суму 39 232 291,51 грн., ПАТ «ДТЕК «Днiпрообленерго» з вимогами на суму 15 248 011,55 грн, Днiпродзержинське об’єднання УПФУ у Днiпропетровськiй областi з вимогами на суму 305 799,05 грн., ПАТ «НАК Нафтогаз України» з вимогами на суму 755 947 227,04 грн., ТОВ НВП «Рекон» з вимогами на суму 48 240,00 грн., Днiпродзержинська ОДПI з вимогами на суму 54 579 119,43 грн., Державна екологiчна iнспекцiя з вимогами на суму 56 869,83 грн., ПАД «Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Дзержинського» з вимогами на суму 7 636,87 грн.
Загальна сума заявлених вимог кредиторiв складає 883 520 499,94 грн. в тому числi 462 768 тис. грн. основного боргу.
ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» визнає вимоги кредиторiв частково, в сумi 755 274 163,71 грн. в тому числi 451 551 тис. грн. основного боргу. Затвердження реєстру вимог кредиторiв, станом на дату рiчного звiту за 2016 рiк , не вiдбулось, стадiя розпорядження майном не завершена, реєстр вимог кредиторiв не затверджено, це вiдбудеться пiсля дати балансу в 2017 роцi.
Основним кредитором ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», порiвняно з iншими вимогами, є НАК «Нафтогаз України». В рамках справи про банкрутство цим кредитором заявлено вимог на загальну суму 755 947 227,03 грн, в тому числi:
-395 062 991,58 грн основного боргу з якого пiдтверджено рiшеннями суду 291 650 575,86 грн, не пiдтверджено, але заявлено в складi вимог i фактично борг iснує – 103 412 415,72 грн.;
-68 780 179,58 грн – пенi з якої 24 219 829,08 грн пiдтверджено рiшеннями суду, прийнятими до дати порушення справи про банкрутство, а 44 719 647,47 грн. донараховано на дату порушення справи. Стосовно донарахованої пенi до суду заявлено клопотання про зменшення пенi в розмiрi 100% на пiдставi ст. 233 Господарського кодексу України, ст. 551 Цивiльного кодексу України, ч. 3 ст. 83 Господарського процесуального кодексу . До прийняття судом остаточного рiшення по донарахованiй пенi визначити чи матиме це вплив на фiнансовий результат 2016 року неможливо;
-243 005 233,44 грн iнфляцiйних з яких судовими рiшеннями, прийнятими до дати порушення справи про банкрутство пiдтверджено 74 230 568,24 грн, якi не оспорюються; донараховано iнфляцiйних 168 774 665,20 грн з яких неправомiрно – 38 684 000,06 грн. за рахунок неправильних розрахункiв, тому визнанню пiдлягають донарахованi iнфляцiйнi в сумi 130 129 035,11 грн. та 74 230 568,24 грн (разом – 204 359 603,35 грн.) грн.;
-24 441 933,59 грн – 3% рiчних, з яких пiдтверджено рiшеннями суду до порушення справи про банкрутство 12 387 947,19 грн., донараховано 12 053 986,40 грн. Зазначенi суми не оспорюються боржником.
-23 332 4483,15 грн. штрафу, з яких 17 558 374,07 грн пiдтверджено рiшеннями суду, 5 774 109,08 грн донараховано, але до суду також заявлено клопотання про зменшення штрафу на 100% на пiдставi ст. 233 Господарського кодексу України, ст. 551 Цивiльного кодексу України, ч. 3 ст. 83 Господарського процесуального кодексу . До прийняття судом остаточного рiшення по донарахованому штрафу визначити чи матиме це вплив на фiнансовий результат 2016 року неможливо;
Загальна сума вимог по кредитору НАК «Нафтогаз України» яку пiдтверджує ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» складає 666 807 831,81 грн.
В рамках розгляду справи про банкрутство Днiпродзержинською ОДПI заявленi вимоги якi складаються з податкового боргу та податкових зобов’язань, визначених податковою на пiдставi податкових повiдомлень –рiшень, прийнятих за результатами документальних перевiрок, а саме 31.029.035,29 грн основного боргу, 8 530 701,31 пенi, 15 073 913,58 грн штрафу, разом – 54 579 913,58 грн.
Зазначенi суми мiстять, в тому числi вимоги по неузгодженим податковим зобов’язанням, оскiльки податковi повiдомлення-рiшення оскаржувались в судовому порядку протягом 2012-2016 рокiв. Загалом, в цей перiод в провадженнi знаходилось 22 позови на загальну суму 27 952 126,35 грн. розгляд яких вiдбувався й протягом 2016 року.
На початок 2016 року в провадженнi юридичного вiддiлу загалом перебувало 16 позовiв, провадження по яким порушенi починаючи з 2012 року, i вимоги по яким заявленi податковою в справi про банкрутство.
Так, в 2016 роцi юридичним вiддiлом Товариства були поданi 6 (шiсть) позовiв на суму 6 990 691,56 грн. щодо визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень (далi - ППР) ОДПI м. Днiпродзержинська по донарахуванню податкiв, застосуванню фiнансових санкцiй та пенi, з яких 5 (п’ять) на суму 6 938 869,32 грн. задоволено, один - на суму 51 822,24 грн. слухається. У вiдсотковому вiдношеннi вiдсоток справ, якi вирiшено на користь Товариства складає 99,25%.
Станом на 31.12.2016 року з них:
Прийнятi рiшення про задоволення 16-ти позовiв (2/3), провадження по яким розпочатi до початку 2016 року, на користь ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» всього на суму 20 835 418,49 грн. або на 74,5% вiд суми усiх поданих Товариством позовiв до Днiпродзержинської ОДПI.
Вiдмовлено в задоволеннi 4 (чотирьох) позовiв на суму 2 304 314,30 грн.
Частково задоволенi два позови на суму 1 987 451,88 грн., вiдхиленою залишаються суми 2 191 250,33 грн.
Два позови на суму 1 718 726,37 грн. знаходяться на розглядi в касацiйнiй iнстанцiї.
Два позови на суму 2 922 843,17 грн. ще не розглянутi судом першої iнстанцiї.
Один позов на суму 9 528 025,80 грн. знаходиться на розглядi в апеляцiйнiй iнстанцiї.

Далi докладно про позови, по яким Днiпродзержинська ОДПI заявила вимоги про включення сум до реєстру вимог в рамках справи про банкрутство.
Справа № 804/16538/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000322207 вiд 07.09.2015 на загальну суму 6 227 806,25 грн. з податку на прибуток, № 0000312202 вiд 07.09.2015 на суму 2 112 853,00 грн. з основного платежу та 1 056 426,50 грн. зi штрафних санкцiй з податку на додану вартiсть, № 0000302205 вiд 07 вересня 2015 року про нарахування штрафних санкцiй в сумi 130 940,05 грн. за порушення в сферi реєстраторiв розрахункових операцiй.
Податкове зобов’язання визначене контролюючим органом самостiйно за результатами комплексної перевiрки в податковому повiдомленнi-рiшеннi. Постановою Днiпропетровського окружного суду вiд 28.04.2016 адмiнiстративний позов задоволено, зазначене податкове –повiдомлення рiшення скасоване в повному обсязi. Днiпродзержинська ОДПI подала апеляцiйну скаргу. Слухання справи призначено на 14.03.2017;
Справа № 804/4082/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0002731503 вiд 25.02.2015 на загальну суму 160 319,50 грн та № 0002721503 вiд 25.02.2015 на загальну суму 904 044,20 грн. з податку на прибуток. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 12.08.2015 у справi № 804/4082/15, залишеною без змiн Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 13.01.2016 в задоволеннi за адмiнiстративного позову ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» про скасування зазначених податкових повiдомлень-рiшень вiдмовлено. Ухвалою вiд 14.03.2016 вiдкрито касацiйне провадження у данiй справi. Справу до розгляду не призначено;
Справа № 804/568/16 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0001851503 вiд 21.01.2016 на загальну суму 1 443 838,25 грн. та № 0001841503 вiд 21.01.2016 на загальну суму 3 323 645,77 грн. з податку на прибуток. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 10.03.2016 у справi № 804/568/16 позов задоволено. Iнформацiя про подання апеляцiйної скарги вiдсутня.
Справа № 804/571/16 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000611504 вiд 21.01.2016 на загальну суму 996,23 грн. (збiр за спецiальне використання води), № 0000631504 вiд 21.01.2016 на суму 703,70 грн. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 01.03.2016, залишеною в силi Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 26.10.2016 позов задоволено, визнано протиправним податкове повiдомлення рiшення № 0000611504 вiд 21.01.2016 на загальну суму 996,23 грн.
Справа № 804/16083/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0029191702 вiд 20.11.2015 на суму 2 710 562,40 грн. - податок на доходи фiзичних осiб, в тому числi на суму основного платежу 1 087 445,17 грн. та штрафнi санкцiї в сумi 1 623 117,23 грн.; № 002917702 вiд 20.11.2015 на суму 160 181,00грн. – вiйськовий збiр, в тому числi основний платiж 95 579,68 грн. та штрафнi санкцiї 64 601,32 грн. № 0022371702 вiд 07.09.2015 в сумi 170,00 грн. транспортнi засоби. Справа слухається в Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi.
Справа № 804/7289/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0005911504 вiд 19.05.2015 на загальну суму 17 157,58 грн. та в податковому повiдомленнi рiшеннi № 0005901504 вiд 19.05.2015 на загальну суму 335 651,40 грн. з орендної плати за землю. Постановою окружного адмiнiстративного суду вiд 20.10.2015, залишеною в силi Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 12.04.2016 у справi № 804/7289/15 в задоволеннi адмiнiстративного позову ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» вiдмовлено. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду вiд 20.05.2016 вiдкрито касацiйне провадження, справу до розгляду не призначено, отже податкове зобов’язання є неузгодженим.
Справа № 804/7289/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0005911504 вiд 19.05.2015 на загальну суму 17 157,58 грн. та в податковому повiдомленнi рiшеннi № 0005901504 вiд 19.05.2015 на загальну суму 335 651,40 грн. з орендної плати за землю, № 0005951504 вiд 19.05.2015 на загальну суму 1 533,69 грн. з орендної плати та податку на землю. Постановою окружного адмiнiстративного суду вiд 20.10.2015, залишеною в силi Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 12.04.2016 в задоволеннi адмiнiстративного позову ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» вiдмовлено. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду вiд 20.05.2016 вiдкрито касацiйне провадження, справу до розгляду не призначено, отже податкове зобов’язання є неузгодженим.
Справа № 804/3981/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0002631503 вiд 20.02.2015 на загальну суму 1 111 869,08 грн. та в податковому повiдомленнi рiшеннi № 0002621503 вiд 20.02.2015 на загальну суму 12 060,68 грн. з орендної плати за землю. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 03.06.2015 адмiнiстративний позов ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» задоволено частково, зазначенi вище податковi повiдомлення-рiшення скасовано. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17.12.2015 рiшення суду першої iнстанцiї залишено без змiн. Вiдомостi про подання касацiйної скарги вiдсутнi.
Справа № 2а/0470/12594/12 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000561503 вiд 09.02.2012 на загальну суму 12 571,44 грн. з орендної плати за землю. Ухвалою вiд 12.12.2012 позов було залишено без розгляду, оскiльки позивач повторно не прибув в судове засiдання. Зазначена Ухвала була оскаржена до апеляцiйного суду та суду касацiйної iнстанцiї та залишена в силi. Пiдприємство повторно звернулось до адмiнiстративного суду з позовом про оскарження зазначеного податкового-повiдомлення рiшення. Справi було присвоєно новий № 804/2348/15. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 14.04.2015 позов задоволено, податкове повiдомлення рiшення скасоване. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 21.07.2015 рiшення суду першої iнстанцiї залишено в силi.
Справа № 804/413/16 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 00114791504 вiд 28.12.2015 на загальну суму 50 359,69 грн. № 0014751504 вiд 28.12.2015 на загальну суму 1 399,45 грн. та в податковому повiдомленнi рiшеннi № 0014761504 вiд 28.12.2015 на загальну суму 63,10 грн. з орендної плати за землю та земельного податку. Справа № 804/413/16 знаходиться в провадженнi Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду та не розглянута.
Справа № 804/570/16 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000701504 вiд 21.01.2016 на загальну суму 34 315,15 грн. з орендної плати за землю. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 27.04.2016, залишеною в силi Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 26.09.2016 адмiнiстративний позов задоволено.
Справа № 2а/0470/4865/11, яка була розпочата 10.09.2010 за позовом Днiпродзержинської ОДПI до ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» про стягнення заборгованостi по платi за землю на суму 1 082 844,62 грн. Справа повернулась на новий розгляд з ВАСУ. Постановою вiд 06.03.2013 позов задоволено, стягнуто 1 005 953.45 грн. Постановою ДААС вiд 15.06.2014 рiшення першої iнстанцiї залишено в силi. Постановою ВАСУ вiд 30.03.2016 року задоволено касацiйну скаргу ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" в задоволеннi позову ОДПI вiдмовлено, борг визнано безнадiйним, але податкова iнспекцiя не здiйснює дiї по коригуванню зазначених податкових зобов’язань у зв’язку з чим ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» звернулось до суду з позовом.
Справа № 804/9060/16 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про зобов’язання ОДПI списати з лицьового рахунку заборгованiсть по платi за землю по справi № 2а/0470/4865/11.
Справа № 804/4083/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0002911504 вiд 02.03.2015 на загальну суму 104 415,34 грн. та в податковому повiдомленнi рiшеннi № 0002921504 вiд 02.03.2015 на загальну суму 41,93 грн. з податку на землю. Зазначена справа пов’язана зi справою № 2а/0470/4865/11. Постановою вiд 26.09.2016 позов задоволено. Апеляцiйна скарга не подавалась.
Справа № 2а/0470/12593/12 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000581503 вiд 09.02.2012 на загальну суму 626,64 грн. з податку на землю. Зазначена справа пов’язана зi справою № 2а/0470/4865/11. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 14.04.2015 в задоволеннi позову вiдмовлено. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 15.06.2016 позов задоволено.
Справа № 804/8893/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0001782205 вiд 25.06.2015 на загальну суму 17 650,50 грн., в т.ч. основний борг -11767,00 грн., штраф – 5883,5 грн. з податку на додану вартiсть. Постановою окружного адмiнiстративного суду вiд 25.12.2015 задоволено адмiнiстративний позов. Апеляцiйна скарга не подавалась.
Справа № 804/11258/14 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0002862206 вiд 14.07.2014 на загальну суму 200 457,00 грн., в т.ч. основний борг - 133 638,00 грн., штраф – 68 819,00 грн. з податку на додану вартiсть. Постановою окружного адмiнiстративного суду вiд 16.09.2014 задоволено адмiнiстративний позов ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» та податкове повiдомлення-рiшення скасовано. Постановою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 14.05.2015 Постанову суду першої iнстанцiї скасовано в позовi вiдмовлено. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду вiд 22.06.2015 в прийняттi касацiйної скарги вiдмовлено.
Справа № 2а/0470/11357/12 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0002661502 вiд 25.06.2012 на загальну суму 2 377 086,13 грн. (штраф) з податку на додану вартiсть. Постановою окружного адмiнiстративного суду вiд 25.10.2012 у справi № 2а/0470/11357/12 частково задоволено адмiнiстративний позов ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» та податкове повiдомлення-рiшення в сумi 613 125,09 скасовано. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 26.11.2013 рiшення суду першої iнстанцiї залишено в силi. Ухвалою ВАСУ вiд 19.01.2015 попереднi рiшення у справi скасованi, справу направлено на новий розгляд до суду першої iнстанцiї. Пiсля повернення справи до суду першої iнстанцiї, справi було призначено новий номер – 804/2638/15. Постановою вiд 16.03.2015 позов задоволено частково. Суму штрафу зменшено на 786 815,50 грн. залишок складає 1590270, 63грн. Постановою 19.11.2015 рiшення суду першої iнстанцiї залишено без змiн. Ухвалою ВАСУ вiд 19.01.2016 вiдкрито касацiйне провадження. Справу до розгляду не призначено.
Справа № 804/569/16 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 00018815012 вiд 21.01.2016 на загальну суму 1 500 085,26 грн. (штраф) з податку на додану вартiсть. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 16.03.2016, залишеною в силi Ухвалою ДААС вiд 19.01.2017 позов задоволено.
Справа № 804/5595/15 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0011831704/9221/522 вiд 07.04.2015 на загальну суму 283 733,27 грн., в т.ч. штраф - 225 317,60 грн., пеня – 58 415,67 грн. та в рiшеннi № 0011831704/9221/523 вiд 07.04.2015 на загальну суму 223 682,61 грн., в т.ч. штраф - 153 523,17 грн., пеня – 70 159,44 грн. (єдиний соцiальний внесок). Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 23.06.2015 штрафи скасовано. Апеляцiйна скарга не подавалась.
Справа № 804/466/16 за позовом ПАТ «Днiпродзержинська ТЕЦ» до Днiпродзержинської ОДПI про скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000101705/1/173 вiд 06.01.2016 на суму 635 284,96 грн., Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 29.03.2016 штрафи скасовано. Апеляцiйна скарга не подавалась.

Оцiнюючи умовнi зобов’язання необхiдно зазначити, що Днiпродзержинською ОДПI в рамках справи про банкрутство заявлено пенi на загальну суму 8 530 701,31 грн. Є вiрогiднiсть, що судом не буде затверджено до сплати зазначену суму, оскiльки до суду податкова iнспекцiя не надала докладного розрахунку пенi, що унеможливлює здiйснення перевiрки правильностi нарахування цiєї пенi та не дає можливостi визначити на якi саме податковi зобов’язання нараховано пеню.
Також в 2016 роцi юридичним вiддiлом було подано 10 (десять) скарг на дiї державної виконавчої служби, всього на суму 28 056 931,26 грн.
В тому числi 5 (п’ять) скарг на неправомiрнi дiї державного виконавця вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Днiпропетровськiй областi на дiї щодо стягнення виконавчого збору на загальну суму 968 003,15 грн., 4 (чотири) з яких (справи № 7/205, 30/240, 18/172, 9/200) по стягненню виконавчого збору в сумi 394 255,51 грн. за позовами ПАТ «Днiпропетровськгаз», та 1 (одна) (справа № 12-227) по стягненню виконавчого збору в сумi 658 007,15 грн. по позову ПАТ «ДТЕК Днiпрообленерго». 2 (двi) (справа № 7/205 та №30/240), з них на суму 206 664,00 грн. були задоволенi, а 3 (три) (справи № 18/172, 9/200 та 12-227 ) на суму 845 598,66 грн. знаходяться на розглядi в судi.
Iншi 5 (п’ять) скарг було подано на дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень Департаменту Державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України по винесенню постанови про стягнення виконавчого збору вiд 26.01.2016 року на загальну суму 27 088 928,11 грн. по господарським справам за позовами НАК «Нафтогаз України» до ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», а саме справи № 904/4108/14, 904/4107/14, 904/2428/14, 904/2465/14, 904/5710/15.
За результатами розгляду судами вiдмолено в задоволеннi скарг на суму виконавчого збору 18 031 807,20 грн. (справи № 904/4108/14, № 904/2428/14, № 904/2465/14) та задоволено двi скарги на суму виконавчого збору 9 057 120,91 грн. Рiшення по ним не є остаточними.
Треба звернути увагу, що з усiх вище перелiчених справ, перегляд їх Вищiм господарським судом України здiйснено лише в справi № 904/5710/15 розглянутiй на користь ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» про задоволення скарги на суму виконавчого збору 6 018 346,27 грн. В справах 904/2428/14 Вищiм господарським судом в задоволеннi скарги вiдмовлено на суму 3 175 409,87 грн. виконавчого збору та № 904/2465/14 на суму 5 959 814,58 грн.
Всi iншi справи (7/205, 30/240, 18/172, 9/200, 12-227, № 904/4108/14, 904/4107/14) знаходяться на розглядi в судах господарської юрисдикцiї та спiр по ним є незавершеним.
Таким чином, в результатi претензiйно-позовної роботи було, станом на 02.2017 року , зекономлено кошти Товариства в сумi 6 013 744,06 грн.
Також в 2016 роцi Товариство продовжувало стягнення кредиторської заборгованостi з житлово-будiвельних кооперативiв та iнших споживачiв теплової енергiї (крiм населення) по рiшенням судiв, якi були прийнятi до 01.01.2016 року. В провадженнi знаходилось 27 справ, по яким було прийнято рiшення про стягнення боргу на загальну суму 1 191 127,88 грн.
Протягом 2016 року Товариство зверталось до ДВС з заявами про вiдкриття виконавчих проваджень, але в задоволеннi бiльшостi таких заяв було вiдмолено у зв’язку з пропуском строку на пред’явлення виконавчих документiв до виконання. Така позицiя ДВС суперечила дiючому законодавству, тому Товариство оскаржило дiї до суду. Загалом протягом 2016 року до суду було подано 10 скарг на дiї ДВС по вiдмовi у вiдкриттi виконавчих проваджень. Загальна сума по виконавчим документам в цiй категорiях справ складала 467 110,22 грн. Всi скарги були задоволенi, що дозволило вiдкрити виконавчi провадження та частково здiйснювати стягнення боргiв. Протягом 2016 року було стягнуто 22 306,54 грн.
По 9 (дев’яти) справам на загальну суму 299 361,85 грн. до суду поданi заяви про видачу дублiкатiв виконавчих документiв та вiдновлення строкiв на пред’явлення їх до виконання. На дату балансу рiшення по цим заявам ще не прийнятi.
Вiдносно двох контрагентiв, а саме КП "ДЖО"ДП Жовтень та КП "Дорожник" порушено справу про банкрутство. Загальний розмiр заборгованостi по цим справам складає 50 605,67 грн. Iснує вiрогiднiсть, що пiсля завершення лiквiдацiйних процедур цей борг буде визнано безнадiйним.
По п’яти справам, загальна заборгованiсть по яким складає 103 899,93 грн. пропущено строки пред’явлення виконавчих документiв до виконання.
Одна справа на суму 14 474,62 грн знаходиться на виконаннi.
Необхiдно зазначити, що стягнення боргiв по цим категорiям справ вiдбувається дуже повiльно, оскiльки рiвень розрахункiв населення дуже низький.
Загалом, протягом 2016 року в примусовому порядку стягнуто 8 624,99 грн. Пiсля дати балансу, в 2017 роцi стягнуто 35 459,58 грн.
Щодо дебiторської заборгованостi.
Протягом 2016 року стягнення заборгованостi з КП КМР «Тепломережi» в судовому порядку не вiдбувалось в зв’язку з великим розмiром судового збору, який необхiдно сплатити перед поданням позовiв. Загалом планувалось подати 12 позовiв на загальну суму 609 200 022,50 грн, з яких сума основного боргу складає 166 675 450,36 грн. який не стягнуто в судовому порядку за перiод з 01.01.2015 по 31.12.2016 рокiв, 19 753 824,32 грн – 3% рiчних, 192 907 084,64 грн. iнфляцiйнi, 209 955 465,16 грн пенi, 19 904 198,02 грн штрафу. Для подання цих позовiв необхiдно було сплатити майже 2 000 000,00 грн судового збору.
Станом на 01.01.2016 заборгованiсть КП КМР «Тепломережi» за перiод з 2000 по 2014 роки пiдтверджена рiшеннями суду на загальну суму 603 376 045,27 грн, з яких основний борг складає 403 023 073,30 грн, iнфляцiйнi 98 410 407,56 грн, рiчнi 40 988 987,11 грн, штраф 16 215 163,10 грн. судовий збiр 330 402,24 грн, витрати на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу – 886,54грн.
Станом на початок року дебiторська заборгованiсть до погашення за рiшеннями суду складала 497 944 212,86 грн. в тому числi штрафнi (фiнансовi) санкцiї 196 552 889,91 грн. На 31.12.2016 дебiторська заборгованiсть до погашення за рiшеннями суду склала 496 917 237,56 грн, в тому числi штрафнi (фiнансовi) санкцiї 195 888 471,23 грн. Тобто, протягом року борг зменшився лише на 1 026 975,30 грн. , що у вiдсоткову вiдношеннi складає 0,2%.
За нашою оцiнкою, вплив на фiнансовi результати задоволення позовних вимог, стороною яких є Товариство, є суттєвим, але вiрогiднiсть задоволення позовних вимог Товариства є високою, тому забезпечення майбутнiх втрат пiд цi суми не створювалися. В зв’язку iз не визначенiстю сум потенцiйних зобов’язань, що можуть виникнути пiсля прийняття остаточних рiшень по судовим справам, умовнi зобов’язання i умовнi активи у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк не визнаються.
Нестабiльнiсть на ринку електроенергiї України
Серед стратегiчних завдань розвитку нацiональної економiки України та змiцнення основ її економiчного зростання має бути проведення глибоких якiсних перетворень в енергетичному секторi економiки та ефективної енергетичної полiтики за допомогою вiдповiдних iнструментiв.
На шляху цих перетворень одним iз невiдкладних завдань енергетичної полiтики держави є вирiшення проблем вдосконалення енергетичних ринкiв України та запровадження вiдповiдно до свiтової практики ефективних механiзмiв їхнього державного регулювання. Недосконале державне регулювання в енергетичнiй сферi зумовило те, що й досi внутрiшнi ринки енергоресурсiв України (крiм, з певними застереженнями, ринку нафтопродуктiв i ринку послуг з постачання електроенергiї) не є конкурентними, оскiльки на жодному з них не забезпечується вiльний вибiр контрагентiв, а дiя ринкових механiзмiв цiноутворення практично нiвелюється частим централiзовано-адмiнiстративним втручанням.
При цьому вдосконалення енергетичних ринкiв необхiдно розглядати як з позицiї економiчної ефективностi, так i з позицiї забезпечення енергетичної безпеки, а також з урахуванням їхнього реального стану, специфiки функцiонування та свiтових тенденцiй розвитку. Напрями вдосконалення повиннi конкретизуватися для кожного з енергетичних ринкiв України. Нижче розглянуто проблеми вдосконалення ринку електроенергiї.

Економiчне середовище
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Знецiнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня («грн.») - знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для грн./долар США та грн./ Євро зросли з 5.05 та 7.4195 станом на 31.12.2007 року до 27,1909та 28,4226 станом на 31.12.2016 року, вiдповiдно.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, провадження процедури банкрутства Товариства, що розпочата в груднi 2015 року та триває на дату затвердження фiнансової звiтностi, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
27. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв
Товариство має фiнансовi активи, такi як торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти.
Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, а також iншi зобов'язання. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається наступним чином:
справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi стандартними умовами, що торгуються на активних лiквiдних ринках, визначається у вiдповiдностi з ринковими котируваннями (включаючи векселi, що котируються на органiзованому ринку, якi погашаються, незабезпеченi i безстроковi облiгацiї);
справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов'язань (виключаючи описанi вище) визначається вiдповiдно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу теперiшньої вартостi грошових потокiв з використанням цiн за поточними ринковими операцiями.
На думку керiвництва Товариства, балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань Товариства, яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Станом на 31.12.2016 р. фiнансовi iнструменти Товариства були представленi таким чином:
Таблиця 23.
тис. грн.
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2015 2016 2015
Фiнансовi активи
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 409 686 311 453 409 686 311 453
Грошовi кошти та їх еквiваленти 42 850 13 685 42 850 13 685
Всього фiнансових активiв: 452 536 325 138 452 536 325 138
Фiнансовi зобов’язання
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 708 857 484 806 708 857 484 806
Iншi зобов’язання 164 164 164 164
Всього фiнансових зобов’язань: 709 021 484 970 709 021 484 970
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
28. Управлiння ризиками
Основнi ризики включають: кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. Грошовi кошти та строковi депозити оцiнюються з мiнiмальним кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових iнститутах, якi на даний момент мають мiнiмальний ризик дефолту.
Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Товариство веде жорсткий контроль над своєю торговою дебiторською заборгованiстю. Для кожного клiєнта визначаються кредитнi лiмiти та перiоди на пiдставi їх кредитної iсторiї, якi переглядаються на регулярнiй основi. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати.
Балансова вартiсть дебiторської та iншої заборгованостi, являє собою максимальний кредитний ризик Товариства.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзованої готової продукцiї.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов’язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:
Таблиця 24.
(тис. грн.)
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 року Вiд 1 року до 3 рокiв Вiд 3 рокiв Всього
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 267 132 233 558 195 413 696 103
Iнша кредиторська заборгованiсть 9 546 8 3200 12 754
Iншi поточнi зобов’язання 0 0 164 164
Всього 276 678 233 566 198 777 709 021

Таблиця 25.
(тис. грн.)
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року До 1 року Вiд 1 року до 3 рокiв Вiд 3 рокiв Всього
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 149 393 220 304 92 846 462 543
Iнша кредиторська заборгованiсть 55 8 22 200 22 263
Iншi поточнi зобов’язання 0 0 164 164
Всього 149 448 220 312 115 210 484 970
Управлiння ризиком капiталу
Структура капiталу Товариства складається iз Капiталу, який належить акцiонерам та iнформацiя про який розкривається в Примiтцi 24, додаткового капiталу, резервного капiталу та нерозподiленого прибутку.
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування.


29. Подiї пiсля звiтної дати
Всi подiї пiсля дати балансу здiйснювались в межах операцiйної дiяльностi Товариства.
Подiй, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 року та за 2016 рiк вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» та якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2016 року та за 2016 рiк, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства, не вiдбувалося.
Пiсля дати балансу триває провадження у справi про банкрутство ПАТ «Днiпровська ТЕЦ».
Станом на дату порушення справи про банкрутство загальний розмiр кредиторської заборгованостi ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» складав 685 166 тис. грн. з якої заявлено кредиторами безпосередньо до суду (без врахування сум донарахованих iнфляцiйних, рiчних, пенi та штрафiв) на суму 653 844 тис. грн. Не заявлено вимог на суму 31 322 тис. грн. Зазначена сума , в залежностi вiд результатiв судового розгляду може бути визнана безнадiйною та пiдлягатиме списанню з облiку.
Станом на 27.01.2017 року до Господарського суду iз грошовими вимогами до ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» звернулось 13 кредиторiв
Загальна сума заявлених вимог кредиторiв складає 883 520 499,94 грн. в тому числi 462 768 тис. грн. основного боргу.
ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» визнає вимоги кредиторiв частково, в сумi 755 274 163,71 грн. в тому числi 451 551 тис. грн. основного боргу. Затвердження реєстру вимог кредиторiв, станом на дату рiчного звiту за 2016 рiк , не вiдбулось, стадiя розпорядження майном не завершена, реєстр вимог кредиторiв не затверджено, це вiдбудеться пiсля дати балансу в 2017 роцi.
Основним кредитором ПАТ «Днiпровська ТЕЦ», порiвняно з iншими вимогами, є НАК «Нафтогаз України». В рамках справи про банкрутство цим кредитором заявлено вимог на загальну суму 755 947 227,03 грн. Загальна сума вимог по кредитору НАК «Нафтогаз України», яку пiдтверджує ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» складає 666 807 831,81 грн.
В рамках розгляду справи про банкрутство Днiпродзержинською ОДПI заявленi вимоги якi складаються з податкового боргу та податкових зобов’язань, визначених податковою на пiдставi податкових повiдомлень –рiшень, прийнятих за результатами документальних перевiрок, в тому числi заявлено пенi на загальну суму 8 530 701,31 грн. Є вiрогiднiсть, що судом не буде затверджено до сплати зазначену суму, оскiльки до суду податкова iнспекцiя не надала докладного розрахунку пенi, що унеможливлює здiйснення перевiрки правильностi нарахування цiєї пенi та не дає можливостi визначити, на якi саме податковi зобов’язання нараховано пеню.
В лютому 2017 року буде укладено договiр з оптовим покупцем електроенергiї, що виробляється Товариством, ДП «Енергоринок» про збiльшення позовної давностi на дебiторську заборгованiсть за поставлену електроенергiю за 2014 рiк на суму 16 301 тис. грн., в якому термiн позовної давностi встановлюється до 31.01.2018 року. Це дозволить зменшити витрати на створення резервiв на знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi та збiльшить вiрогiднiсть бiльш стабiльного отримання доходiв. ДП «Енергоринок» в 2017 роцi буде проводитися погашення заборгованостi за минулi перiоди згiдно з встановленим та узгодженим алгоритмом розрахункiв.
Товариство планує подати на розгляд комiтету кредиторiв та до господарського суду план санацiї, яким будуть передбачатись наступнi кроки :
- Погашення задоволених боржником безспiрних вимог (пiдтверджених рiшеннями суду) за категорiєю «Основний борг, iнфляцiйнi, рiчнi» пропонуватиметься частково шляхом розстрочення боргу рiвними частинами на 20-30 рокiв, частково, враховуючи, що борг КП КМР «Тепломережi» ( стара назва - КП ДМР «Днiпродзержинськтепломережа») практично рiвнозначний боргу ПАТ «Днiпровська ТЕЦ» перед кредиторами, - шляхом переведення боргу на КП КМР «Тепломережi» з одночасним складанням графiку погашення заборгованостi.
- Зобов'язання щодо сплати неустойки (пенi, штрафи) пропонуватиметься припинити шляхом прощення боргу (ст. 605 ЦКУ).
Наявнiсть заборгованостi за спожитий природний газ за минулi перiоди не дало змоги заключити договори постачання природного газу з єдиним постачальником НАК «Нафтогаз України» на 2016 рiк, тому отримання номiнацiї (лiмiтiв) не було можливим. Неврегульований небаланс внаслiдок вiдсутностi у споживача пiдтвердженого обсягу природного газу на розрахунковий перiод , тодi коефiцiєнт компенсацiї має становити 2.
Iснує ймовiрнiсть пiсля дати балансу отримання актiв прийому - передачi природного газу вiд постачальника, з коефiцiєнтом 2, тобто витрати на придбання природного газу в такому разi можуть збiльшитися вдвiчi, i тодi сума можливих збиткiв складе додатково 99 221 тис. грн. без ПДВ.
Оголошення про виплату дивiдендiв пiсля дати балансу не вiдбувалося.
Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити операцiї.
Вiдповiдно до статтi 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статтi 11 Закону України «Про приватизацiю державного майна», постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизацiї у 2015-2017 роках» (iз змiнами), на виконання пiдпункту 2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України вiд 20 сiчня 2017 року № 71 «Про затвердження Перелiку об`єктiв груп В, Г, Е, 1) об’єкти груп В, Г, що пiдлягають виставленню на продаж за конкурсом з вiдкритiстю пропонування цiни за принципом аукцiону згiдно з планом-графiком , який затверджено Наказом Фонду Державного майна України вiд 30.01.2017 року № 132 «Про затвердження плану-графiка виставлення об’єктiв груп В, Г, Е на продаж в 2017 роцi» у травнi 2017 року Товариство виставляється на продаж.
30. Затвердження фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску 08 лютого 2017 року.
Керiвник Є.Ю. Вiтютiн
Головний бухгалтер В.П. Костерiна